Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Соња Вељовић Јовановић

др биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 63 393 184

Област истраживања

Физиологија и биохемија биљака, Антиоксидативни метаболизам и фотосинтеза; Абиотички и биотички стрес код биљака; Урбана екофизиологија

Вештине

Мерење CO2 и H2O инфрацрвеним анализатором гасова, мерење фотосинтезе методом модулисане флуоресценције хлорофила; изолација хлоропласта, апопласта, ћелијског зида; одређивање: метаболита, прооксиданата, антиоксиданата и полифенолних једињења; раздвајање и карактеризација протеина и одређивање ензимских активности (спектрофлуориметар, HPLC, електрофорезе).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • Центар за мултидисциплинарне студије (сада Институт за мултидисциплинарна истраживања), Одсек за биофизику (сада Одсек за живе системе) (јануар 1991- новембар 1991; 1992 – )
 • IACR-Rothamsted, Харпенден, УК, Одељење за биохемију и физиологију (шест месеци 1999.);
 • IACR-Rothamsted, Харпенден, УК, Одељење за биохемију и физиологију (шест месеци, 2000.);
 • Julius-von-Sachs институт за бионауке Универзитета у Вирцбургу, Нeмачка (јануар 1991.- октобар 1992.);
 • Институт за пестициде, ИНЕП (од 1985 до јануара 1990);

Боравци у међународним научним институцијама краћи од три месеца:

 • Стоматолошки Универзитет Кјушу, Одељење за биологију, Јапан (два месеца, 2013)
 • Универзитет у Хамбургу, Немачка, Биоцентар Мали Флотбек са ботаничком баштом (BioZ Flottbek), (септембар 2011.)
 • Пољопривредног факултета у Пизи, Италија, Одељење за хемију и технологију, (по два месеца, 2004., 2007., 2008.)
 • Технички Универзитет у Минхену, Одељење за фитопатологију (три месеца 2003.);
 • Колеџ за стоматологију Китакјушу, Одељење за биологију, Јапан (два месеца, 1998)

2.Образовање:   

 • Доктор биолошких наука (физиологија биљака), Биолошки факулет, Унивезитета у Београду (1995);
 • Магистар наука (физиологија биљака), Биолошки факултет, Универзитета у Београду (1989);
 • Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет Универзитета у Београду (1985)

3.Награде и признања:   

 • Grant Royal Society Fellowship 1999. и 2000.;
 • Стипендија немачког фонда: Leibniz program of the Deutsch Forschungsegmeinschaft;
 • DAAD– истраживачка стипендија Немачка;
 • Постдокторска стипендија италијанског Министарства за Универзитет и науку (MIUR), у оквиру међууниверзитетске сарадње;
 • Постдокторска стипендија DFG – Немачка
 • Стипендија Министарства за науку и технологију Републике Србије;
 • Прва награда МНЗЖС Србије из области биологије (2004.)

4.Oстале професионалне активности

Посебан допринос

 • Развијање области физиологије и биохемије стреса код биљака у оквиру Одсека за науке о живим системима уз имплементацију знања стеченог у страним лабораторијама. У периоду 2011.-2019. (као директор Института) СВЈ је допринела унапређењу научне инфраструктуре (простор и опрема) Института.
 • Допринос едукацији докторанада Института који су сада и успешни независни научници на иностраним и другим нашим научним институцијама, који су наставили сарадњу са матичним Институтом.
 • Публикацијама у реномираним научним часописима са SCI листе (које у афилијацији има потписан Институт за мултидисциплинарна истраживања поред Универзитета у Београду), СВЈ је допринела изврсности у науци и препознатљивости Института у светским размерама (висока цитираност и збирни импакт фактор).
 • Посебан доприос СВЈ се огледа у подстицању мултидисциплинарне сарадње између одсека и стимулисању научног подмлатка да конкурише за нове пројекте, што је резултовало заједничким мултидисциплинарним публикацијама, патентима и пројектима последњих година.

Ангажовање у настави:

 • Биолошке основе ћелијске биофизике, на Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду (2001-2007);
 • Механизми одговора биљака на абиотички стрес, Докторске студије Биолошког факултета Универзитет у Београду, (2014-2020)
 • Биолошке основе ћелијске биофизике, Докторске студије Биофизике Универзитета у Београду (2008-)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензије радова у међународним часописима: Journal of Experimental Botany, Annals of Botany, Plant Science, Physiologia Plantarum, New Phytology, Environmental and Experimental Botany….

Чланства:

Чланство у међунароним асоцијацијама:

 • Представник Србије у „Management Committee“ COSTАction FA0906 UV-Bgrowth 2010.-
 • FESPB (Европско друштво за биологију биљака),
 • DBFS (Друштво биљних физиолога Србија)
 • SFRR (Европско друштво за истраживања слободнорадикалских реакција)
 • SBS (Српско друштво биолога).

