Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Опрема

 1. Оптички емисиони спектрометар са индуктивно куплованом плазмом

  (ICP-OES) AVIO 200
  Произвођач: Perkin Elmer
  Година набавке: 2019.
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: Гордана Станојевић

 2. Читач микротитар плоча са монохроматором и детектором флуоресценције

  TECAN Infinite 200 Pro M Nano+
  Произвођач: Tecan, Швајцарска
  Година набавке: 2019.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Соња Милић Комић

 3. Симултани термички анализатор (TGA/DTA/DSC) STA 6000

  Произвођач: Perkin Elmer
  Година набавке: 2019.
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: Гордана Станојевић

 4. Инфрацрвени спектрометар са Фуријевом трансформацијом

  (FT-IR) Spectrum Two
  Произвођач: Perkin Elmer
  Година набавке: 2019.
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: Гордана Станојевић

 5. Потенциостат/галваностат VertexOne са електродама

  Произвођач: Ivium Technologies, Холандија и Metrohm, Швајцарска
  Година набавке: 2019.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима и Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Иван Спасојевић и др Мариа Весна Николић

 6. Спектрометар за мерење електронске парамагнетне резонанције (EPR) EMX Nano

  Произвођач: Bruker, Немачка
  Година набавке: 2018.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Иван Спасојевић

 7. PAM флуориметар Mini-PAM II/R

  Произвођач: Walz, Немачка
  Година набавке: 2018.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Марина Станић

 8. Млин-миксер за млевење смрзнутих узорака MM400

  Произвођач: Retsch, Немачка
  Година набавке: 2018.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Соња Милић Комић

 9. Уређај за магнетна мерења меких магнетних материјала

  (Electrical steel tester MPG)
  Произвођач: Dr. Brockhaus Messtechnik GmbH & Co. KG, Немачка
  Година набавке: 2016.
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Мирјана Вијатовић Петровић

 10. Млин Pulverisette 2

  Произвођач: Fritsch, Немачка
  Година набавке: 2016.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Јасна Симоновић Радосављевић

 11. Спектрофлуориметер и фосфориметар FL3-221 P TCSPC

  Произвођач: Horiba, Јапан
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Ксенија Радотић Хаџи-Манић

 12. Elemental CHNS Analyzer Vario MICRO Cube

  Произвођач: Elementar Analysensysteme GmbH, Hanau, Немачка
  Година набавке: 2014.
  Одсек: Одсек за биљне, земљишне и нано системе (Лабораторија за исхрану биљака)
  Задужено лице: др Љиљана Костић Крављанац

 13. AFM mikroskop (eng. Atomic Force Microscope), Модел: NTEGRA 2

  Произвођач: NT-MDT, Русија
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Горан Бранковић

 14. Систем за фероелектрична мерења 3, Модел: Precision Multiferroic – Precision Materials Analyzer

  Произвођач: Radiant Technologies, Inc., Сједињене Америчке Државе
  Година набавке: 2013.
  Oдсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Горан Бранковић

 15. Sonar Aris explorer 1800

  Произвођач: Sound Metrics, Washington
  Година набавке: 2012.
  Одсек: Одсек за биологију и заштиту копнених вода
  Задужено лице: др Мирјана Ленхардт

 16. UV-Vis спектрофотометар Shimadzu UV-2600, Модел: Shimadzu UV-2600

  Произвођач: Shimadzu, Јапан
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Јована Ћирковић

 17. Sonar Simrad EK60

  Произвођач: Simrad, Норвешка
  Година набавке: 2011.
  Одсек: Одсек за биологију и заштиту копнених вода
  Задужено лице: др Maрија Смедеревац Лалић

 18. Мултипараметарска сонда за испитивање квалитета воде YSI 6600V2

  Произвођач: YSI Environmental
  Година набавке: 2011.
  Одсек: Одсек за биологију и заштиту копнених вода
  Задужено лице: др Стефан Скорић

 19. Инструмент за мерење импендансе HIOKI LCR HiTester 3532-5, Јапан

  са деловима:
  a) спољни DC BIAS адаптер;
  б) електрична пећ;
  в) ћелија за електрична мерења
  Произвођач: „HIOKI“, Јапан
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Мариа Весна Николић

 20. Оптички емисиони спектрофотометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-OES), SpectroGenesis EOP II

  Произвођач: Spectro Analytical Instruments GmbH, Kleve, Немачка.
  Одсек: Одсек за биљне, земљишне и нано системе (Лабораторија за исхрану биљака)
  Задужено лице: др Мирослав Николић

 21. Систем за разарање узорака микроталасима под високим притиском, Speedwave MWS-3+

  Произвођач: Berghof Products + Instruments GmbH, Eningen, Немачка.
  Година набавке:2008.
  Одсек: Одсек за биљне, земљишне и нано системе (Лабораторија за исхрану биљака)
  Задужено лице: др Предраг Боснић

