Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Урош Лачњевац

Доктор наука из мултидисциплинарних научних области–конверзија енергије

Научни саветник

Адреса: Карнегијева 4, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 3303 688

Област истраживања

 • Електрокатализа: реакције издвајања водоника и кисеоника
 • Електрохемијско таложење и карактеризација метала, легура и композита
 • Волтаметријски и амперометријски сензори
 • Анодно формиране уређене структуре састављене од TiO2 наноцеви
 • Соларне ћелије на бази фотоосетљивих боја (DSSCs)
 • Суперкондензатори
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2021–данас: Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2015–2021: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2011–2015: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2008–2011: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2006–2008: Истраживач-приправник, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

2.Oбразовање:

 • 2005–2010: Доктор наука из мултидисциплинарних научних области–конверзија енергије, Универзитет у Београду. Наслов дисертације: Електрохемијско таложење и карактеризација прахова метала и легура тријаде гвожђа и прахова легура никла са молибденом. Одбрањена: 27.10.2010. Ментор: Др Владимир Јовић.
 • 1997–2005: Дипломирани инжењер технологије, Одсек за неорганску хемијску технологију, смер – електрохемија, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

3.Награде и признања:

 • Изванредан рецензент за часопис Journal of Materials Chemistry A за годину у избору уредника часописа.
 • 1% најактивнијих рецензената из мултидисциплинарних области за 2019. годину у избору веб-портала Publons.
 • 1% најактивнијих рецензената из области хемије за 201 годину у избору веб-портала Publons.
 • 1% најактивнијих рецензената из области хемије за 201 годину у избору веб-портала Publons

4.Остале професионалне активности

Рецензије:

 • Рецензирао је за следеће часописе: Advanced Materials (3), Advanced Energy Materials (1), ACS Energy Letters (2), Applied Catalysis B: Environmental (3), Advanced Functional Materials (7), Nano Energy (9), Advanced Science (2), Small Methods (1), Science Advances (1), ACS Catalysis (1), Small (6), Journal of Materials Chemistry A (48), Journal of Hazardous Materials (2), Applied Materials Today (2), Journal of Energy Chemistry (10), Carbon (14), Journal of Cleaner Production (4), ACS Applied Materials & Interfaces (1), Journal of Power Sources (19), ChemSusChem (1), ACS Sustainable Chemistry & Engineering (4), Journal of Colloid and Interface Science (4), Renewable Energy (1), Nanoscale (4), Electrochimica Acta (37), Chinese Chemical Letters (3), Applied Surface Science (6), Chemical Communications (23), ACS Applied Energy Materials (1), International Journal of Hydrogen Energy (15), Microporous and Mesoporous Materials (3), Journal of Alloys and Compounds (1), Chemistry – A European Journal (1), Arabian Journal of Chemistry (1), ACS Applied Nano Materials (2), ChemElectroChem (1), Journal of Electroanalytical Chemistry (2), Journal of the Electrochemical Society (12), Surface & Coatings Technology (3), Materials Chemistry and Physics (3), Rare Metals (3), Nanotechnology (3), Applied Physics Letters (3), New Journal of Chemistry (1), RSC Advances (1), Electroanalysis (1), Journal of Physics D: Applied Physics (1), Journal of Materials Research (1), Polymer International (3), Journal of Solid State Electrochemistry (11), ChemistrySelect (1), Journal of the Serbian Chemical Society (11), Hemijska industrija (1), Eurasian Journal of Analytical Chemistry (1) and Journal of Electrochemical Science and Engineering (2).

Чланства:

 • International Society of Electrochemistry (ISE)
 • Српско хемијско друштво

Актуелни: 

 • 2020–данас: TiO2 нанотубуларни низови декорисани наночестицама метала платинске групе за примену у електрокатализи, пројекат билатералне сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, руководилац пројекта.
 • 2020–данас: Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), акроним пројекта RatioCAT, учесник.