Актуелни:

 • Билатерална сарадња са Хрватском, 2019.-2021., „Испитивање регулаторне улоге TROL протеина у расподели електрона при UV-B-индукованом механизму акумулације флавоноида и антоцијана у листовима биљака Arabidopsis thaliana“, руководиоц
 • Билатерална сарадња са Немачком, 2019.-2021. “Генотипови јечма са различитом толеранцијом на биотски и абиотски страс: Да ли редокс сигнали из хлоропласта учествују у trade-off стратегији“, руководиоц
 • Билатерала са Словенијом, 2020.–2022.: „Примена силицијума paди ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши”, руководиоц др Марија Видовић
 • ПРОМИС пројекат Фонда за науку, „LEAPSyn-SCI – Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином“, руководиоц др Марија Видовић

Завршени:

 • Пројекат Министарства за науку, бр 143020;:Регулација антиоксидативног метаболизма биљака у току раста, инфекције патогенима и абиотичког стреса; улога минералне исхране и механизама транспорта, сигнализације и резистенције-2010., руководиоц
 • Пројект ИИИ 43010: „Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта.“ 2010.-2019., руководиоц
 • Пројекат Градског секретаријата за заштиту животне средине Града Београда –Испитивање утицаја (биљних) биофилтера у зонама великог загађења на територији града Београда , 2011.-2013., руководиоц
 • Пројекат Градског секретаријата за заштиту животне средине Града Београда: „Примена биоиндикатора оксидативног стреса код биљака у процени екотоксиколошког ризика у зонама високог загађења на територији града Београда”, 2012.-2015., руководиоц
 • Билатерална сарадња са Француском, “Регулација флуксева угљеника и азота из примарних у секундарне метаболичке путеве током одговора на стрес светлошћу високог интензитета у панашираним листовима”, 2018-2019, руководиоц др Марија Видовић
 • Пројекат Хрватске закладе за знанственост, (HRZZ-IP-2014-09-1173), “Испитивање нових механизама алтернативне расподеле електрона у фотосинтези”, 2018.-2019., руководилац др Хрвоје Фулгоси са Института „Руђер Бошковић“ у Загребу.
 1. Živanović, B., Milić Komić, S., Tosti, T., Vidović, M., Prokić, Lj., Veljović Jovanović, S. () „Leaf Soluble Sugars and Free Amino Acids as Important Components of Abscisic Acid—Mediated Drought Response in Tomato.“ Plants9, no. 9: 1147.
 2. Veljović-Jovanović, S., Vidović, M. and Morina, F., (2017.) „Ascorbate as a key player in plant abiotic stress response and tolerance.“ InAscorbic acid in plant growth, development and stress tolerance (pp. 47-109). Springer, Cham.
 3. Vidović, M., Morina, F., Prokić, Lj., Milić-Komić, S., Živanović, B., VeljovićJovanović, S. (2016.) „Antioxidative response in variegated Pelargonium zonale leaves and generation of extracellular H2O2 in (peri)vascular tissue induced by sunlight and paraquat.“ Journal of Plant Physiology 206: 25–39.
 4. Vidović M., Morina F., Milić S., Zechmann B., Albert A., Winkler B., Veljović Jovanović S. (2015.) „UV-B component of sunlight stimulates photosynthesis and flavonoid accumulation in variegated Plectranthus coleoides leaves depending on background light.“ Plant, Cell and Environment 38(5), 968-979.
 5. M. Kukavica, S. D. Veljović Jovanović, Lj. Menckhoff, S. Lüthje (2012) Cell wall-bound cationic and anionic class III isoperoxidases of pea root: biochemical characterization and function in root growth, Journal of Experimental Botany 63 (12): 4631–4645.
 6. Morina, F., Jovanovic, Lј., Mojovic, M., Vidovic, M., Pankovic, D., Veljovic Jovanovic, S., () „Zinc‐induced oxidative stress in Verbascum thapsus is caused by an accumulation of reactive oxygen species and quinhydrone in the cell wall.“Physiologia Plantarum140(3): 209-224.
 7. Kukavica, B., Mojović, M., Vučinić, Ž., Maksimović, V., Takahama, U., Veljovic Jovanovic, S. (2009.) „Generation of hydroxyl radical in isolated pea root cell wall, and the role of cell wall-bound peroxidase, Mn-SOD and phenolics in their production.“Plant and Cell Physiology50(2): 304-317.
 8. Veljovic-Jovanovic, S., Noctor, G. and Foyer, C.H., 2002. „Are leaf hydrogen peroxide concentrations commonly overestimated? The potential influence of artefactual interference by tissue phenolics and ascorbate.“Plant Physiology and Biochemistry40(6-8): 501-507.
 9. Veljovic-Jovanovic, S.D., Pignocchi, C., Noctor, G. and Foyer, C.H., () „Low ascorbic acid in the vtc-1 mutant of Arabidopsis is associated with decreased growth and intracellular redistribution of the antioxidant system.“Plant Physiology127(2): 426-435.
 10. Veljovic-Jovanovic, S., Bilger, W. and Heber, U., () „Inhibition of photosynthesis, acidification and stimulation of zeaxanthin formation in leaves by sulfur dioxide and reversal of these effects.“Planta191(3): 365-376.