Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Митровић

Мастер хемичар

Истраживач-сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 032

Област истраживања

 • Наука о материјалима, неорганска хемија, и хемија и физика чврстог стања.
 • Хемијска, механохемијска и солвотермална метода синтезе метал оксидних електрокерамичких материјала.
 • Примена иновативних метода синтеровања потпомогнутиx струјом и/или притиском (Spark plasma sintering и хладно синтеровање).
 • Синтеза и карактеризација проводне електрокерамике са линерном струјно-напонском карактеристиком на бази баријум-станата (BaSnO3), лантан-никелата (LaNiO3), и цинк-оксида (ZnO).
 • Структурна, микроструктурна, електрична и оптичка својства керамичких материјала.
 • Перовскит и перовскитне сличне структуре. Хидротермална синтеза и карактеризација прахова бакар-оксида (CuO) допираног магнезијумом (Мg). Синтеза и карактеризација сензорских материјала на бази калај-оксида (SnO2), ZnO, цинк-оксида (ZnO), и кобалт-оксида (Co3O4).

Вештине

Обучена је за рад на следећим инструментима: инструменти за електричну карактеризацију (анализатор импендансе Hioki LCR HiTester 3532-50 и HP 4192A, струјно-напонски извор и мерач Keithley 237), УЉ-Вид спектрофотометар (Shimadzu UV-2600).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

2020-данас: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Одсек за науку о материјалима), Универзитет у Београду.

2017-2020: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Одсек за науку о материјалима), Универзитет у Београду.

2.Oбразовање:

2014-данас: Докторанд на Хемијском факултету, Универзитет у Београду.

2014: Мастер хемичар, Хемијски факултет (Катедра за Општу и неорганску хемију), Универзитет у Београду.

2013: Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровицa

3.Haграде и признања

Награда за најбоље постерско саопштење учешћем на скупу националног значаја. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Ribić V., Branković Z., Dapčević A., Bernik S., Branković G., „Structural, microstructural and electrical properties of Sb-doped BaSnO3 ceramics“, 26th Conference of Serbian Crystallographic Society, 27-28 June 2019, Silver Lake, Serbia.

4.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије

Актуелни:

 • 2020-2021. „Гасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха“ билатерални пројекат између Републике Србије и Немачке – учесник на пројетку

Завршени:

 • 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, каракеризација и процесирање (ИИИ45007). Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – учесник на пројетку

Рецензирани међународни часописи

 1. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić. D., Ribić V., Branković Z., Savić M. S., Dapčević A., Bernik S., Podlogar M., Kocen M., Rapljenović Ž., Ivek T., Lazović V., Dojčinović B., Branković G., The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics, J. Eur. Ceram. Soc., 2020, 40 (15) 5566-5575, IF2019 = 4.495 (M21a).
 2. Todorović T., Vukašinović J., Portalone G., Suleiman S., Gligorijević N., Bjelogrlić S., Jovanović K., Radulović S., Anđelković K., Cassar A., Filipović N., Schembri-Wismayer P., (Chalcogen)semicarbazones and their cobalt complexes differentiate HL-60 myeloid leukaemia cells and are cytotoxic towards tumor cell lines, MedChemComm, 2017, 8 (1) 103-111, IF2017 = 2.342 (М22).
 3. Đorđević I., Vukašinović J., Todorović T., Filipović N., Rodić M., Lolić A., Portalone G., Zlatović M., Grubišić S., Synthesis, structural and electronic properties of Co(III) complexes with 2-quinolinecarboxaldehyde thio- and selenosemicarbazone: A combined experimental and theoretical study, J. Serb. Chem. Soc., 2017, 82 (7-8) 825-839, IF2017 = 0.797 (М23).

Научни скупови

 1. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Dapčević A., Ribić V., Branković G., Branković Z., Synthesis, characterization and photocatalytic properties of LaNiO3-based powders, 5th Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia, (M34).
 2. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Dapčević A., Kocen M., Bernik S., Lazović V., Branković Z., Branković G., Spark Plasma Sintering of conductive Sb-doped BaSnO3, 5th Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia (M34).
 3. Malešević A., Tasić N., Ćirković J., Vukašinović J., Dapčević A., Ribić V., Branković Z., Branković G., CuO-based nanoplatelets for humidity sensing application, 5th Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia (M34).
 4. Luković Golić D., Vukašinović J., Ribić V., Kocen M., Podlogar M. , Dapčević A., Branković G., Branković Z., The influence of sintering processing on microstructural, optical and electrical properties of zinc oxide ceramics doped with Al3+, B3+, Mg2+, 5th Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia (M34).
 5. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Savić S., Branković Z., Tasić N., Dapčević A., Bernik S., Kocen M., Branković G., Improvement of Density and Influence of Sb Doping on Structural Properties of Perovskite BaSnO3, Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018 Conference, 27-29 August 2018, Belgrade, Serbia (M34).
 6. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Branković Z., Dapčević A., Branković G., Synthesis and characterization of Nb-doped lanthanum nickelate La(Ni, Nb)O3, mESC-IS 2018, 3rd International Symposium on Materilas for Energy Storage and Conversion, 10-12 September, Belgrade, Serbia (M34).
 7. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Branković Z., Dapčević A., Branković G., Influence of sintering temperature and various atmospheres on structural and electrical properties of LaNi1-xNbxO3 (x = 0.005, 0.05), HTCC3, Hot Topics in Contemporary Crystallography 3, Workshop, 23-27 September 2018, Bol, Brač, Croatia.
 8. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Savić S., Branković Z., Branković G., Electrical properties of BaSn(1-x)SbxO3 ceramic materials, 4th Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, 14-16 June 2017, Belgrade, Serbia (M34).
 9. Vukašinović J., Počuča-Nešić M., Luković Golić D., Ribić V., Branković Z., Dapčević A., Bernik S., Branković G., Structural, microstructural and electrical properties of Sb-doped BaSnO3 ceramics, 26th Conference of Serbian Crystallographic Society, 27-28 June 2019, Silver Lake, Serbia, (M64).