Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Невенка Р. Елезовић

др техничких наука

Научни саветник

Адреса: Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, 11000 Београд, лабораторија 418

Телефон: (+381) 11 3303 688

Област истраживања

Др Невенка Елезовић се бави синтезом и карактеризацијом нових наноструктуираних катализатора, намењених за примену у електролизи воде и нискотемпературним горивним спреговима – новим обновљивим изворима енергије, без штетног утицаја на животну средину. Део истраживања је посвећен и електрохемијском добијању и карактеризацији легура и композитних материјала, за примену у новим изворима зелене енергије.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 1996- данас, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду

2.Образовање:    

 • 2005: Одбрањена докторска дисертација: “Реакција издвајања водоника на електрохемијски формираним Fe-Mo легурама“, Технолошко-Металуршки факултет Универзитета у Београду,
 • 1998: Одбрањена магистарска теза: “Карактеризација легура Ni-Cd and Ni-Co применом електрохемијских техника“, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.
 • 1995: Дипломски рад: “Легуре Ti-Ni као електродни материјали за алкалне акумулаторе“, Технолошко-Металуршки факултет Универзитета у Београду.

3.Награде и признања     

 • Награда за уводно предавање по позиву на конференцији: , „Novel nanostructured materials for environmental friendly alternative power sources“, Frontiers in Green Energy :GREEN ENERGY FOR GREENER WORLD, October 14-16 | 2019, Rome | Italy.
 • награда за изузетан допринос руковођењу и реализацији COST MP1407 акције, 2017.
 • награда за најбољу постерску презентацију: R.Elezovic, B.M. Babic, V.R.Radmilovic, Lj.M.Gajic-Krstajic, N.V.Krstajic, „Carbon free Pt catalysts for fuel cells applications“, Fourth Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe-RSE-SEE4, Ljubljana, 2013.

4.Oстале професионалне активности

 • Др Невенка Елезовић је члан борда Европске академије за површинске технологије и представник Републике Србије у поменутој академији од 2013.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент је у следећим часописима са SCI листе: Energy and Environmental Science, Chemical Communications, Јournal of Materials Chemistry A, Physical Chemistry Chemical Physics, Applied Catalysis B:Environmental, Electrochemistry Communications, Electrochimica Acta, Journal of Electroanalytical Chemistry, International Journal of Hydrogen Energy, Langmuir, Catalysis Letters, RSC Advances.
 • Виши (Adjudicative, senior) рецензент за: Energy and Environmental Science, Јournal of Materials Chemistry A and Physical Chemistry Chemical Physics.

Чланство у друштвима:

 • Члан је Међународног електрохемијског друштва (International Society of Electrochemistry), Америчког електрохемијског друштва (The Electrochemical Society) и Српског хемијског друштва.

Актуелни:

 • Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Немачке, 2020-2021, „TiO2 нанотубуларни низови декорисани наночестицама метала платинске групе за примену у електрокатализи“.
 • Пројекат „Упознај електрохемију“ (Центар за промоцију науке, 2019-2020)

Завршени:

