Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Жаклина Марјановић

др Биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Област истраживања

 1. Симбиотске интеракције биљка-гљива-бактерија-земљиште (микоризе)
 2. Биологија тартуфа (морфолошки и молекуларни диверзитет,филогенија, екологија и физиологија, микоризни потенцијали, плантажирање, контрола садница и плантажа)
 3. Морфолошки и молекуларни диверзитет гљива (макро- и арбускуларно микоризних)
 4. Гљиве у екоремедијацији (ензимски системи гљива у деградацији биомасе; гљиве и њихове симбиозе у ремедијацији нарушених екосистема)
 5. Екосистемске релације: молекуларна екологија земљишних микроорганизама; земљишни процеси и њихова корелација са заједницама микроорганизама
 6. Водни режим биљака и њихових симбиоза; аквапорини

Вештине

 1. Технике молекуларне биологије (изолација, пречишћавање нуклеинских киселина; ПЦР базирано умножавање ДНК фрагмената, гел електрофореза; клонирање; трансформација бактерија, анализа експресије гена, квантитативни ПЦР)
 2. Биоинформатика (анализа секвенци, молекуларна филогенија)
 3. Рад са базама података (молекуларне базе и базе биодиверзитета)
 4. Анализе ДНК базиране на методама секвенцирања следеће генерације (НГС)
 5. Тумачење резултата метода мултиваријантне статистике које се користе у екологији и НГС
 6. Хидропонично гајење биљака, гајење у контролисаним условима; култура биљних ткива, успостављање култура арбускуларних микориза
 7. Ектомикоризација у стерилним и полу-стерилним условима
 8. Гајење култура гљива и бактерија; дуалне културе
 9. Светлосна микроскопија
 10. Процена квалитета микоризираности садница за плантажирање тартуфа; процена земљишта за плантажирање тартуфа
 11. Детерминација гљива (макро и арбускулано микоризних)
 12. Методе анализе вегетације
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2004-данас истраживач у Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду: најпре исраживач сарадник, 2005 – 2010 научни сарадник, и 2010 до данас виши научни сарадник)
 • 2000-2004. докторанд и асистент у настави на Катедри за физиолошку екологију биљака Карл Еберхард Универзитета у Туебингену, Немачка
 • 1996-2000 – истраживач стипендиста Министарства науке на Одењењу за екологију у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд
 • 1996-2000 – Руководилац програма биологије у Истраживачкој станици Петница (од 1990 предавач и сарадник у оквиру истог програма)

2.Образовање:    

 • 2004 Доктор биолошких наука (Карл Еберхад Универзитет у Туебингену, Немачка) тема: „Утицај формирања микоризе и суше на експресију и функцију аквапорина код смрче (Picea abies (L.) Karst.) и хибридне тополе (Populus tremula x Populus tremuloides Mich)“
 • 2000 – Магистар заштите животне средине (Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, Србија) тема “Диверзитет и екологија макромицета кањона реке Трешњице
 • 1993 – Дипломирани биолог (Биолошки факултет Универзитета у Београду, Србија) тема „Зависност транспорта воде и јона од екстерно додате сахарозе у кореновима кукуруза Zea mays L.„

3.Награде и признања:    

 • од 2018 Изабрана председница Уније истраживача на тартуфима Европе
 • 2002 Награда за најбољи студентски постер на 7, Интернационалном конгресу миколога у Ослу, додељена од стране Интернационалне Миколошке Асоцијације
 • 2002 Пуни грант за учешће на 7. Интернационалном конгресу у Ослу, додељен од стране Организационог комитета Конгреса
 • 1996-2000 Стипендија Министарства за Науку за рад на пројекту
 • 1993-1995 Стипендија за таленте града Крушевца (за магистарске студије)
 • 1990-1991 Стипендија за таленте Министарства Просвете Републике Србије

4.Oстале професионалне активности

Предавач по позиву (ван конференција):

 • Октобар 2019 „Тартуфи Панонске низије и околних региона“ 14ти годишњи симпозијум о тартуфима у Зинцигу, Немачка
 • Новембар 2019 „ Земљишни услови објашњавају различиту продукцију у високо-профуктивној природној плантажи Tuber aestivum Vitt у Мађарској“ на Интернационалној радионици о одрживом менаџменту плантажа тартуфа у Солноку (Мађарска)
 • Децембар 2008 Два лица ектомикоризне симбиозе: Први део: Аквапорини и транспорт воде кроз коренове дрвећа – какву разлику прави симбионт Други део: Функционални диверзитет бактерија асоцираних са плодним телима тартуфа (Хелмхолц центар за истраживање животне средине, Хале, Немачка, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Dept. Bodenökologie, Leipzig-Halle GmbH, Deutschland)