 22. Скенирајући електронски микроскоп (SEM) “Tescan Vega TS 5130MM″ (Република Чешка) опремљен BSE детектором и EDS системом INCAPentaFETx-3, Oxford Instruments, UK

  Произвођач: TESCAN, Република Чешка
  Година набавке: 2008.
  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Горан Бранковић

 23. Теренска лабораторија за квалитет воде WTW Multi 340i/SET

  Произвођач: WTW MEASUREMENT SYSTEMS IN
  Година набавке: 2008.
  Одсек: Одсек за биологију и заштиту копнених вода
  Задужено лице: др Бранислав Мићковић

 24. Имиџинг систем за визуелизацију гелова

  Произвођач: Uvitec Cambridge, ВеликаБританија
  Година набавке:2008.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић

 25. Спектрофотометар Shimadzu 2501-PC 21, Модел: Shimadzu 2501-PC

  Произвођач: Shimadzu, Јапан
  Година набавке: 2004.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: Бојана Живановић

 26. Течни хроматограф високих перформанси, HPLC Waters LC-MS System, Модел:HPLC Waters LC-MS System (масени детектор, аутосамплер, диодни детектор и електрични детектор)

  Произвођач: Waters, САД
  Година набавке: 2003.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Вук Максимовић

 27. Спектрофлуориметар FluoroLog 3, Модел: FluoroLog 3

  Произвођач: Horiba, Јапан
  Година набавке: 2003.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: Др Милена Димитријевић

 28. Спектрометар за мерење електронске парамагнетне резонанције (EPR) VarianE104-A

  Произвођач: Varian, PaloAlto, САД
  Godina nabavke: 2001.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима (дато на реверс Факултету за физичку хемију; имају удео у власништву)
  Задужено лице: др Иван Спасојевић

 29. Гасно-масени спектрофотометар Shimadzu GCMS – QP 1020plus

  Произвођач: Shimadzu, Јапан
  Година набавке: 2012.
  Одсек: Одсек за биологију и заштиту копнених вода
  Задужено лице: др Жељка Вишњић

 30. Heka-AM Systems-Axiovert Patch-Clamp sistem

  Произвођач: Heka Electronic, Немачка
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Јелена Богдановић Пристов

 31. Комора за рад у анаеробим условима (glove box)

  Произвођач: Plas-Lab, САД
  Година набавке: 2004.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: Др Драгосав Мутавџић

 32. Спектрофотометар Jenway Genova Plus

  Произвођач: Jenway, Велика Британија
  Година набавке: 2018.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Милена Димитријевић

 33. HPLC LC-20AB Prominence

  Произвођач: Shimadzu, Јапан
  Година набавке: 2008.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Соња Милић Комић

 34. Систем за визуелизацију гелова GelDoc UVIDOC UVIdoc D-55-LCD-20M-Auto

  Произвођач: Uvitec, Велика Британија
  Година набавке: 2008.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић

 35. Кабинетски рендген систем за озрачивање Faxitron CellRad

  Произвођач: Faxitron, САД
  Година набавке: 2017.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Иван Спасојевић

 36. Вибрациона тресилица

  Произвођач: Fritsch, Немачка
  Година набавке: 2016.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић

 37. Климатизациона комора са 4 шејкера SHO-2D

  Произвођач: Frigoline-Star, Београд-Барич/Даихан, Јужна Кореја
  Година набавке: 2017.
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Иван Спасојевић

 38. HIOKI LCR meter IM3536

  Одсек: Одсек за науку о материјалима
  Задужено лице: др Мариа Весна Николић

 39. Уређај за извлачење микропипета Sutter P-97

  Произвођач: Sutter Instrument, Сједињене Америчке Државе
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Јелена Богдановић Пристов
  Micropipette puller Sutter P-97

 40. Хоризонтална електрофореза, Compact Multi-Wide system

  Произвођач: Biometra, Немачка
  Година набавке: 2016
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић

 41. Опремљена клима комора за рад у стерилним условима са две ламинарне јединице
  Laminar chamber TWO-30/ Smart Fast

  Произвођач: FASTER, Италија
  Година набавке: 2006/2016
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић

 42. Стони шејкер инкубатор Unimax 1010

  Произвођач: Heidolph, Немачка
  Година набавке: 2006/2009
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић

 43. Електропоратор

  Произвођач: Eppendorf, Немачка
  Година набавке: 2016
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Жаклина Марјановић
  Eporator® for bacteria and yeasts

 44. Апарат за изоелектрично фокусирање

  Произвођач: LKB 2117 Multiphor II, LKB Instruments Ltd., UK
  Година набавке: 2002
  Одсек: Одсек за науку о живим системима
  Задужено лице: др Јелена Драгишић Максимовић, Милош Опачић