Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Завршени пројекти

Национални

ФинансијерБрој пројектаНазив (акроним)Улога ИМСИЛинкПочетакКрај
Фонд за иновациону делатност / Програм Трансфер технологијат 1120SORBWALL TECHNOLOGY -Microalgal cell wall-based composites for biosorption of metals from polluted watersНосилац20222023
Фонд за иновациону делатност / Програм Трансфер технологија1111Zinc encapsulated in biodegradable polymers: a sustainable solution for cereals boostingНосилацЛинк20222023
Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне срединеМогућност примене рекултивације и ремедијације у циљу побољшања стања животне средине града БеоградаНосилац20212022
Министраство пољопривреде, шумарства и водопривредеГеномска карактеризација старих сорти винове лозе на територији СрбијеПартнер20212022
Фонд за науку / ПРОМИС6039613Real -time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health (BREATHE)Партнер20202022
Министраство пољопривреде, шумарстав и водопривредеПроучавање генетских ресурса винове лозе у циљу унапређења аутохтоних сорти винове лозеНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта 5033СОРБWАЛЛ технологија - Композити засновани на ћелијском зиду микроалги намењени биосорпцији метала из загађених водаНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије5076Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираних самаријумомНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта5262Одрживо решење за оплемењивање житарицаНосилац20202021
Фонд за науку / ПРОМИС6039663Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеиномПартнер20202022
Фонд за науку / ПРОМИС6062244Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production (RatioCAT)Партнер20202022
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије5706Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикамаНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије5419Нанобиотичка стимулација продуктивности пољопривредних биљакаНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије5776Rational design of multifunctional electrode interface for efficient electrocatalytic hydrogen production Non-toxic flexible piezoelectric films for vibration energy harvestingПартнер20202021
Билатерална научна сарадња Србија-КинаУлога силицијума у адаптивним механизмима биљака на абиотски стресПартнер20122013
Министарство просвте, науке и технолошког развоја Републике Србије ИИИ 450070-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза,карактеризација и процесирање Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 43010 Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта
Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ОИ 173017 Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ОИ 173045 Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије
Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 173028 Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 173040 Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе
Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ТР 34026 ГЕОПОЛИМЕРИ - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале
Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ТР 37009 Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација
Носилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ОИ 171005 Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 171033 Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 41028 Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији – ИНГЕМА_С
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеОИ 172053 Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 172054 Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 173014 Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији

Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 174010
Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 179028
Рурално тржиште рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и смањење сиромаштва
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 179048
Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међу генерацијске перспективе
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 45012
Синтеза, процесирење и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжeњерства, заштите животне средине и биомедицине
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ИИИ 45014
Литијум-јон батерије и горивне ћелије-истраживање и развој
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 45021
Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ТР 32016 Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње
and consumer products
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 173022 Неуробиологија спавања у старењу и болести - електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 43009 Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 45015 Магнетни и радионуклидима обележени наноструктурни материјали за примене у медицини
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 171023 Физички процеси у синтези нових наноструктурних материјала
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ИИИ 43001 Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 171016Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела

Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 172015 Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима / ОИ 172015
Партнер20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развојаОИ 173028 Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштимаНосилац20112019
Министарство просвете, науке и технолошког развоја153002Ризосферне интеракције и функционални механизми адаптација биљака у процесу спонтаног обнављања земљишта оштећеног пиритном јаловиномНосилац20082010
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОИ 142040«Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови»  Носилац20062010
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 145041«Функционална Електрична Терапија (ФЕТ) за формирање моторних образаца после цереброваскуларног инсулата» Партнер20062010
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 143016«Биофизичка истраживања мембранских процеса: интеракција мембранских рецептора и канала са спољашњим факторима и интрацелуларна регулација»  Носилац20062010
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 143043«Испитивање нових биосензора за мониторинг и дијагностику биљака»  Носилац20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 143020«Регулација антиоксидативног метаболизма биљака у току растења, инфекције патогенима и деловања абиотичког стреса: механизми транспорта»  Носилац20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 143045«Истраживања диверзитета, заштите и одрживог коришћења фауне риба, као битних компоненти за развој стратегије интегралног управљања воденим ресурсима Србије»  Носилац20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
153002«Ризосферне интракције и функционални механизми адаптација биљака у процесу спонтаног обнављање земљишта оштећеног пиритном јаловином»  Носилац20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 19001«Геополимери-нови материјали на бази електрофилтерског пепела термоелектрана у оквиру концепта одрживог развоја»  Носилац20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142032Таложење ултрафиних прахова метала и легура и наноструктурираних површина електрохемијским поступцима»Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142038«Синтеза, карактеризација и примена наноструктуираних катализатора на различитим носачима у горивним спреговима, електролизи воде »Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142034«Фини дисперзни системи: микро-, нано-, ато-инжењерство»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 141027«Структурне и магнетне особине наночестичних и поликристалних оксида ретких земаља и 3d метала»Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142059«Синтеза нано прахова и добијање керамике и нанокомпозита за примену у новим технологијама» Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142010«Синтеза, карактеризација и активност органских и координационих једињења и њихова примена у (био) нанотехнологији»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142011«Проучавање међузависности у тријади "синтеза - структура - својства"  за функционалне материјале»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 142025«Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система-од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ОИ 143027«Утицај магнетних поља као екофизиолошког фактора на различите биолошке системе и могућа примена у биомедицини»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 19059«Развој модела за израду програма оптималне валоризације расположивих вишкова олефина у Панчеву кроз освајање тржишно атрактивних производа више фазе дораде у условима еколошких ограничења»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 11023«Нове конфигурације феритних трансформатора и EMI потискивача за DC/DC конверторе и телекомуникационе модуле»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 11027«Микросистемске, наносистемске технологије и компоненте»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 20103«Нове сорте, селекције и технологије гајења као фактори интезивирања воћарске производње»   Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 20104«Биодеградација специфичног аргоиндустријског и комуналног отпада и квалитет животне средине»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 20116«Примена савремених ампелотехничких мера у циљу поизводње грожђа побољшаног квалитета»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
ТР 23034«Испитивање могућности за развој високо продуктивне аквакултуре на мобилним пловним објектима»  Партнер20062010
Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
2006 - 8235Anti-cancer and immuno-modulatory components from autochthonous fungi Ganoderma lucidum and Trametes versicolor - extraction technologyНосилац2006