Завршени:

 • 2011–2019: Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта OИ172054, учесник.
 • 2015–2019: Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization, COST акција MP1407, учесник.
 • 2014–2015: Синтеза и карактеризација платинских катализатора на метал-оксидним носачима за примену у горивним ћелијама, пројекат билатералне сарадње између Републике Словеније и Републике Србије, број пројекта 451-03-3095/2014-09/26, учесник.
 • 2006–2010: Таложење ултрафиних прахова метала и легура и наноструктурираних површина електрохемијским поступцима, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, број пројекта OИ142032, учесник.
 1. Lacnjevac U.C.*, Vasilic R., Dobrota A., Djurdjic S., Tomanec O., Zboril R., Mohajernia S., Nguyen N.T., Skorodumova N.V., Manojlovic D., Elezovic N.R., Pasti I.A., Schmuki P. (2020) High-Performance Hydrogen Evolution Electrocatalysis Using Proton-Intercalated TiO2 Nanotube Arrays as Interactive Supports for Ir Nanoparticles. Journal of Materials Chemistry A 8: 22773–22790. IF(2019) = 11.301; Energy & Fuels (8/112).
 2. Mijailović D.M., Radmilović V.V., Lačnjevac U.Č., Stojanović D.B., Jović V.D., Radmilović V.R., Uskoković P.S. (2020) Core–shell carbon fiber@Co5Mn1.5O4 mesoporous spinel electrode for high performance symmetrical supercapacitors. Applied Surface Science 534: 147678. IF(2019) = 6.182; Materials Science, Coatings & Films (1/21).
 3. Lačnjevac U.Č.*, Vasilić R., Tokarski T., Cios G., Żabiński P., Elezović N., Krstajić N. (2018) Deposition of Pd nanoparticles on the walls of cathodically hydrogenated TiO2 nanotube arrays via galvanic displacement: A novel route to produce exceptionally active and durable composite electrocatalysts for cost-effective hydrogen evolution. Nano Energy 47: 527–538. IF(2018) = 15.548; Chemistry, Physical (6/148).
 4. Jović B.M., Lačnjevac U.Č., Jović V.D., Gajić-Krstajić Lj., Kovač J., Poleti D., Krstajić N.V. (2016) Ni-(Ebonex-supported Ir) composite coatings as electrocatalysts for alkaline water electrolysis. Part II: Oxygen evolution. International Journal of Hydrogen Energy 41(45): 20502–20514. IF(2016) = 3.582; Electrochemistry (7/29).
 5. Jović B.M., Lačnjevac U.Č., Jović V.D., Krstajić N.V. (2015) Kinetics of the oxygen evolution reaction on NiSn electrodes in alkaline solutions. Journal of Electroanalytical Chemistry 754: 100–108. IF(2013) = 2.871; Chemistry, Analytical (20/76).
 6. Lačnjevac U.Č.*, Radmilović V.V., Radmilović V.R., Krstajić N.V. (2015) RuOx nanoparticles deposited on TiO2 nanotube arrays by ion-exchange method as electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction in acid solution. Electrochimica Acta 168: 178–190. IF(2015) = 4.803; Electrochemistry (3/27).
 7. Jović B.M., Lačnjevac U.Č., Krstajić N.V., Jović V.D. (2013) Ni–Sn coatings as cathodes for hydrogen evolution in alkaline solutions. Electrochimica Acta 114: 813–818. IF(2013) = 4.086; Electrochemistry (4/27).
 8. Lačnjevac U.Č.*, Jović B.M., Jović V.D., Radmilović V.R., Krstajić N.V. (2013) Kinetics of the hydrogen evolution reaction on Ni-(Ebonex-supported Ru) composite coatings in alkaline solution. International Journal of Hydrogen Energy 38: 10178–10190. IF(2011) = 4.054; Electrochemistry (5/27).
 9. Lačnjevac U.Č.*, Jović B.M., Jović V.D., Krstajić N.V. (2012) Determination of kinetic parameters for the hydrogen evolution reaction on the electrodeposited Ni-MoO2 composite coating in alkaline solution. Journal of Electroanalytical Chemistry 677-680: 31-40. IF(2011) = 2.905; Chemistry, Analytical (21/73).
 10. Krstajić N.V., Lačnjevac U., Jović B.M., Mora S., Jović V.D. (2011) Non-noble metal composite cathodes for hydrogen evolution. Part II: The Ni-MoOx coatings electrodeposited from nickel chloride-ammonium chloride bath containing MoO2 powder particles. International Journal of Hydrogen Energy 36: 6450-6461. IF(2009) = 945; Environmental Sciences (12/181).