 • „Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спереговима и електролизи воде“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2019).
 • COST MP1407, „Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization“( European cooperation in science and technology, supported by the EU Framework Programme Horizon 2020; 2015-2019).
 • Пројекат билатералне сарадње између Републике Србијe и Републике Словеније, 451-03-3095/2014-09/26, „Синтеза и карактеризација платинских нанокатализатора на метал оксидним носачима за примену у горивним ћелијама“, (2014-2015),
 • „Синтеза, карактеризација и примена катализатора на бази наночестица на различитим носачима, у горивним ћелијама, електролизи воде и електро-органској синтези“ (Министарство за науку Републике Србије, 2006-2010)
 • „Електрокатализатори на бази интерматалних једињења и специјалнх легура за реакције издвајања, оксидације им апсорпције водоника“ ((Министарство за науку и заштиту животне средине Србије и Црне Горе, 2000-2005)
 • Пројекат Марија Кири, MSCF-CT-2004-516594, „Micro and Nano Deposition– – MINDE“ (2005-2009)
 • „Електрохемијско таложење и карактеризација легура и композитних материјала“ (Министарство науке и технологије Србије и Црне Горе, 1996-2000).
 1. Elezovic N.R., Brankovic G., Zabinski P., Marzec M., Jovic V.D. (2020), Ultra-thin layers of iridium electrodeposited on Ti2AlC support as cost effective catalysts for hydrogen production by water electrolysis, J. Electroanalytical Chemistry 878: 114575, IF(2019)=3.807, 17/81, CHEMISTRY ANALYTICAL
  http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114575
 2. Lačnjevac U., Vasilić R., Dobrota A., Đurđić S., Tomanec O., Zbořil R., Mohajernia S., Nguyen N. T., Skorodumova N., Manojlović D., Elezović N, Pašti I., Schmuki P., (2020), High-Performance Hydrogen Evolution Electrocatalysis Using Proton-Intercalated TiO2 Nanotube Arrays as Interactive Supports for Ir Nanoparticles“, Journal of Materials Chemistry A, accepted October 7th 2020. IF(2019)=11.301 (8/112, ENERGY & FUELS
  https://doi.org/10.1039/D0TA07492F
 3. Elezović N. R., Zabinski P., Lačnjevac U. Č., Krstajić Pajić M. N., Jović V. D.(2020), Electrochemical deposition and characterization of iridium oxide films on Ti2AlC support for oxygen evolution reaction, Journal of Solid State Electrochemistry, IF za 2019=2.646 (14/27, ELECTROCHEMISTRY)
  https://doi.org/10.1007/s10008-020-04816-7
 4. Elezovic N.R., Lovic J.D., Jovic B.M., Zabinski P., Włoch G., Jovic V.D. (2019), Synthesis and characterization of AgPd alloy coatings as beneficial catalysts for low temperature fuel cells application, Electrochimica Acta, 307: 360-368, IF(2019)=6.215 (5/26, ELECTROCHEMISTRY).
  https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.03.177
 5. Lačnjevac U., Vasilić R, Tokarski T., Cios G., Żabiński P., Elezović N., Krstajić N. (2018), Deposition of Pd nanoparticles on the walls of cathodically hydrogenated TiO2 nanotube arrays via galvanic displacement: A novel route to produce exceptionally active and durable composite electrocatalysts for cost-effective hydrogen evolution, Nano Energy, 47: 527–538 IF=15.548 (za 2018) (8/94 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY).
  https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.03.040
 6. Lovic J.D., Elezovic N.R., Jovic B.M., Zabinski P., Gajic-Krstajic Lj., Jovic V.D.(2018), Electrodeposited AgPd alloy coatings as efficient catalysts for the ethanol oxidation reaction, International Journal of Hydrogen Energy, 43:18498-18508, IF(2019)= 4.939, 24/97 Energy and Fuels), https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.08.056
 7. Elezovic N.R, Zabinski P., Ercius P., Wytrwal M., Radmilovic V.R., Lačnjevac U.C, Krstajic N.V.(2017), High surface area Pd nanocatalyst on core-shell tungsten based support as a beneficial catalyst for low temperature fuel cells application, Electrochimica Acta, 247: 674–684, IF =4.798 (4/29, ELECTROCHEMISTRY).
  https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.07.066
 8. Elezovic N.R., Babic B.M., Ercius P., Radmilovic V.R., Vracar Lj.M., Krstajic N.V. (2013) Novel Pt catalyst on ruthenium doped TiO2 support for oxygen reduction reaction. Applied Catalysis B: Environmental, 140-141: 206-212. IF 2013=6.007 (1/44 Engineering, Environmental).
  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.04.012
 9. Elezovic N.R., Babic, P., Radmilovic V.R., Krstajic N.V. (2013) Synthesis andcharacterization of Pt catalysts on SnO2 based supports for oxygen reduction reaction. Journal of the Electrochemical Society, Vol.160, Issue 10: F1151-F1158. IF 2013=2.859, 1/17) Materials Science, Coatings and Films).
  https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.095310jes
 10. Elezovic N.R., Babic B.M., Ercius P., Radmilovic V.R., Vracar Lj.M., Krstajic N.V. (2012) Synthesis and characterization Pt nanocatalysts on tungsten based supports for oxygen reduction reaction. Applied Catalysis B: Environmental 124: 390-397. Chemistry, Physical 21/135, Engineering, Chemical 4/133, Engineering, Environmental 1/42, 5.825
  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.06.008