Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Зорица Маринковић Станојевић

Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – Наука о материјалима

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 841

Област истраживања

 • Наука о материјалима, физика и хемија чврстог стања, електрокерамика, карактеризација микроструктуре, магнетних и електронских својстава материјала.
 • Специфичне области истраживања: кинетика реакција на високим темепратурама у оксидним система; синтеза ултрадисперзних фунционалних материјала из аеросола (реакционим распршивањем и сублимационим сушењем), механохемијском и солвотермалном методом, са посебним акцентом на утврђивању корелација између параметра процеса, структурних карактеристика и својстава добијеног материјала.
 • Тренутне истраживачке активности фокусиране су на синтезу и карактеризацију материјала са мултифероичним, сензорским и фотонапонским карактеристикама.

Вештине

Обученост за рад на уређајима: DTA/DSC, XRD, UV-VIS спектрометар, SEM/EDS, AFM, Импедансна спектроскопија, Тест систем за мултифероике.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2014 – данас Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2007 – 2014 Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2000 – 2007 Истраживач сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду
 • 1995 – 2000 Истраживач приправник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2007 Доктор наука из мултидисциплинарних научних области – област Наука о материјалима, Универзитет у Београду. Тема дисертације: „Утицај механичке активације полазних оксида на структуру и својства спинела ZnCr2O4
 • 2000   Магистар наука из мултидисциплинарних научних области – област Наука о материјалима, Универзитет у Београду
 • 1992   Дипломирани инжењер хемијске технологије – Војнотехнички факултет у Београду

3.Oстале професионалне активности

 • Члан Управног одбора ИМСИ (2019 – )
 • Потпредседник Научног већа ИМСИ (2011 – 2013)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у међународним часописима: Journal of Nanoparticle Research, Thin Solid Films, Materials Science and Engineering A, Materials Research Bulletin, Processing and Application of Ceramics

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије, Европско керамичко друштво

Завршени:

 • 2011 – 2019 „0 – 3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, својства и процесирање“, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2012 – 2013 “Перовскити прелазних метала са мултифероичним својствима”, билатерална сарадња са Институтом за математику, физику и механику, Љубљана, Словенија.
 • 2005 – 2010 „Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови“, финансиран од стране Министарства науке Републике Србије.
 • 2010-2014 COST акција МP0904 – Једнофазни и вишефазни фероични и мултифероични материјали ограничене геометрије – СИМУФЕР.
 • 2005-2009 COST акција 539 – Електрокерамика добијена од нанопрахова који су синтетисани иновативним методама – ЕЛЕНА.
 • 2004 – 2005 “Савремени поступци добијања функционалних керамичких материјала – Novi postopki sinteze elektronske keramike – PROFKER”, билатерална сарадња са Институтом “Јожеф Стефан”, Љубљана, Словенија
 • 2002 – 2005 „Синтеза функционалних материјала са гледишта тетраде »синтеза-структура-својства-примена«“, финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Србије.
 • 2001 – 2003 NEДO међународни пројекат – Контрола међуповршина на високим температурама – Наквашеност чврсте материје течном фазом на високим температурама.
 • 1996 -2001 Прогноза својстава материјала са гледишта тријаде синтеза-структура-својства, финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Србије.
 1. V.Marinković Stanojević, N. Romčević, B. Stojanović: “Spectroscopic Study of Spinel ZnCr2O4Obtained from Mechanically Activated ZnO-Cr2O3 Mixtures”, Journal of the European Ceramic Society27, 2-3 (2007) 903-907
 2. V. MarinkovićL. Mančić, P. Vulić, O. Milošević: “Microstructural Characterization of Mechanically Activated ZnO-Cr2O3System”, Journal of the European Ceramic Society25, 12 (2005) 2081-2084
 3. Marinković Stanojević, Z. Branković, Z. Jagličić, M. Jagodič, L. Mančić, S. Bernik, A. Rečnik, G. Branković: „Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline Bismuth Manganite Obtained by Mechanochemical Synthesis“, Nanopart. Res13, 8 (2011) 3431-3439
 4. Mančić, Z. Marinković, P.Vulić, C. Moral, O. Milošević: “Morphology, Structure and Nonstoichiometry of ZnCr2O4Nanophased Powder”, Sensors 3 (2003) 415-423
 5. Luković Golić, A.Radojković, J. Ćirković, A. Dapčević, D. Pajić, N. Tasić, S. M. Savić, M. Pocuča-Nešić, S. Marković, G. Branković, Z.Marinković Stanojević, Z. Branković: Structural, ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 synthesized by sonochemically assisted hydrothermal and hydro-evaporation chemical methods, Journal of the European Ceramic Society36 (2016) 1623–1631
 6. Tasić, Z. Marinković Stanojević, Z. Branković, U. Lačnjevac, V. Ribić, M. Žunić, T. Novaković, M. Podlogar, G. Branković, Mesoporous films prepared from synthesized TiO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells (DSSCs), Electrochimica Acta,210 (2016) 606–614
 7. Počuča-Nešić, Z. Marinković Stanojević, Z. Branković, P. Cotič, S. Bernik, M. Sousa Góes, B.A. Marinković, J.A. Varela, G. Branković: „Mechanochemical synthesis of yttrium manganite“, Journal of Alloys and Compounds, 552(2013) 451-456
 8. Vuković,G. Branković, Z. Marinković Stanojević, D. Poleti, Z. Branković: „Ultra-high breakdown field varistors prepared from individually synthesized nanoprecursors“, Journalof the European Ceramic Society35, 6 (2015) 1807-1814