Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Бојана Симовић

Др наука - технолошко инжењерство - инжењерство материјала

Научни сарадник

Адреса: Карнегијева 4, Београд

Телефон: (+381) 11 3303784

Област истраживања

• Таложна, хидротермална и солвотермална синтеза фотокаталитички активних наноматеријала/нанокомпозита, адсорбената, сензора влаге
• Карактеризација материјала: рендгенска дифракција праха, термијска анализа, UV-VIS спектроскопија
• Примена фотокатализатора у разградњи органских загађујућих материја
• Кинетика фотокаталитичких реакција

Вештине

• Хидротермално и механохемијско процесирање наноматеријала (TiO2, titanati, ZnO, Ag/ZnO, CeO2 CeO2/ZnO…)
• Рад на дифрактометру за прах (XRPD) уз примену разних кристалографских база и рачунарских пакета који се користе за квалитативну и квантитативну анализу материјала (PowderCell program, MDI Jade 5.0, MDI Jade 6, , UnitCell, FindIt)
• Рад на уређају за термијску анализу ТА (TGA/DTA/DSC) уз примену програма ТА Universal Analysis
• Rад на спектрофотометру у циљу праћење фотодеградације штетних материја и одређивање ширине забрањене зоне код полупроводника уз примену програма UVProbe 2.42
• Познавање програма GatanDigitalMicrograph за обраду микрографија.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

2022–сада: Научни сарадник, Институт зa мултидисциплинaрнa истрaживaњa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду
• 2014–2022: Истрaживaч-сaрaдник, Институт зa мултидисциплинaрнa истрaживaњa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду
• 2012–2014: Истрaживaч-припрaвник, Институт зa мултидисциплинaрнa истрaживaњa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду
• 2005–2012. Симовић Д.О.О.

2.Образовање:

• 2022. Доктор наука – технолошко инжењерство – инжењерство материјала, Teхнoлoшкo-мeтaлуршки фaкултeт Унивeрзитeт у Бeoгрaду. Наслов докторске дисертације: „Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала на бази цинк-оксида, титандиоксида и церијум-диоксида за примену у фотокатализи“. Докторска дисертација је 2023. год. награђена за велики научни допринос из области заштите животне средине

• 2011. Дипломирани инжењер технологије-мастер, Oдсeк зa инжeњeрствo мaтeриjaлa, Teхнoлoшкo-мeтaлуршки фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду. Нaслoв диплoмскoг рaдa: „Утицaj тeмпeрaтурe и дужинe трajaњa хидрoтeрмaлнoг трeтмaнa нa структурнe, микрoструктурнe и фoтoкaтaлитичкe кaрaктeристикe титaн(IV)-oксидa“.

3.Остале професионалне активности
• Ангажовање у стартап компанији B-fresh Technologies за производњу и промет активног паковања
• Истраживач сарадник у центру од изузетне важности Центар за зелене технологије.

Ангажовање у настави:
• Одржавање вежби за предмет Хемија чврстог стања на Технолошко-
-металуршком факултету
• Обука и едукација студената завршне године основних студија Технолошко-
-металуршког факултета

Чланства:
• Друштво за керамичке материјале Србије, Српско кристалографско друштвo, Српско хемијско друштво.

 

4.Награде

 • ICDD награда додељена од стране Међународног центра за дифракцију праха (EPDIC17, Šibenik, RH, 2022).
 • Награда „Доцент др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос из области заштите животне средине (Нови Сад, РС, 2023).

Актуелни:

 • „Горивна ћелија високих перформанси на бази чврстог бизмут(III)-оксида за рад са различитим врстама горива“, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Аустрије, (2022-2024).

