Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Катарина Војисављевић

др наука из мултидисциплинарних научних области – наука о материјалима

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 048

Област истраживања

 • Истраживачке активности су у области науке о материјалима, органске / неорганске хемије и физике.
 • Специфична истраживачка интересовања усредсређена су на:
  • развој нових метал-оксидних материјала са побољшаним својствима поступцима синтезе у чврстом стању, механохемијском синтезом, сложеном полимеризацијом, сагоревањем, хидротермалним поступком, електроспинингом и матодама меког / тврдог шаблона, а са циљем апликације у производњи сензора за гас и влагу, компонената за прозирну електронику и мета које се користе у производњи танких филмова PVD методом;
  • безоловне пиезоелектричне филмове за микроелектромеханичке системе и ефикасно сакупљање енергије;
  • модификацију / побољшање одређених типова полимерних материјала који ће се користити као активне компоненте у органским соларним ћелијама.

Вештине

Професионалне вештине стечене ангажовањем К. Војисављевић на одређеним темама у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Београд, Србија, и Институту Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, подразумевају њену оперативност на следећим инструментима: скенирајућем електронском микроскопу (SEM, Tescan Vega ТМ 5130MM), високорезолуционом скенирајућем електронском микроскопу (FE-SEM, JEOL JSM7600F), термогравиметријском диференцијалном термичком анализатору (TG-DTA, Netzsch STA 409 C/CD) упареном са квадруполним масеним спектрометром за анализу насталих гасова (QMD 300 Thermostar), диференцијалном скенирајућем калориметру (DSC, Netzsch DSC-204 F1), Brunauer-Emmett-Teller (BET, Nova 2200E Analyzer) анализатору, FTIR анализатору (Perkin Elmer Spectrum 100), UV-VIS спектрометру (Shimadzu UV-2600), вискозиметру (Haake PK 100 и Anton Paar Physica MCR 301), уређају за наношење танких филмова, хидротермалном реактору (Cookson Electronics и Laurell WS-400B-6NPP/LITE) и инструментима за електричну карактеризацију (импедансни анализатор Hioki LCR HiTester 3532-50 и HP 4192A, струјно-напонски извор/мерач Keithley 237).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2016- : Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима, Београд, Србија
 • 2016-2018: Научни сарадник, Институт Јожеф Стефан, Одеск за електронску керамику, Љубљана, Словенија
 • 2011-2016: Постдокторски научни сарадник, Институт Јожеф Стефан, Одеск за електронску керамику, Љубљана, Словенија
 • 2010-2011: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима, Београд, Србија
 • 2007-2010: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима, Београд, Србија
 • 2004-2007: Истраживач-приправник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду, Београд, Србија

2.Образовање:

 • 2011-2018: Постдокторско усавршавање на Институту Јожеф Стефан, Одеск за електронску керамику, Љубљана, Словенија у оквиру EU пројекта FP7 NMP3-LA-2010-246334 “Oxide Materials Towards a Matured Post-silicon Electronics Era” и М-ERA.NET (PR-06212) пројекта „Piezoelectric MEMS for efficient energy harvesting“
 • 2010: Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – наука о материјалима, Универзитет у Београду, Београд, Србија. Наслов дисертације: “Модификација структуре и својстава цинк-оксида индукована механичком активацијом”
 • 2003: Дипломирани физико-хемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Београд, Србија. Наслов тезе: “Утицај механичке активације на својства натријум-флуорида”.

3.Oстале професионалне активности

Др К. Војисављевић је аутор три предавања по позиву, од којих је два представила на страним универзитетима, а један у оквиру састанка Српског друштва за керамичке материјале.

Др К. Војисављевић је била члан организационог одбора међународних конференција:

 1. Thirteenth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, December 10-12, 2014, Hall 2, SASA Institutes, Knez Mihailova 36, Belgrade, Serbia,
 2. 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28 August, 2015, Ljubljana, Slovenia,

као и члан организационог одбора и уредник књиге апстраката међународне COST конференције:

 1. COST TO-BE Fall Meeting 2016, 28-30 September, 2016, Ljubljana, Slovenia.

Курсеви:

 • Као инструктор:
  • 27.-29. јануар 2013: Тренинг школа о карактеризацији материјала, COST MP0409 SIMUFER, Институт Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија
 • Као учесник:
  • 02.-03. септембар 2020: EUTA обука за писање научних пројеката – Идеје, Србија, одржана on-line
  • 4.-6. октобар 2017: MIDEM радионица о материјалима за конверзију енергије и њихову примену: Електрокалорици и термоелектрици, Љубљана, Словенија
  • 20.-21. октобар 2012: “ORAMA латња школа”, Херсонисос, Крит, Грчка
  • –30. октобар 2011: MIDEM радионица о органским полупроводницима, технологији и уређајима, Ајдовшчина, Словенија.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у следећим часописима: Sensors and Actuators B, Journal of Alloys and Compounds, Materials Letters, Thin Solid Films, Acta Chimica Slovenica, Processing and Application of Ceramics and Science of Sintering.
 • Један од уредника књиге апстраката: COST TO-BE Fall Meeting, September 28-30, 2016, Ljubljana, Slovenia

