Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

МИСИЈА: 

Мисија Института је да кроз примену и развој мултидисциплинарности и изврсности у науци доприноси стицању нових знања и образовању висококвалитетног научног кадра и тиме повећава капацитете и ресурсе друштва да се успешније суочава са комплексним изазовима и трансформацијама.

ВИЗИЈА:

Наша визија је да Институт буде водећа научна институција у остваривању мултидисциплинарних научних програма и заснива се на четири постулата:

Изврсност

Стручност и експертиза, стицање нових фундаменталних знања, иновације, развој квалитетног и конкурентног научног подмлатка, критички и иновативни приступ у примени метода и техника, сарадња са водећим светским истраживачким центрима, неговање етичности у истраживању и високог квалитета и критичности у раду;

Мултидисциплинарност

Подстицање комуникације и сарадње међу истраживачима из различитих научних области, формирање мултидисциплинарних тимова, реализација интердисциплинарних пројеката и стратешко проширивање људских и материјалних ресурса;

Динамичност

Хоризонтална покретљивост истраживача између тимова у циљу решавања појединачних проблема и реализације комплексних пројеката, увођење нових метода, сарадња са другим институтима у земљи и иностранству. Вертикална покретљивост у смислу подршке индивидуалном напретку истраживача и реализацији дела докторских и постдокторских студија у иностранству, као и развоју младих лидера.

Отвореност

Веза са широм научном и друштвеном заједницом, укључивање Института у образовне, привредне и друштвене активности, укључивање у међународне организације, неговање добрих међуљудских односа и живе и слободне научне расправе.