Завршени:

 • „Програм раног развоја“, пројекат финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије, (2022-2023).
 • „0Д-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање”, ИИИ45007, учесник на пројекту, пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, (2011-2019).
 • „Синтеза и фотокаталитичка својства наноструктурних материјала на бази ТiО2”, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске, (2016-2017).
 • N-допиран TiO2 и ZnO за примену у фотоволтаицима и фотокатализи, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Италије, (2016-2017).
 • Учесник на пројекту (451-03-3095/2014-09/32 и BI-RS-18-19-026) билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније.
 1. Simović B, Radovanović Ž., Branković G., Dapčević A., (2023) Hydrothermally synthesized CeO2/ZnO nanocomposite photocatalysts for the enhanced degradation of Reactive Orange 16 dye, Materials Science in Semiconductor Processing, 162, 107542/1-12. (ISSN: 1369-8001, IF 4,644)
 2. Padilla Jr. L.R., Stojilovic N., Grujić-Brojčin M., Šćepanović M., Tomić N., Simović B., Potratz G.R., Gopalakrishnan G. (2023) Composite nanofibers electrospun from cerium, titanium, and zinc precursors, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 179, 111410/2-9. (ISSN: 0022-3697, IF: 4,383)
 3. Radovanović. L., Radovanovic Ž., Simović B., Vasić M.V., Balanč B., Dapcević A., Dramićanin M., Rogan J. (2023) Structure and properties of ZnO/ZnMn2O4 composite obtained by thermal decomposition of terephthalate precursor, Journal of the Serbian Chemical Society, 88, 313-325. (ISSN: 0352-5139, IF: 1,240)
 4. Radovanović , Zdravković J. D., SimovićB., Radovanović Ž., Mihajlovski K., Dramićanin M. D., Rogan J. (2020) Zinc oxide nanoparticles prepared by thermal decomposition of zinc benzenepolycarboxylato precursors: photoluminescent, photocatalytic and antimicrobial properties, Journal of the Serbian Chemical Society, 85, 1–14. (ISSN: 0352-5139, IF:1,097)
 5. Simović B., Dapčević A., Zdravković J., Tasić N., Kovač S., Krstić J., Branković G. (2019) From titania to titanates: Phase and morphological transition in less alkaline medium under mild conditions, Journal of Alloys and Compounds, 781, 810-819. (ISSN: 0925-8388, IF: 3,779)
 6. Golubović A., Simović B., Gašić S., Mijin D., Matković A., Babić B., Šćepanović M. (2017) Sol-gel Synthesis of Anatase Nanopowders for Efficient Photocatalytic Degradation of Herbicide Clomazone in Aqueous Media, Science of Sintering, 49, 319-33 (ISSN: 0350-820X, IF: 0,781)
 7. Simović B., Poleti D., Golubović A., Matković A., Šćepanović M., Babić B., Branković G. (2017) Enhanced photocatalytic degradation of RO16 dye using Ag modified ZnO nanopowders prepared by the solvothermal method, Processing and application of ceramics, 11, 27-38. (ISSN: 1820-6131, IF: 1,070)
 8. Zdravković J., Simović B.,Golubović A., Poleti D., Veljković I., Šćepanović M., Branković G. (2015) Comparative Study of CeO2 Nanopowders Obtained by Hydrothermal Method from Various Precursors, Ceramics International, 41, 1970-1979. (ISSN: 0272-8842, IF: 2,758)
 9. Tomić N., Grujić-Brojčin, M., Finčur N., Abramović B., Simović B., Krstić J., Matović B., Šćepanović M. (2015) Photocatalytic degradation of alprazolam in water suspension of brookite type TiO2nanopowders prepared using hydrothermal route, Materials Chemistry and Physics, 163, 518-528. (ISSN: 0254-0584, IF: 2,259).
 10. Golubović А., Simović B., Šćepanović M., Mijin D., Matković A., Grujić-Brojčin, M., Babić B. (2015) Synthesis of Anatase Nanopowders by Sol-gel Method and Influence of Temperatures of Calcination to Their Photocatalitic Properties, Science of Sintering, 47, 41-49. (ISSN: 0350-820X, IF: 0,781)
 11. Simović B., Golubović A., Veljković I., Poleti D., Zdravković J., Mijin D., Bjelajac A. (2014) Hydro- and solvothermally-prepared ZnO and its catalytic effect on photodegradation of Reactive Orange 16 dye, Journal of the Serbian Chemical Society, 79, 1433-1443 (ISSN: 0352-5139, IF: 0,912).