Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Упутство за пријаву за избор у стручна, истраживачка и научна звања

Документација потребна за пријаву:
 1. Потписан захтев са предлогом Комисије за писање Извештаја о кандидату
  • за избор у стручно звање – три члана Комисије са научним звањима, запослена у ИМСИ са пуним радним временом
  • за избор у истраживачко звање – најмање три члана Комисије у научном или наставном звању у научној области у којој кандидат стиче звање
  • за избор у научно звање – најмање три члана Комисије у истом или вишем научном звању у односу на звање у које се кандидат бира. Најмање један члан Комисије мора бити из друге НИО.
 2. Биографија са библиографијом сложеном према Правилнику Министарства за просвету и науку
 3. Сепарати радова означени према Правилнику Министарства за просвету и науку у електронској форми (.pdf)
 4. Копија докторске дипломе код избора у научно звање (уколико је прошло мање од шест месеци од одбране докторске дисертације, потврда о истој)
 5. Потврда о упису докторских студија и потврда о пријављеној теми за избор у звање истраживач сарадник
 6. Потврда о упису докторских студија за избор у звање истраживач приправник
 7. Уверење о избору или реизбору у претходно звање за избор у научна звања, осим за избор у звање научни сарадник
 8. Докази о испуњености квалитативних услова према Правилнику
  • потврде о менторству на дисертацијама
  • потврде о руковођењу пројектима/подпројектима/задацима
  • позивна писма за предавање по позиву (искључиво на име кандидата)
  • докази о наградама
 9. Резиме потписан од стране председника Комисије – у три примерка
Материјал је потребно доставити у папирној и електронској форми (.pdf и .docx)
Комисија за избор у стручна и истраживачка звања доставља:
 • један примерак потписаног Реферата (Извештаја) у оригиналу, две копије и електронску копију (.pdf)
Комисија за избор у научна звања доставља:
 • три примерка потписаног Реферата (Извештаја) у оригиналу и електронску копију (.docx)
 • три примерка потписаног Резимеа у оригиналу и електронску копију (.pdf)
По достављању извештаја материјали се стављају на увид јавности у трајању од месец дана.
Након завршеног јавног увида о избору кандидата у звање одлучује Научно веће ИМСИ. За стручна и истраживачка звања Одлука Научног већа је коначна. За научна звања кандидата који су добили позитивно мишљење Научног већа материјал се прослеђује Министарству просвете и науке на даље поступање.