Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Оливера Земљак

Maстер физикохемичар

Истраживач - сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 841

Област истраживања

 • Физичка хемија, наука о материјалима и физика и хемија чврстог стања.
 • Хемијска и солвотермална синтеза метал оксидних електрокерамичких материјала.
 • Примена иновативне методе синтеровања, хладно синтеровање.
 • Перовскит и перовскитне сличне структуре. Мултифероични материјали.
 • Структурна, микроструктурна, фероелектрична и магнетна својства керамичких материјала на бази итријум манганита (YMnO3).
 • Синтеза и карактеризација наноматеријала и мезопорозних материјала за примену у сензорима на бази SnO2 и‚ZnO.

Вештине

Обученa за рад на следећим инструментима:

 • УЉ-Вид спектрофотометар (Shimadzu UV-2600)
 • Уређај за електроспининг.

Рачунарски програми: PowderCell, CrystalMaker и Gatan Digital.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2018 – данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за науку о материјалима, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • – данас: Студент докторских академских студија, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду.
 • Мастер физикохемичар – Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду.
 • Дипломирани физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду.

3.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије.

Актуелни:

 • 2020 – 2021: „Гасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха“ билатерални пројекат између Републике Србије и Немачке – учесник на пројекту

Завршени:

 • „0-3Д наноструктуре у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“ – учесник на пројекту.

Научни скупови:

 1. O. Milošević, D. Luković Golić, M. Počuča-Nešić, A. Dapčević, G. Branković, Z. Branković, Strucural, microstructural and ferroelectric properties of Ti-doped YMnO3 ceramics synthesized by polymerisation complex method 5th Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia (M34).