Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милош Дражић

др физичких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 123

Телефон: (+381) 11 2691 773

Област истраживања

Физика кондензованог стања, а посебно област квантног електронског транспорта кроз наноструктуре и молекуле/квантне тачке.

Вештине

Mетоде аналитичког и нумеричког описа квантног транспорта кроз наноструктуре, коришћењем метода квантне теорије поља. Kонтурни формализам Гринових функција, теорија функционала густине (DFT-density functional theory) и њена имплементација кроз програмске пакете SIESTA i TranSIESTA. Програмски језици Маtlab i Mathematica.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2020-до данас: Научни сарадник, Универзитет у Београду-Институт за мултидисциплинарна истраживања.
 • 2018-2020: Научни сарадник, ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ.
 • 2014-2018: Истраживач сарадник, ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ.
 • 2009-2014: Истраживач приправник, ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ У БЕОГРАДУ.

2.Образовање:

 • 2017: Доктор физичких наука, Физика кондензованe материје и статистичка физика, Универзитет у Београду – Физички факултет.
 • 2008: Дипломирани физичар, Универзитет у Београду – Физички факултет.

3.Награде и признања:

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије у периоду 2009-2010.

 • ”Динамика атомских, молекулских и мезоскопских система”, ОИ 141029
 • “Електрoнске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала”, ОИ171033
 1. Ivana Djurišić, Miloš S. Dražić, Aleksandar Ž.Tomović, Marko Spasenović, Željko Šljivančanin, Vladimir P. Jovanović, Radomir Zikic (2020),  Field Effect and Local Gating in Nitrogen‐Terminated Nanopores (NtNP) and Nanogaps (NtNG) in Graphene, ChemPhysChem, doi: 0.1002/cphc.202000771 (Physics, Atomic, Molecular & Chemical 10/37 (2019), IF=3.144 (2019), M21)
 2. Ivana Djurišić, Miloš S. Dražić, Aleksandar Ž. Tomović, Marko Spasenović, Željko Šljivančanin, Vladimir P. Jovanović, and Radomir Zikic (2020),  DNA Sequencing with Single-Stranded DNA Rectification in a Nanogap Gated by N-Terminated Carbon Nanotube Electrodes, ACS Applied Nano Materials, doi: 10.1021/acsanm.0c00385 (IF=N/A until June 2021).
 3. Miloš S. Dražić, Viktor Cerovski, Radomir Zikic (2017) Theory of time‐dependent nonequilibrium transport through a single molecule in a nonorthogonal basis set, International Journal of Quantum Chemistry, doi: 1002/qua.25318 (Mathematics, Interdisciplinary Applications 12/100 (2016), IF=2.920 (2016), M21)
 4. Miloš S. Dražić, Viktor Z. Cerovski, Radomir Žikić (2014) Non‐equilibrium linear‐response transport through quantum dot beyond time homogeneity at Hartree–Fock level, Physica Status Solidi B, doi: 1002/pssb.201350243 (Physics, Condensed Matter 38/67 (2013), IF=1.605 (2013), M22)