Ангажовање у настави:

 • 2019 и 2020 Предавач по позиву у оквиру предмета „Хемија, биологија и екологија тартуфа“ на Упсала Универзитету у Шведској у сарадњи са Проф. Кристином Веден, организатором предмета
 • 2019 именована за ментора Мр Слободана Стефановића (Факултет за примењену екологију Футура).
 • 2018 Члан комисије за одбрану докторске тезе Др Радомира Мандића (Факултет за примењену екологију „Футура“). Тема: „Еколошко производни потенцијал и унапређење система контроле сакупљања, коришћења и промета дивљих врста биљака, гљива и животиња у Републици Србији“.
 • 2013-2014 – ко-ментор за израду и члан Комисије за одбрану Мастер тезе Мр Александра Лалића, при Катедри за микоробиологију Биолошког факултета Универзитета у Београду. Теза „Утицај Pseudomonas TMG021 на усвајање и метаболизам фосфата код беле тополе (Populus alba L.)“ у потпуности је урађена у оквиру пројекта ОИ173017 на ИМСИ.
 • 2008-2012 ко-ментор за израду и члан комисије за одбрану докторске тезе Др Александра Павића, при Катедри за микробиологију Биолошког факултета Универзитета у Београду. Теза под насловом „Функционални диверзитет заједница бактерија изолованих из плодоносних тела тартуфа“ је урађена у оквиру пројекта Е!3835 под руководством Др Жаклине Марјановић и у сарадњи са Групом за екологију земљишта Хелмхолц центра за истраживање животне средине у Халеу (Немачка) кроз ДААД стипендирање студента.
 • 2000-2004 асистент на предметима Општа ботаника и Молекуларна биологија биљака на Карл Еберхардт универзитету у Туебингену (Немачка)
 • 1990 -2000 предавач, сарадник и од 1996 руковолац програма биологије у истраживачкој станици Петница

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у часописима New Phytologist, Аpplied Soil Ecology, Annals of Applied Biology, Archives of Biological Sciences, Хемијска индустрија, Botanika Serbica…
 • Рецензент пројеката ЕУРЕКА иницијативе за Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије

Чланства:

 • 2009- данас Унија истраживача на тартуфима Европе (претходно Европска група истраживача Tuber aestivum-uncinatum, ТАУЕСГ – један од оснивача, а од 2018 председница реформисане групе)
 • Интернационално друштво за микоризе
 • Друштво биљних физиолога Србије
 • Друштво биофизичара Србије

Актуелни:

 • H2020 MGA MSCA-RISE Марија Соколовска Кири Акције за сарадњу „Иновације у култивацији, презервацији и преради тартуфа и менаџмент природних ресурса тартуфа –ИНТАКТ“ (H2020-MSCA-RISE-2020 пројецт INnovation in Truffle cultivation, preservAtion, proCessing and wild truffle resources managemenT (INTACT), учесник и руководиоц радног задатка
 • 2019 – КОСТ акција CA18237: Европска складишта података о биологији земљишта за заштиту земљишта (European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection” (EUdaphobase), Члан Управног комитета и вођа радне групе за диверзитет микроорганизама https://www.eudaphobase.eu/

 

Завршени:

 • 2014 –2018 Пројекат СКОУПС иницијативе IZ73Z0_152740/1 Биодиверзитет арбускуларно микоризних гљива и њихова важност за одрживо коришћење земљишта у одабраним деловима Балканског полуострва; партнер за Србију, финансиран од стране Швајцарске Националне Агенције за Науку
 • 2011 – 2019 OI173017 Испитивање односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене ћелијског зида биљака ензимским инжењерингом истраживач, (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Србије
 • 2011 – 2019 043010 Модификација антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања њихове толеранције не абиотски стрес и идентификација нових маркера за мониторинг и ремедијацију деградираних станишта, истраживач, (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Србије
 • 2005 – 2010 143016 Биофизичка истраживања на мембранским процесима – интеракције мембранских рецептора и канала са факторима животне средине и интрацелуларна регулација истраживач, (финансиран од стране Министарства за науку Србије)
 • 2007- 2009 E!3835 Побољшање производње тартуфа кроз нове методе инокулације, анализе земљишта и контролу квалитета руководиоц пројекта (ЕУ подржана ЕУРЕКА иницијатива)
 • 2006 – 8235 Анти канцерогене и имуномодулаторне компоненте из аутохтоних гљива Ganoderma lucidum and Trametes versicolor технологија екстракцијерукуводиоц пројекта (Иновациони пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије)
 • 2004-2005-111934Мембране и апопласт – улога у оксидативном стресу асимилата, истраживач (Национални пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије
 • 2000-2004: Регулација транспорта воде кроз симбиотске коренове: улога симбиотске гљиве у регулацији експресије аквапорина биљке домаћина, докторанд, (Пројекат Немачке фондације за науку)
 • 1996-2000 Анализа еколошких интеракција у оквиру различитих типова акватичних и терестричних екосистема, стипендиста Министаства науке и технологије Републике Србије
 1. Bragato, G., Fornasier, F., Bagi, I., Egli, S., & Marjanović, Ž. Soil parameters explain short-distance variation in production of Tuber aestivum Vittad. in an oak plantation in the central-northern part of the Great Hungarian Plain (Jászság region, Hungary). Forest Ecology and Management, 479, 118578. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118578
 2. Marjanović, Ž., Nawaz, A., Stevanović, K., Saljnikov, E., Maček, I., Oehl, F., & Wubet, T. (2020). Root-Associated Mycobiome Differentiate between Habitats Supporting Production of Different Truffle Species in Serbian Riparian Forests. Microorganisms, 8(9), 1331. https://doi.org/10.3390/microorganisms8091331
 3. Bragato, G. & Marjanović, Ž (2016) Soil characteristics for Tuber magnatum (in True Truffle (Tuber spp.) in the World – Soil Ecology, Systematics and Biochemistry Zambonelli, A., Iotti, M. And Murat C.), Springer International Publishing, Germany, pp.191-209.
 4. Marjanović, Ž, Glišić, A., Mutavdžić, D., Saljnikov, E., & Bragato, G. (2015) Ecosystems supporting Tuber magnatum Pico production in Serbia experience specific soil environment seasonality that may facilitate truffle lifecycle completion. Applied Soil Ecology, 95, 179-190.
 5. Pavić, A., Stanković, S., Saljnikov, E., Krueger, D., Buscot, F., Tarkka, M. and Marjanović, Ž. (2013) Actinobacteria may influence white truffle (Tuber magnatum Pico) nutrition, ascocarp degradation and interactions with other soil fungi. Fungal Ecology, 6 (6), 527-538.
 6. Marjanović, Ž., Grebenc, T., Marković, M., Glišić, A., and Milenković, M. (2010) Ecological specificities  and molecular diversity of truffles (genus Tuber) originating from mid-west of the Balkan Peninsula. Sydowia 62 (1): 67–87
 7. Harhaji-Trajkovic, Lj., Mijatovic, S., Maksimovic-Ivanic, D., Stojanovic, I., Momcilovic, M., Tufegdzic, S., Maksimovic, V., Marjanovic, Ž. and Stosic-Grujicic, S.(2009). „Anti-cancer properties of Ganoderma lucidum methanol extracts in vitro and in vivo„. Nutrition and Cancer, 61(5), 696–707
 8. Marjanovic, Ž & Nehls, U. (2008) Ectomycorrhiza and water transport (in Mycorrhiza – State of the Art, Genetics and Molecular Biology, Eco-Function, Biotechnology, Eco-Physiology, Structure and Systematics, eds Varma, A.), Springer Berlin Heidelberg, Germany, pp 149-159
 9. Marjanovic, Ž., Nehls, U. & Hampp, R. (2005) Mycorrhiza formation enhances adaptive response of hybrid poplar (Populus tremula L. x Populus tremuloides Mich) to drought. Annals of New York Academy of Science, 1048: 496-499
 10. Marjanovic, Ž, Uehlein, N., Kaldenhoff, R., Zwiazek, J., Weiss, M., Hampp R., Nehls, U. (2005) Aquaporins in Poplar: What a difference a symbiont makes! Planta, 222: 258-268