Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Disertacije i teze

 

1. Doktorske disertacije u toku

2. Odbranjene doktorske disertacije

3. Odbranjene magistarske teze

 
Doktorske disertacije u toku

 


Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 32/32.

RB Kandidat Naslov disertacije Prijavljena na
1. Jelena Pavlović Uloga silicijuma u prevazilaženju nedostatka gvožđa kod krastavca (Cucumis sativus L.) Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentor: Dr Miroslav Nikolić (IMSI)
2. Milica Jaćimović Populaciona dinamika i ekotoksikologija crnog američkog patuljastog soma (Ameiurus melas Rafinesque, 1820) u Savskom jezeru Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentori: Dr Jasmina Krpo-Ćetković, Dr Aleksandar Hegediš (IMSI)
3. Violeta Nikolić Имобилизација олова и хрома геополимерима на бази електрофилтерског пепела термоелектрана Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Mентор: Др Рада Петровић, Др Мирослав Комљеновић (IMSI)
4. Nikola Tasić Sinteza, karakterizacija, procesiranje nanočestičnog titan-dioksida (TiO2) i njegova primena u izradi fotoelektrohemijskih ćelija poboljšanih bojama (eng. dye-sensitized solar cells) Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Jelena Rogan, Dr Zorica Marinković Stanojević (IMSI)
5. Adis Džunuzović Magneto-električna svojstva multiferoičnih kompozitnih materijala na bazi nikl-cink ferita i barijum titanata Tehnolosko-metalurski fakultet, Mentor: Dr Biljana Stojanović (IMSI)
6. Marina Vuković Dobijanje cink-oksidnih varistora sa submikronskom velicinom zrna i izrazito visokim poljem proboja Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentori: Dr Dejan Poleti, Dr Goran Branković (IMSI)
7. Gorčin Cvijanović Морфолошка и генетичка диференцијација кечиге (Acipenser ruthenus L.) у средњем и доњем току Дунава Биолошки факултет, Универзитета у Београду, Ментори: Др Тања Аднађевић, Др. Саша Марић
8. Ana Sedlarević Zorić Promene u antioksidativnom metabolizmu žutog lanilista (Linaria vulgaris) pri interakciji sa žiškom (Rhinusa pilosa) i formiranju gala Bioloski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentor: Dr Sonja Veljović Jovanović (IMSI), Komentor: Dr Filis Morina (IMSI)

9. Bojana Živanović Karakterizacija polifenol oksidaze u listovima divizme (Verbascum thapsus) u uslovima suše i biotičkog stresa Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentor: Dr Sonja Veljović Jovanović (IMSI)
10. Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih kapi izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff Biološki fakultet, Mentori: Dr Nataša Todorović, Dr Miroslav Živić
11. Predrag Bosnić Mehanizmi delovanja silicijuma na mineralni stres kod kukuruza Zea mays L. gajenog na zaslanjenom zemljistu Bioloski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Aneta Sabovljević, Dr Miroslav Nikolić (IMSI)
12. Fizičko-hemijska karakterizacija fizioloških i sintetičkih kompleksa gvožđa u biljnim fluidima Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Mentor: Dr Miroslav Nikolić (IMSI)
13. Produzeno insekticidno dejstvo etarskih ulja inkapsuliranih u biodegradabilne polimere Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentor: Dr Aleksandar Radojković (IMSI)
14. Danica Stojiljković Strukturalizam u arhitekturi Jugoslavije u periodu od 1954. do 1980. godine. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentor: Dr Aleksandar Ignjatović
15. Sanja Perać Termoelektrična i magnetna svojstva natrijum-kobaltita dopiranog bakrom Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Mentor: Dr Slavica Savić (IMSI), Dr Biljana Šljukić Paunković
16. Zorana Đorđević Principi i istorija odnosa arhitekture i akustike Univerzitet u Beogradu, Škola za multidisciplinarne doktorske studije, Mentor: Prof Dr Aleksandar Petrović
17. Milena Dimitrijević Identifikacija i uloga piridinskih nukleotida u apoplastu korena kukuruza Fakultet za fizičku hemiju, Univeziret u Beogradu, Mentor: Dr Jelena Dragišić Maksimović (IMSI), Dr Miloš Mojović
18. Jovana Ćirković Strukturna i dielektrična karakterizacija barijum-stroncijum-titanata sintetisanog hidrotermalno potpomognutim modifikovanim Pećinijevim postupkom Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Mentor:Dr Katarina Vojisavljević
19. Igor Kostić Dejstvo etarskih ulja anisa, morača i mirodjije i njihovih dominantnih komponenti na larve gubara (Lymantria dispar L.) Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Mentori: Dr Olivera Petrović-Obradović, Dr Slobodan Milanović
20. Jovana Kostić Vuković
21. Ivana Milenković Antioksidativna i citotoksična aktivnost nanočestica CeO2, njihov farmakološki potencijal i mogućnosti njihove druge primene Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI), Dr Vladimir Beškoski
22. Sonja Milić Komić Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Snezana D. Zarić, Dr Jelena Bogdanović Pristov (IMSI)
23. Dragosav Mutavdžić Primena multivarijacione analize na spektroskopskim podacima Univerzitet u Beogradu, Veće za multidisciplinarne studije, Mentori: Dr Dušanka Milojković Opsenica, Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI)
24. Milica Počuča-Nešić Хемијска и механохемијска синтеза мултифероика на бази итријум-манганита Univerzitet u Beogradu, Mentoro: Dr Zorica Marinković Stanojević (IMSI), Dr Vladimir Pavlović
25. Olivera Prodanović Razvoj imobilizovanih sistema peroksidaze iz rena (Armoracia rusticana) za polimerizacione reakcije i uklanjanje fenola iz otpadnih voda Tehnološko-metalurški fakultet Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Zorica Knežević –Jugović, Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI)
26. Miloš Prokopijević Hemijski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Radivoje Prodanović, Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI)
27. Jasna Simonović Radosavljević Fakultet za fizicku hemiju, Univerzitet Beograd, Mentor: Dr Miloš Mojović, Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI)
28. Bojana Simović
29. Dragica Spasojević Razvoj materijala za hidrogelove, zasnovanih na alginatu i ksilanu, za imobilizaciju enzima i lekova Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Radivoje Prodanović, Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI)
30. Mira Stanković Ispitivanje mogućnosti korišćenja spektroskopskih metoda za procenu kvaliteta hrane Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentor: Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić (IMSI)
31. Karolina Sunjog Ekogenotoksikološka procena kvaliteta površinskih voda komet testom na različitim tkivima klena (Squalius cephalus L.) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Mentori: Dr Branka Vuković-Gačić, Dr Mirjana Lenhardt (IMSI)
32. Nenad Nikolić Evolucija sistema kora-omotač blizu mladog riftnog sistema: Severo-zapadni Špicbergen, Norveška Department of Earth and Planetary Sciences, Macquarie University, Sidnej, Australija

Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 32/32.