Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Љиљана Костић Крављанац

др из области Управљањa животном средином

Виши научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

Процеси у ризосфери, досупност и усвајање хранљивих елемента, са посебним освртом на доступност фосфора као и на адаптације корена у условима дефицита овог елемента. Минерална исхрана и адаптације биљака на оштећеним  земљиштима са посебним фокусом на улогу силицијума у ублажавњу минералног стреса.

Вештине

 • Оптички емисиони спекторофотометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-OES)
 • Анализатор угљеника, водоника, азота и сумпора (CHNS)
 • Одређивње садржаја силицијума из различитих типова узорака
 • Анализе земљишта (плодност, неогрански загађивачи, растворљивост, мобилност и доступност различитих елемената у земљишту)
 • Анализа биљака (минерални састав)
 • Анализа ђубрива и воде за наводњавње
 • ArcGIS, ESRI
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2015-сада Научни-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биљне, земљишне и нано-системе (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду
 • 2011-2015 Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду
 • 2006-2011 Истраживач сарадник, Институт за земљиште, Београд
 • 2005-2006 Истраживач приправник, Институт за земљиште, Београд

2.Образовање:    

 • 2015: Доктор из области Управљања животном средином, Универзитет у Београду; ментор: др Мирослав Николоћ.
 • 2005: Дипломирани биолог заштите животне средине, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

3.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент за међународне научне часописе: Plant and Soil Environmental Science and Pollution Research, and Journal of Plant Nutrition and Soil Science

Чланства:

 • Члан Међународног друштва за силицијум у пољопривреди (ISSAG) (од 2017. до данас).

Завршени:

 • Учесник на националном пројекту: Минерални стрес и адаптација биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима (2011-2019). (Министарство просвете,науке и технолошког развоја, ознака пројекта OИ-173028 )
 • Учесник на међународном пројекту :Механизми силицијумом-посредованих адаптација биљака на абиотски стрес“ (2012-2013). („Mechanisms of Silicon-mediated Plant Adaptations to Abitotic Stress“) у оквиру билатералне научне сарадње између РС и НР Кине, суфинансираног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије
 • Учесник националног пројекта: Очување, поправка и рационално коришћење пољопривредног земљишта Србије у циљу повећања производње хране и заштите животне средине. (2008-2011) (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, РС Ознака Пројекта ТР бр.20098.)
 • Учесник националног пројекта: Контрола плодности и утврђивање садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Србије (2005-2009). (Министарство Пољопривреде и Заштите Животне Средине).
 • Учесник националног пројекта: Мелиорације киселих земљишта на подручју општине Крупањ у циљу производње високовредне хране (2007-2009); (Министарство Пољопривреде и Заштите Животне Средине : Ознака Пројекта 320-15)
 • Учесник националног пројекта: Формулисање и испитивање фертилизационе вредности минералних ђубрива наших произвођача (2005 -2007).  (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, РС. Ознака Пројекта : ТР- 6869)

Рецензирани међународни часописи:

 1. Nikolic D.B., Nesic S.B., Kostic L., Nikolic M., Samardzic J. (2019). Silicon alleviates iron deficiency in barley by enhancing expression of Strategy II genes and metal redistribution. Frontiers in Plant Science 10: 416. doi: 10.3389/fpls.2019.0041 (Plant Sciences 24/223, IF = 3.677, M21) – ID=1499
 2. Nikolic N., Kostic L., Nikolic M. (2018). To dam, or not do dam? Abolishment of further flooding impedes the natural revegetation processes after long-term fluvial deposition of copper tailings. Land Degradation and Development, doi: 10.1002/ldr2921 (Soil Science 1/34, IF = 9.787, M21a) – ID=1441
 3. Kostic L., Nikolic N., Bosnic D., Samardzic J., Nikolic M. (2017). Silicon increases phosphorus (P) uptake by wheat under low P acid soil conditions. Plant and Soil, doi 10.1007s11104-017-3364-0 (Agronomy 11/83, IF=3.052, M21) – ID=1431
 4. Nikolic M., Nikolic N., Kostic L., Pavlovic J., Bosnic P., Stevic N., Savic J., Hristov N. (2016): The assessment of soil availability and wheat grain status of zinc and iron in Serbia: Implications for human nutrition. Science of the Total Environment 553: 141-148. Environmental Sciences 18/223, IF=4.009 – ID=1160
 5. Pavlovic J., Samardzic J., Kostic L., Laursen K.H., Natic M., Timotijevic G., Schjoerring J.K., Nikolic M. (2016). Silicon enhances leaf remobilization of iron in cucumber under limited iron conditions. Annals of Botany 118, 271-280. (IF 3.982) – ID=1203
 6. Kostic L., Nikolic N., Samardzic J., Milisavljevic M., Maksimovic V., Cakmak D., Manojlovic D., Nikolic M. (2015) Liming of anthropogenically acidified soil promotes phosphorus acquisition in the rhizosphere of wheat. Biology and Fertility of Soils 51: 289-298. IF 3.396 – ID=1024
 7. Nikolic N., Böcker R., Kostic-Kravljanac L., Nikolic M. (2014) Assembly processes under severe abiotic filtering: adaptation mechanisms of weed vegetation to the gradient of soil constraints. PLoS ONE 9: e114290. IF 3.534 – ID=1023
 8. Nikolic N., Kostic Lj., Djordjevic A., Nikolic M. (2011) Phosphorus deficiency is the major limiting factor for wheat on alluvium polluted by the copper mine pyrite tailings: a black box approach. Plant and Soil 339: 485-498. Agronomy 8/80, Plant Sciences 45/190 Soil Science 2/33 2.733 – ID=426
 9. Mrvić V., Kostić-Kravljanac Lj., Čakmak D., Sikirić B., Brebanović B., Perović V., Nikoloski M. (2011) Pedogeochemical mapping and background limit of trace elements in soils of Branicevo Province (Serbia). Journal of Geochemical Exploration 109: 18-25 – ID=425
 10. Saljnikov E., Cakmak D., Kostic Lj., Maksimovic S. (2009) Labile fractions of soil organic carbon in mollisols from different climatic regions. Agrochimica 53(6): 376-385 – ID=424