Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Богдановић Пристов

др биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Биохемија, биофизика, физиологија на ћелијском и молекулском нивоу
 • Неуротрансмитери и протеинска биохемија
 • Молексулске основе васкуларних и неуролошких патологија код човека
 • Редокс биологија

Вештине

електрофореза, спектоскопија, хроматографија, ензимски есеји, пречишћавање протеина, метод наметнуте волтаже на делићу мембране у конфигурацији цела ћелија, флуоресцентне методе детекције, јон-селективне електоаналитичке методе

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2019 – данас: Научни саветник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2013 – 2019: Виши научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2009 – 2013: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2008 – 2009 Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2003 – 2008 Истраживач приправник, Центар за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2008: Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 2007: Магистар биофизиких наука, Универзитет у Београду.
 • 2003: Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

3.Награде и признања:    

 • Награда за младе научнике, Конгрес “Peroxidase 2006”, 6-9 јули, 2006, Aveiro, Portugal

4.Oстале професионалне активности

 • Предавач по позиву на регионалној биофизичкој конференцији (15-18. септембар, 2010, Primošten, Croatia)
 • Предавач по позиву на петој Конференцији српског биохемијског друштва ( 13. Новембар, 2015, Београд, Србија)
 • Предавач по позиву на 19. Симпозијуму Друштва за физиологију биљака Србије (11-15. Јуни, 2011, Бања Врујци, Србија)
 • Предавач по позиву на Другом конгресу биолога Србије (25-30. Септембар 2018. Кладово, Србија)
 • Члан Научног одбора шесте и седме Конференције српског биохемијског друштва (2016, 2017, Београд, Србија)
 • 2015 – Школа протеомике, теоријски и практични основи, Хемијски факултет, Универзитет у Београду..
 • 2017 – Школа Термофорезе (MST): Биофизичка анализа малих молекула као лиганда, NanoTemper, Life Science Park, Krakow, Poland
 • Поглавље у књизи Protein Gel Detection and Imaging: Methods and Protocols, Biji T. KurienR. Hal Scofield (Editors), Published 2018 by Springer Nature, Part of the Methods in Molecular Biology book series – A One-Step Staining Protocol for In-Gel Fluorescent Visualization of Proteins, Jelena Bogdanović Pristov, Ivan Spasojević, pp 149-158
 • Ментор 2 докторске дисертације (Универзитет у Београду – Медицински факултет, Хемијски факултет)
 • Члан 3 COST акције

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент за часописе: Process Biochemistry, Biotechnology Progress, Archives of Biological Sciences, Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering, Journal of Cell and Animal Biology,Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Food & Function, Nutrition and Food Science, Bioprocess and Biosystems Engineering, Hemijska Industrija
 • Рецензент књиге A closer look at proteolysis, Nova Science Publishers

Чланства:

 • Друштво биофизичара Србије
 • Српско биохемијско друштво
 • Друштво за физиологију биљака Србије

Завршени:

 • 2018-2019 Метаболизам и мапе метала у хуманим епилептогеним фокусима, Билатерални пројекат са Републиком Словенијом, руководилац пројекта
 1. Bijelić D., Milićević K., Lazarević M., Miljković Dj., Bogdanović Pristov J., Savić D., Petković B., Andjus P., Momčilović M., Nikolić Lj.(2020) Central nervous system infiltrated immune cells induce calcium increase in astrocytes via astroglial purinergic signaling. Journal of Neuroscience Research 98:2317-2332.
 2. Korać Jačić J , Nikolić  Lj, Stanković  M , Opačić  M, Dimitrijević  M , Savić D , Grgurić Šipka  S, Spasojević I , Bogdanović Pristov J. (2020) Ferrous iron binding to epinephrine promotes the oxidation of iron and impedes activation of adrenergic receptors. Free Radical Biology and Medicine 148:123-127.
 3. Bogdanović Pristov J, Opačić M, Bajčetić M, Mandić V, Maglić D, Miković Ž, Spasojevic I. (2020) Oxidative status of maternal blood in pregnancies burdened by inherited thrombophilias. PLoS ONE 15(6): e0234253.
 4. Korac J., Stankovic D.,  Stanic M.,  Bajuk-Bogdanovic D.,  Zizic M.,  Bogdanovic Pristov J.,  Grguric-Sipka S.,  Popovic-Bijelic A.,  Spasojevic I. (2018) Coordinate and redox interactions of epinephrine with ferric and ferrous iron at physiological pH. Scientific Reports 8.
 5. Milić Komić S., Bogdanović Pristov J., Popović-Bijelić A., Zakrzewska J., Stanić M., Kalauzi A., Spasojević I. (2016). Photo-redox reactions of indole and ferric iron in water. Applied Catalysis B: Environmental 185: 174-180.
 6. Ristić A., Savić D., Sokić D., Bogdanović Pristov J., Nestorov J., Baščarević V., Raičević S., Savić S., Spasojević I. (2015) Hippocampal antioxidative system in mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 56 (5):789-799.
 7. Bogdanovic-Pristov J., Opacic M., Dimitrijevic M., Babic N., Spasojevic I. (2015) A method for in-gel fluorescent visualization of proteins after native and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Analytical Biochemistry 480: 6-10.
 8. Mojić M., Bogdanović Pristov J., Maksimović-Ivanić D., Jones D.R., Stanić M., Mijatović S., Spasojević I. (2014) Extracellular iron diminishes anticancer effects of vitamin C: An in vitro study. Scientific Reports 4:art. no. 5955.
 9. Bogdanovic Pristov J., Maglic D., Opacic M., Mandic V., Mikovic Z., Spasic M. , Spasojevic I.(2012) Ante- and postpartum redox status of blood in women with inherited thrombophilia treated with heparin. Thrombosis Research 130 (5):826-829.
 10. Bogdanović J., Spasojević I., Miković Ž., Mandić V., Cerović N., Spasić M. (2009) Antioxidative defense enzymes in placenta protect placenta and fetus in inherited thrombophilia from hydrogen peroxide. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2: 14-18.