Међународни

ФинансијерБрој пројектаНазив (акроним)Улога ИМСИЛинкПочетакКрај
The Rufford Foundation31053-2Mass removal of black bullhead (Ameiurus melas) - Possibilities of self-sustaining commercial farming in Serbia НосилацЛинк2020
EuropeAid139336EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000)Подконсултант2020
EuropeAid139336EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000)Подконсултант2020
UNDP00094603/07/2020LIQUID 3Носилац20202021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеГасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха20202021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеTiO2 нанотубуларни низови декорисани наночестицама метала платинске групе за примену у електрокатализи20202021
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике ХрватскеМикроструктура и механичке карактеристике бетона са рециклираним материјалимаПартнер20192020
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике СловачкеComparative ecology of selected invasive fish species in Slovakia and Serbia in respect with climat change and human disturbanceНосилац20192020
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Црне Горе Транспортне и термодинамичке особине нових материјала: суперпроводник / феромагнет хетероструктураПартнер20192020
European CommissionCA18112Mechanochemistry for sustainable industry20192020
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Црне Горе Детекција стресора у морском екосистему на основу генотоксиколошких и физиолошких маркера у медитеранској дагњи (Mytilus galloprovincialis)Партнер20192020
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике АустријеУсклађивање микробилошких метода за процену квалитета воде реке ДунавПартнер20192020
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике АустријеМатеријали Ауривилиусове структуре без присуства олова: корелација Раманове спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својставаПартнер20192020
Научно-технолошка сарадња Републике Србије и Савезне Републике НемачкеGenotipovi ječma sa različitom tolerancijom na biotski i abiotski stres: Da li redoks signali iz hloroplasta učestvuju u trade-off strategiji?Партнер20192020
ICPDRFacilitating Fish Migration and Conservation at the Iron Gates, (WE PASS)Партнер20192020
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике ХрватскеIspitivanje regulatorne uloge TROL proteina u raspodeli elektrona pri UV-B indukovanom mehanizmu akumulacije flabonoida i antocijana u listovima biljaka Arabidopdis thalianaПартнер20192020
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије20192021
European CommissionCA17111Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement20182020
The Science for Peace and Security (SPS) Programme NATOG5402NATO Science for Peace and Security Programme, ‘Improved Security through Safer Cementation of Hazardous Wastes’Партнер20182020
Water Detective Program ELEDAN projectPA06Developing an E-learning tool for Environmental Education for Primary and Secondary School in the Lower Danube Region (ELEDAN)Партнерhttps://dspf-projects.tumblr.com/post/176336886269/eledanhttps://capacitycooperation.danube-region.eu/dspf/dspf-projects/20182019
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике СловенијеMetal maps and metabolism in human eplieptogenic foci Партнер20182019
Научно-техничка сарадња са Републиком ФранцускомРегулација флуксева угљеника и азота из примарних у секундарне метаболичке путеве током одговора на стрес светлошћу високог интензитета у панашираним листовимаПартнер20182019
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике ХрватскеExploring novel molecular mechanisms of alternative electron partitioning in photosynthesisПартнер20182019
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике АустријеБезоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије20182021
Interreg Danube Transantional ProgrammeDTP2-038-2.3Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin (MEASURES)Партнер20182021
European CommissionCA16101Multi-modal imaging of forensic science evidence - tools for forensic science 20172021
European CommissionCA16229European 16229 Network for Environmental Citizenship 20172021
The Science for Peace and Security (SPS) Programme NATOG5320NATO Science for Peace and Security Programme, “Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yiels” Партнер20172020
European CommissionCA15133The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects (FeSBioNet)20162020
European CommissionCA15127Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures20162020
EUREKAЕ! 9980INnovative use of local BY-products for environmentally friendly CONstruction products (INBYCON)Носилац20162019
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике ИталијеN-doped TiO2 and ZnO for application in photovoltaics and photocatalysisПартнер20162017
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике ХрватскеСинтеза и фотокаталитичка својства наноструктурних материјала на бази ТiO2Партнер20162017
