Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Мариа Весна Николић

др наукe о материјалима

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 036

Вештине

SEM/EDS микроскопија, AFM микроскопија, XRD Rietveld анализа, Импедансна спектроскпија, UV/Vis спекотроскопија, Electrospinning, FTIR спектроскопија.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • Научни саветник 2012-;
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања, виши научни саветник, 2007-2012;
 • Центар за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду University of Belgrade, научни сарадник, 2004-2007;
 • Истраживач сарадник, 1991-2003;
 • Председник Научног већа ИМСИ 2013-2020;
 • Руководилац Одсека за науку о материјалима, 2020-;

2.Образовање:    

 • 2003: Докторат из науке о материјалима, Универзитет у Београду
 • 1996: Магистар електротехнике, смер Архитектура и организација рачунарских система и мрежа, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
 • 1990: Дипломирани инжењер електротехнике смер Рачунарска техника и информатика (РТИ), Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:    

 • 1989-1991: Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

4.Oстале професионалне активности

 • Рецензент, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ)

Ангажовање у настави:

 • 2008: Докторске студије на Техничком факултету у Чачку, предмет: Механохемијска синтеза и синтеровање материјала.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент Horizon 2020 FET Open пројекти
 • Експерни експерт COST actions 2018, 2019.
 • Рецензент Пољски Национални пројекти.
 • Помоћни уредник часописа „Science of Sintering“, 2006-2010;
 • Уредник Conference Proceedings: “Advanced Science and Technology of Sintering”, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 1999.
 • Уредник тематског броја: Frontiers in Materials, Magnetic spinel ferrite nanoparticles – from synthesis to applications, 2020
 • Уредник тематског броја: Sensors, Humidity Sensors for Industrial and Agricultural Applications, 2021
 • Рецензент за међунардоне часописе са ИСИ листе:Journal of American Ceramic Society, Sensors and Actuators B: Chemical, Ceramics International, Materials Science and Engineering B, Journal of the European Ceramic Society, Journal of Alloys and Compounds, Journal of Physics D: Applied Physics, Journal of Physics: Condensed Matter, Nanotechnology, IEEE Transactions on Magnetics, IEEE Sensors Journal, IEEE Access, Thin Solid Films, Journal of Electronic Materials, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Colloids and Surfaces A, Materials Science in Semiconductor Processing, Applied Physics A, Scientific Reports, Advances in Materials Science and Engineering, Processing and Application of Ceramics, Materials Research Express, Royal Society Open Science, Materials Characterization, Science of Sintering etc.
 • Рецензент проширених абстраката ISSE 2017, 2018, 2019, 2020 конференције,
 • Рецензент проширених абстраката IEEE Sensors 2019, 2020 конференција,
 • Рецензент проширених абстраката FLEPS 2020 конференције

Чланства:

 • IEEE (Међународно удружење инжењера електронике и електротехнике) Senior member, 2019 -;
 • Full member International Institute for the Science of Sintering (Међународни Институт за науку о синтеровању) 2006-;
 • International Society of Electrochemistry (Међунардосно друштво за електрохемију);
 • Serbian Society for Ceramic Materials (Српско друштво за керамичке материјале);

Завршени:

 • ИИИ45007 “0-3D наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије, Руководилац подпројекта IV: Дебелослојне/PIM технологије и микроелектроника 2011-2019 финансирано од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој.  Републике Србије
 • ИИИ45014 Литијум јонске батерије и горивне ћелије, 2011-2019; финансирано од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије
 • MagnetoPIM – Развој магнетно меких и тврдих компоненти комплексног облика коришћењем PIM (Powder Injection Moulding) технологије, CIRCE акција, Аустрија, 2008-2010;
 • Проучавање међузависности у тријади синтеза-структура-својства, 142011G, 2005-2010, финансирано од стране Министарсва за науку и технологију,
 • 6150B Развој нових полупроводних материјала и дебелослојних сензора, 2005-2007; финансирано од стране Министарсва за науку и технологију,
 • 1832 Синтеза функционалних материјала са гледишта тетраде синтеза-структура-својства-примена, 2001-2005;
 • 02E19 Прогноза својстава материјала по тријади синтеза-својства-примена 1996-2000;

Радови у часописима

 1. Dojcinovic M. P, Vasiljevic Z.Z., Pavlovic V. P., Barisic D., Pajic D., Tadic N. B., Nikolic M. V. (2020) Mixed Mg-Co spinel ferrites: structure, morphology, magnetic and photocatalytic properties, J. Alloys Compd. 855 (2021) 157429 https://doi.org/j.jallcom.2020.157429
 2. Nikolic M. V. Milovanovic V., Vasiljevic Z. Z., Stamenkovic Z. (2020) Semiconductor gas sensors: Materials, Technology, Design and Application Sensors, 20:6694 https://doi.org/10.3390/s20226694
 3. Vasiljevic Z. Z., Dojcinovic M. P, Krstic J. B., Ribic V., Tadic N. B., Ognjanovic M., Auger S. Vidic J., Nikolic M. V. (2020) Synthesis and antibacterial activity of iron manganite (FeMnO3) particles against the environmental bacterium Bacillus subtilis, RSC Adv.,10: 13879-13888, https://doi.org/10.1039/d0ra0809k
 4. Nikolic M. V., Dojcinovic M. P., Vasiljevic Z. Z., Lukovic M. D., Labus N. J. (2020), Nanocomposite Zn2SnO4/SnO2 thick films as a humidity sensing material, IEEE Sensors Journal, 20:7509-7516 https://doi.org/101109/JSEN.2020.2983135
 5. Nikolic M. V., Krstic J. B., Labus N. J., Lukovic M. D., Dojcinovic M. P., Radovanovic M., Tadic N. B. (2020) Structural, morphological and textural properties of iron manganite (FeMnO3) thick films applied for humidity sensing, Mat. Sci. Eng. B, 257:114547 https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114547
 6. Nikolic M. V., Vasiljevic Z. Z., Lukovic M. D., Pavlovic V. P., Vujancevic J., Radovanovic M., Krstic J. B., Vlahovic B., Pavlovic V. B., (2018) Humidity sensing properties of nanocrystalline pseudobrookite (Fe2TiO5) thick films, Sensors and Actuators B: Chemical 227: 654-664 https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.09.063
 7. Aleksic O. S., Vasiljevic Z. Z., Vujkovic M. Nikolic M., Labus N., Lukovic M. D., Nikolic M. V. (2017) Structural and electronic properties of screen-printed Fe2O3/TiO2 thick films and their photoelectrochemical behavior, Journal of Material Science 52 5938-5953 https://doi.org/10.1007/s10853-017-0830-2
 8. Aleksic O. S., Nikolic M. V., Lukovic M. D., Stanimirovic Z. I., Stanimirovic I. P., Sibinoski L. Z. (2016) The response of a heat loss flowmeter in a water pipe under changing flow conditions, IEEE Sensors Journal 16:2935-2941, https://doi.org/ 10.1109/JSEN.2016.2529685
 9. Pavlovic V.P., Nikolic M.V., Pavlovic V.B., Blanusa J., Stevanovic S., Mitic V.V., Scepanovic M., Vlahovic B. (2014) Raman responses in mechanically activated BaTiO3, Journal of the American Ceramic Society 97(2):601-608 https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jace.12423
 10. Djordjevic S.V., Wolf M.S., Stojilovic N., Vujatovic S.S., Nikolic M.V., Nikolic P.M. (2012) Magneto-optical effects in semi-metallic Bi1-xSbx with x=0.015. Physical Review B 86: 115119. https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.86.115119