Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Правна акта

ИМСИ
 1. Статут ИМСИ (пречишћен текст)
 2. ИМСИ стратегија развоја 2023-2027
 3. Пословник о раду Научног већа
 4. Правилник о спровођењу поступка за стицање звања истраживача у Универзитету у Београду – Институту за мултидисциплинарна истраживања
 5. Правилник о коришћењу и одржавању опреме
 6. ИМСИ Правилник о поступку јавне набавке 14.04.2021.
 7. ИМСИ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ИМСИ_29 март 2016
 8. Кодекс понашања у научноистраживачком раду ИМСИ
 9. Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ИМСИ
 10. ИМСИ Правилник о отвореној науци
 11. Програм научноистраживачког рада ИМСИ 2020-2025
 12. Програм развоја научноистраживачког подмлатка 2020-2025
 13. Правилник о интелектуалној својини ИМСИ
 14. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 15. Правилник о начину пријаве и прецедурама реализације пројеката
 16. Правила теренског рада Универзитета у Београду – Института за мултидисциплинарна истразивања

Одлука списак посредника МОБИНГ
Одлука о именовању лица у вези са узбуњивањем
План мера за постизање родне равноправности за 2024. годину

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
 1. Одлука о акредитацији ИМСИ
 2. Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступак акредитације научноистраживачких организација
 3. Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
 4. Сагласност министарства о одлуци изменама и допунама статута ИМСИ
 5. Правилник о стицању истраживачких и научних звања
 6. Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа
 7. Одлука о акредитацији Центра изузетних вредности
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 1. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ИМСИ
 2. Закон о науци и истраживањима
 3. Закон о заштити узбуњивача
 4. Решење 1 Владе о разрешењу и именовању члана УО ИМСИ
 5. Решење 2 Владе о разрешењу и именовању члана УО ИМСИ
 6. Решење 3 Владе о разрешењу и именовању члана УО ИМСИ