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике ХрватскеMaгнето-електрична својства наноструктурних мултифероичних керамика на бази оксида прелазних металаПартнер20162017
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније0D–3D ZnO Nanostructures for Application in Optics, Electronics and EnergeticsПартнер20162017
European CommissionCOST action MP1407„Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization“ (e-MINDS)Партнер20152019
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словачке451-03-545/2015-09/02Effect of Silicon on Toxicity of Heavy Metals and Hazardous Trace Elements in Crop PlantsПартнер20152016
EU и град Беч13_PA06-C1Ex-situ survey to preserve sturgeon genetic diversity in the Middle and Lower DanubeПартнер20152016
European CommissionCOST Action FA1304Swimming of fish and implications for migration and aquaculture“ (FITFISH)Партнер20142018
European CommissionCOST MP 1308Towards Oxide-Based Electronics (ТО-BE)Партнер20142018
European CommissionCOST Action TU1301NORM for Building materials (NORM4BUILDING)Партнер20142017
Суфинансирање билатералних пројеката између Републике Србије и Републике Белорусије451-03-1080/06Напредна анализа слика микронске скале у биологији и медициниПартнер20142016
SCOPESIZ73Z0_152740Биодиверзитет арбускуларних микоризних гљива и њихов значај за одрживо коришћење земљишта у одабраним деловима Балканског полуострва“Партнер20142018
Ла Фронтера Универзитет у Темуку, ЧилеFONDECYT #1120901Dynamics of silicon incorporation in ryegrass (Lolium perenne L.) and its role against oxidative stress in plants growing under Al toxicity or P deficiency on Andisols of Southern Chile, FONDECYT #1120901Партнер20142015
Evropska investiciona bankaCC6451/PO733755Fish behavior preparatory study at Iron Gate Hydropower dams and reservoirsПартнер20142015
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније451-03-3095/2014-09/26Синтеза и карактеризација платинских нанокатализатора на метал оксидним носачима за примену у горивним ћелијамаПартнер20142015
Билатерална сарадња између Републике Србије и Републике Словеније451-03-3095/2014-09/27Мултифероични композитни материјали за нове применеПартнер20142015
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније451-03-3095/2014-09/32Развој оксидних термоелектричних материјала за коришћење отпадне топлоте и претварање у електричну енергијуПартнер20142015
European CommissionCOST Action IC 1208Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT(ICT)Партнер20132017
Grants-in-Aid for Scientific Research (Japan Ministry of Education and Science)Интеракције катехина и кверцетина у присуству нитритне киселинеПартнер20132014
MobilnostДистрибуција Zn2+ и ZnO наночестица и утицај на ћелијску структуру у листовима и кореновима бамбуса“Партнер2013
European CommissionCOST Action ES1201Network Lake Observation in Europe (NETLAKE)Партнер20122016
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније651-03-1251/2012-09/21Перовскити прелазних метала са мултифероичним својствимаНосилац20122013
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Н.Р. Кине1-5Улога силицијума у адаптивним механизмима биљака на абиотски стресПартнер20122013
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словачке680-00-140/2012-09/02Хармонизација метода за праћење квалитативног и квантитативног састава рибљих популација у великим рекамаПартнер20122013
European CommissionCOST Action FA0906UV-B radiation: A specific regulator of plant growth and food quality in a changing climate (UV4growth)Партнер20112014
EU Framework Programme 7 (FP7)FP7 CytoThreat 265264Fate and effects of cytostatic pharmaceuticals in the environment and identification of biomarkers for an improved risk assessment on environmental exposureПартнерhttp://www.imsi.bg.ac.rs/projekat_abstrakt/?id_projekti=59&lang=en20112014
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Н.Р. Кине69-0031/2011-14/08Нове фотоакустичне и фототермалне технике -примена у науци о материјалима и науци о животној срединиПартнер20112013
European CommissionCOST Action МP0904Single and Multiphase Ferroics and Multiferroics with Restricted Geometries(SIMUFER)Партнер20102014
EUREKAЕ!5415“New generation of constructive materials based on industrial waste in the concept of sustainable development” (NEWCOMAT) Партнер20102013
European CommissionCOST Action BM1007 Mast Cells and Basophils - Targets for Innovative Therapies, BMBS Партнер20102013
Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе МађарскеСтруктурна анизотропија биљних ћелијских зидова различитог порекла коришћењем ДП-ЛСМНосилац20102012
European CommissionCOST Action BM0903 Skin Barrier and Atopic Diseases (SKINBAD), BMBS Партнер20092013
European CommissionCOST action FP0802 Experimental and computational microcharacterization techniques in wood mechanicsПартнер20082012
EUREKAE!3835E!3835 Improvement of truffle cultivation via novel inoculation methods, soil analysis and end-products quality controlНосилац20072010
Еурека 13305Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеKontrolisana modifikacija elektronskih osobina tankih filmova dihalkogenida prelaznih metala za primenu u solarnim celijama