Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Бојана Симовић

Студент докторских студија, инжењерство материјала

Научни сарадник

Адреса: Карнегијева 4, Београд

Телефон: (+381) 11 3303784

Област истраживања

• Таложна, хидротермална и солвотермална синтеза фотокаталитички активних наноматеријала/нанокомпозита, адсорбената, сензора влаге
• Карактеризација материјала: рендгенска дифракција праха, термијска анализа, UV-VIS спектроскопија
• Примена фотокатализатора у разградњи органских загађујућих материја
• Кинетика фотокаталитичких реакција

Вештине

• Хидротермално и механохемијско процесирање наноматеријала (TiO2, titanati, ZnO, Ag/ZnO, CeO2 CeO2/ZnO…)
• Рад на дифрактометру за прах (XRPD) уз примену разних кристалографских база и рачунарских пакета који се користе за квалитативну и квантитативну анализу материјала (PowderCell program, MDI Jade 5.0, MDI Jade 6, , UnitCell, FindIt)
• Рад на уређају за термијску анализу ТА (TGA/DTA/DSC) уз примену програма ТА Universal Analysis
• Rад на спектрофотометру у циљу праћење фотодеградације штетних материја и одређивање ширине забрањене зоне код полупроводника уз примену програма UVProbe 2.42
• Познавање програма GatanDigitalMicrograph за обраду микрографија.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:
• 2014–сада: Истрaживaч-сaрaдник, Институт зa мултидисциплинaрнa истрaживaњa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду
• 2012–2014: Истрaживaч-припрaвник, Институт зa мултидисциплинaрнa истрaживaњa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду
• 2005–2012. Симовић Д.О.О.

2.Образовање:

• Студeнт дoктoрских aкaдeмских студиja нa Teхнoлoшкo-мeтaлуршкoм фaкултeту, Oдсeк зa инжeњeрствo мaтeриjaлa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду.
• 2011. Дипломирани инжењер технологије-мастер, Oдсeк зa инжeњeрствo мaтeриjaлa, Teхнoлoшкo-мeтaлуршки фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду. Нaслoв диплoмскoг рaдa: „Утицaj тeмпeрaтурe и дужинe трajaњa хидрoтeрмaлнoг трeтмaнa нa структурнe, микрoструктурнe и фoтoкaтaлитичкe кaрaктeристикe титaн(IV)-oксидa“.

3.Остале професионалне активности
• Ангажовање у стартап компанији B-fresh Technologies за производњу и промет активног паковања
• Истраживач сарадник у центру од изузетне важности Центар за зелене технологије.

Ангажовање у настави:
• Одржавање вежби за предмет Хемија чврстог стања на Технолошко-
-металуршком факултету
• Обука и едукација студената завршне године основних студија Технолошко-
-металуршког факултета

Чланства:
• Друштво за керамичке материјале Србије, Српско кристалографско друштвo, Српско хемијско друштво.

Завршени:

 • Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње, ТР32016, МНТР Србија
 • 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање, ИИИ54007, МНТР Србија
 1. Radovanović , Zdravković J. D., Simović B., Radovanović Ž., Mihajlovski K., Dramićanin M. D., Rogan J. (2020) Zinc oxide nanoparticles prepared by thermal decomposition of zinc benzenepolycarboxylato precursors: photoluminescent, photocatalytic and antimicrobial properties, Journal of the Serbian Chemical Society, 85, 1–14. (ISSN: 0352-5139, IF:1,097)
 2. Simović, Dapčević A., Zdravković J., Tasić N., Kovač S., Krstić J., Branković G. (2019) From titania to titanates: Phase and morphological transition in less alkaline medium under mild conditions, Journal of Alloys and Compounds, 781, 810-819. (ISSN: 0925-8388, IF: 3,779)
 3. Golubović A., Simović B., Gašić S., Mijin D., Matković A., Babić B., Šćepanović M. (2017) Sol-gel Synthesis of Anatase Nanopowders for Efficient Photocatalytic Degradation of Herbicide Clomazone in Aqueous Media, Science of Sintering, 49, 319-33 (ISSN: 0350-820X, IF: 0,781)
 4. Simović B., Poleti D., Golubović A., Matković A., Šćepanović M., Babić B., Branković G. (2017) Enhanced photocatalytic degradation of RO16 dye using Ag modified ZnO nanopowders prepared by the solvothermal method, Processing and application of ceramics, 11, 27-38. (ISSN: 1820-6131, IF: 1,070)
 5. Zdravković J., Simović B., Golubović A., Poleti D., Veljković I., Šćepanović M., Branković G. (2015) Comparative Study of CeO2 Nanopowders Obtained by Hydrothermal Method from Various Precursors, Ceramics International, 41, 1970-1979. (ISSN: 0272-8842, IF: 2,758)
 6. Tomić N., Grujić-Brojčin, M., Finčur N., Abramović B., Simović B., Krstić J., Matović B., Šćepanović M. (2015) Photocatalytic degradation of alprazolam in water suspension of brookite type TiO2 nanopowders prepared using hydrothermal route, Materials Chemistry and Physics, 163, 518-528. (ISSN: 0254-0584, IF: 2,259).
 7. Golubović А., Simović B., Šćepanović M., Mijin D., Matković A., Grujić-Brojčin, M., Babić B. (2015) Synthesis of Anatase Nanopowders by Sol-gel Method and Influence of Temperatures of Calcination to Their Photocatalitic Properties, Science of Sintering, 47, 41-49. (ISSN: 0350-820X, IF: 0,781)
 8. Simović B., Golubović A., Veljković I., Poleti D., Zdravković J., Mijin D., Bjelajac A. (2014) Hydro- and solvothermally-prepared ZnO and its catalytic effect on photodegradation of Reactive Orange 16 dye, Journal of the Serbian Chemical Society, 79, 1433-1443 (ISSN: 0352-5139, IF: 0,912).