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије, Европско керамичко друштво, Словеначко хемијско друштво

Актуелни:

 • 2020-2021: Билатерална сарадња Србија-Немачка “Nanostructured semiconducting metal-oxides as gas sensors for medical diagnostics by breath analysis” (улога К. Војисављевић у пројекту: руководилац пројекта)
 • 2020-2021: Доказ концепта бр. 5706: “Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикама” (улога К. Војисављевић у пројекту: руководилац пројекта)

Завршени:

 • 2019-2020: Иновациони ваучер, бр. 538: “Испитивање модификовања материјала за пластификацију Аl-профила за добијање фотонапонске превлаке” (улога К. Војисављевић у пројекту: руководилац пројекта)
 • 2011-2019: „0-3D наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање “ (улога К. Војисављевић у пројекту: учесник)
 • 2014-2018: COST Action MP1308 TO-BE „Towards oxide-based electronics“ (http://to-be.spin.cnr.it/) (улога К. Војисављевић у пројекту: члан управног одбора и носилац предлога пројекта од стране Словеније)
 • 2016-2017: Билатерална сарадња Словенија-Сједињене Америчке Државе BI-US/16-17-006 “Piezoelectric films for microelectromechanical systems based on environment friendly perovskite materials” (улога К. Војисављевић у пројекту: учесник)
 • 2015-2017: М-ERA.NET PR-06212 „Piezoelectric MEMS for efficient energy harvesting“ (https://m-era.net/success-stories/piezoelectric-mems-for-efficient-energy-harvesting-piezomems) (улога К. Војисављевић у пројекту: учесник)
 • 2010-2014: COST Action MP0904 SIMUFER „Single & and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries“ (https://www.cost.eu/actions/MP0904/#tabs|Name:overview) (улога К. Војисављевић у пројекту: учесник)
 • 2012-2013: Билатерална сарадња Румунија-Словенија BI-RO/12-13-001 „Solution processing of thin films for transparent electronics“(улога К. Војисављевић у пројекту: учесник)
 • 2010-2014: EU FP7 NMP3-LA-2010-246334 пројекат ORAMA „Oxide Materials Towards a Mature Post-silicon Electronics Era“ (https://cordis.europa.eu/project/id/246334) (улога К. Војисављевић у пројекту: учесник)
 1. Vojisavljević, T. Vrabelj, H. Uršič, B. Malič: “Effects of strontium doping on microstructure and functional properties of solution-derived potassium sodium niobate thin films”, Process. Appl. Ceram. 14(3) (2020) 231-241.
 2. Vojisavljević, S. Wicker, I. Can, A. Benčan, N. Barsan, B. Malič: “Nanocrystalline cobalt-oxide powders by solution-combustion synthesis and their application in chemical sensors”, Adv. Powder Technol. 28 (2017) 1118-1128.
 3. Bertoncelj, K. Vojisavljević, J. Rihteršič, G. Trefalt, M. Huskić, E. Žagar, B. Malič: “A Voronoi-diagram analysis of the microstructures in bulk-molding compounds and its correlation with the mechanical properties”, Express Polym. Lett. 10(6) (2016) 493-505.
 4. Ćirković, K.Vojisavljević, N. Nikolić, P.J. Vulić, Z. Branković, T. Srećković, G. Branković: “Dielectric and ferroelectric properties of BST ceramics obtained by a hydrothermally assisted complex polymerization method”, Ceram. Int. 41 (2015) 11306-11313.
 5. Baratto, R. Kumar, G. Faglia, K. Vojisavljević, B. Malič: „p-Type copper aluminum oxide thin films for gas-sensing applications”, Sensor. Actuat. B-Chem. 209 (2015) 287-296.
 6. M. Tadic, S.M. Savic, Z. Jaglicic , Vojisavljevic, A. Radojkovic, S. Prsic , D. Nikolic, „Magnetic properties of NiMn2O4-d (nickel manganite): Multiple magnetic phase transitions and exchange bias effect“, J. Alloy. Compd. 588 (2014) 465-469.
 7. Vojisavljević, B. Malič, S. Mamoru, S. Drnovšek, M. Kosec, „Solid state synthesis of nano-boehmite-derived CuAlO2 powder and processing of the ceramics“, J. Eur. Ceram. Soc. 33 (2013) 3231-3241.
 8. Luković Golić, G. Branković, M. Počuča, K. Vojisavljević, A. Rečnik, N. Daneu, S. Bernik, M. Šćepanović, Z. Branković, „Structural characterization of self-assembled ZnO nanoparticles obtained by the sol-gel method from Zn(CH3COO)2x2H2O“, Nanotechnology 22 (2011) 395603-1-395603-10.
 9. М. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Vojisavljević, S. Bernik, T. Srećković: “Raman study of structural disorder in ZnO nanopowders”, J. Raman Spectrosc. 41(9) (2010) 914-921.
 10. Vojisavljević, М. Šćepanović, T. Srećković, M. Grujić-Brojčin, Z. Branković, G. Branković: “Structural characterization of mechanically milled ZnO: influence of zirconia milling media”, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 475202