Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja


Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011 – 2014)


RB Oznaka projekta Naziv projekta Status IMSI
1. COST action MP1407 Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization
2. ON171005 Fizika uredjenih nanostruktura i novih materijala u fotonici
3. COST Action BM1405 COST Action BM1405: Non-globular proteins. From sequence to structure, function and application in molecular physiopathology.
4. SPS G5320 Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yield
5. 760891 Chicory as a multipurpose crop for dietary
fibre and medicinal terpenes
6. 985402 Improved security through safer cementation of hazardous wastes
7. DS-2016-0051 Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects)
8. JNOP 01/ 2018 Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji
9. JNOP 02/ 2018 Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 kao dela ekološke mreže Republike Srbije
10. JNOP 03/ 2018 Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinačnih grupa organizama flore, faune i gljiva u Republici Srbiji
11. Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije – Partija 1 – Operativni monitoring površinskih voda (2017 – 2018)
12. Izrada studije o prisustvu Evropske jegulje u ribolovnim vodama Republike Srbije (2018)
13. M – 2866/12 Ispitivanje stanja i valorizacija ribolovnog resursa u Dunavu i Savi na teritoriji Beograda – osnova za razvoj programa monitoringa
14. Sava Lake Populaciona istraživanja alohtonih invazivnih vrsta riba u Savskom jezeru
15. 143045 Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije
16. MNTR Standardizacija i harmonizacija tehnika za izradu populacionih studija riba iz familije jesetri i veštačko razmnožavanje
17. 179028 Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije- diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštvRuralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije- diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva
18. Bilateralni SRB-CRO Ispitivanje regulatorne uloge proteina TROL u raspodeli elektrona pri UVB-indukovanom mehanizmu akumulacije flavonoida i antocijana u listovima biljaka Arabidopsis thaliana
19. COST Action CA18237 European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection (EUdaphobase)
20. Istraživanje karakteristika populacije soma (Silurus glanis) iz Uvačke akumulacije (2018) – Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
21. ELEDAN Developing an E-learning tool for Environmental Education for Primary and Secondary School in the Lower Danube Region (Danube Strategic Project Fund – DSPF)
22. Histology of vital organs as a marker of general fish health state in ecosystems with metal pollution
23. Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije, Partija 1 – Operativni monitoring površinskih voda (2018-2019)
24. Comparative ecology of selected invasive fish species in Slovakia and Serbia in respect with climat change and human disturbance (2019-2020) – Serbian – Slovak joint research project, Institute for multidisciplinary research, University of Belgrade and Centrum biológie rastlin a biodiverzity SAV
25. LEAPSyn-SCI Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином
26. Енкапсулација цинка у биоразградивим полимерима: одрживо решење за обогаћење житарица
27. III41028 An integral study to identify the regional genetic and environmental risk factors for the common noncommunicable diseases in the human population of Serbia
28. III43001 Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena
29. III43009 Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja
30. III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa
31. III45007 0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje
32. III45012 Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine
33. III45014 Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj
34. III45015 Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini
35. III45021 Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama
36. OI171016 Atomski sudarni procesi i fotoakustička spektrometrija molekula i čvrstih tela
37. OI171023 Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijala
38. OI171033 Elektronske, transportne i optičke osobine nanofaznih materijala
39. OI172015 Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima
40. OI172054 Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode
41. OI173014 Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji
42. OI173017 Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom
43. OI173022 Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja
44. OI173028 Mineralni stres i adaptacija biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištima
45. OI173040 Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode
46. OI173045 Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije
47. OI179048 Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive
48. TR32016 Inovativne elektronske komponente i sistemi bazirani na neorganskim i organskim tehnologijama ugrađeni u robe i proizvode široke potrošnje
49. TR34009 Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje
50. TR34026 GEOPOLIMERI – Razvoj tehnologije za konverziju industrijskog otpada u funkcionalne materijale
51. TR37009 Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija