Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Никола Шушић

доктор биотехничких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 400

Област истраживања

Гајење шума, Екологија гајења шума, Екофизиологија дрвенастих врста, Заштита природе

Вештине

Mерења елемената раста стабала и шумских састојина (Vertex III, Kronenspiegel) и дефинисање структуре састојина; дефинисање ефеката неге шумских састојина; фенолошка осматрања дрвенастих врста; морфометрија биљног материјала; статистичка обрада података: корелациона и регресиона анализа, ANOVA и post-hoc тестирање (JASP); обрада скенираних узорака (ImageJ).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • (новембар 2018.–тренутно) Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања

2.Образовање:    

 • (2017.—2023): Студент докторских академских студија, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Шумарство, Гајење шума
 • (2017): Мастер инжењер шумарства, Универзет у Београду, Шумарски факултет, Шумарство, Гајење шума
 • (2015): Дипломирани инжењер шумарства, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Шумарство

3.Oстале професионалне активности

Ново техничко решење примењено на националном нивоу (М82): Бобинац, М., Андрашев, С., Шијачић-Николић, М., Бауер-Живковић, А., Шушић, Н., Јаковачки,  М., Вуколић, П. (2019): Нови технолошки поступак у гајењу шума за биолошку контролу ширења пајасена (Ailanthus altissima /Mill./Swingle) — Техничко решење (метода) примењено на националном нивоу, усвојено од стране Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду на својој 23. редовној седници одржаној 24.01.2019. године. https://upravazasume.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/23-%D0%A2%D0%A0-2.4.pdf

Чланства:

 • Друштво за физиологију биљака Србије

Завршени:

 • Министарство просвете и науке Републике Србије: ИИИ43010 ,,Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификације нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта. Руководилац: др Соња Вељовић-Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду;
 • (2019): ЈКП Зеленило Београд: ,,Контрола физиолошког стања стабала заштићених врста на територији града Београда”, Руководилац: др Соња Вељовић-Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду;
 • (2019): Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине: Утицај квалитета нових садница на успех оснивања заштитних плантажа и „бaфер зона“ на подручју града Београда, Руководилац: др Соња Вељовић-Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду.
 • Development of a novel concept for regeneration of Hungarian and Turkey oak forests in Serbia (RegenOAK), Proof of Concept, Science Fund of the Republic of Serbia.
 1. Šušić, N., Bobinac, M., Andrašev, S., Šijačić-Nikolić, M., Bauer-Živković, A. (2019): Growth characteristics of one-year-old Hungarian oak seedlings (Quercus frainetto Ten.) in full light conditions. Šumarski list 143 (5–6), 221–229 https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.3
 2. Šušić, N., Bobinac, M., Andrašev, S. (2022). Effects of two different thinning methods on the diameter and basal area increments of silver lime (Tilia tomentosa Moench) target trees in Fruška Gora (Serbia). Annals of Forest Research, 65(2), 3-14. https://doi.org/10.15287/afr.2022.2392
 3. Bobinac, M., Andrašev, S., Bauer-Živković, A., Šušić, N. (2018): Effects of heavy thinnings on the increment and stability of a Norway spruce stand and its trees between the ages of 32 and 50. Šumarski list 1–2, 33–46 https://doi.org/10.31298/sl.142.1-2.3
 4. Bobinac, M., Andrašev, S., Bauer-Živković, A., Šušić, N., Jorgić Đ. (2020): Growth and structure of Italian alder (Alnus cordata /Loisel./Duby) linear plantation at age 11 and 16 years at Fruška gora (Serbia). Šumarski list, 9–10 (455–463) https://doi.org/10.31298/sl.144.9-10.2
 5. Šušić, N., Bobinac, M., Šijačić-Nikolić, M., Bauer-Živković, A., Urošević, J., & Kerkez Janković, I. (2019). Growth characteristics of one-year-old seedlings of three autochthonous oak species in suboptimal growing conditions. REFORESTA (7), 24–32. https://doi.org/10.21750/REFOR.7.03.65