Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Наташа Џунузовић

др техничко-технолошких наука (материјали и хемијске технологије)

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 047

Област истраживања

 • Наука о материјалима.
 • Алкално активирани индустријски отпадни материјали (електрофилтерски пепео термоелектрана и згура високе пећи) као еколошки прихватљиви алтернативни грађевински материјали.

Вештине

Хемијске и физичке методе синтезе везивних материјала на бази индустријског минералног отпада, алкална и механичка активација индустријског отпада, искуство у методологији испитивања физичко-механичких и структурних својстава алкално активираних везивних материјала, карактеризација везивних, керамичких, композитних и других материјала методом рендгенске дифракције праха (XRD), микроструктурна анализа везивних, керамичких, композитних и других материјала материјала методом скенирајуће електронске микроскопије (SEM) и eнергетско дисперзивна спектроскопска анализа (ЕDS).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:             

 • 2016-данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2009-2016: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2002-2009: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду (тада Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду).

2.Образовање:    

 • 2015. Доктор хемије и хемијске технологије, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду. Наслов тезе: Синтеза и карактеризација везивних материјала на бази алкално активираног електрофилтерског пепела термоелектрана и згуре високе пећи.
 • Магистар техничких наука у области геологије-минералогије индустријских продуката, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду. Наслов тезе: Синтеза портланд-цементног клинкера са електрофилтерским пепелом термоелектране “Никола Тесла“ као сировинском компонентом.
 • 2001: Дипломирани инжењер геологије за минералогију и кристалографију Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду.

3.Награде и признања:    

 • Награда за најбољу презентацију: “Microstructure Investigation of Portland Cement Clinker Synthesized With Fly Ash from “Nikola tesla“ Power Plant“, 3rd Serbian Congress for Microscopy, 25-28 September, 2007, Beograd, Srbija.

4.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у истакнутим међународним часописима: Construction and Building Materials, Science and Engineering of Composite Materials.

Чланства:

 • Српско друштво за микроскопију, Друштво за керамичке материјале Србије, Зеолитско друштво Србије.

Завршени:

 • ТР34026: Геополимери – Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале
 • ТР19001: Геополимери – нови материјали на бази електрофилтерског пепела термоелектрана у оквиру концепта одрживог развоја
 • ТР6720Б: Развој нових врста хидрауличних везива на бази електрофилтерског пепела термоелектрана
 • МНТ.2.06.0053: Истраживања на подручју хидрауличних материјала у циљу побољшања њиховог квалитета и примене.
 • Е!9980 INBYCON: Innovative use of local by-products for environmentally friendly construction products
 • E!5415 NEWCOMAT: New generation of constructive materials based on industrial waste in the concept of sustainable development
 • E!3688 SASIWAM: Sustainable Application Of Selected Industrial Waste Materials In The Cement And Concrete Industry
 • E!3824 INWASCOMP: From Industrial Waste To Commercial Products
 • E!2936 ECO-UTIRESMAT: Economical And Ecological Utilisation Of Selected Residual Materials For Landscape Creation
 • COST Action TU 1301 NORM4BUILDING: Norm for building materials
 1. Komljenović M., Tanasijević G., Džunuzović N., Provis J.L. (2020): Immobilization of cesium with alkali-activated blast furnace slag, Journal of Hazardous Materials 388, 121765. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121765. IF = 9.038.
 2. Nikolić V., Komljenović M., Džunuzović N., Miladinović Z. The influence of Pb addition on fly ash-based geopolymers“, Journal of Hazardous Materials (2018) 350: 98–107. IF = 2.265.
 3. Džunuzović N., Komljenović M., Nikolić V., Ivanović T. (2017): External sulfate attack on alkali-acitvated fly ash-blast furnace slag composite, Construction and Building Materials 157: 737-747. IF = 3.485.
 4. Nikolić V., Komljenović M., Džunuzović N., Ivanović T., Miladinović Z. Immobilization of hexavalent chromium by fly ash-based geopolymers“, Composites Part B: Engineering (2017) 112: 213-223. IF = 2.265.