Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Oprema

1. Odsek za nauku o materijalima (MS)

2. Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

3. Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu (ES)

4. Sva oprema Instituta

 

Sva oprema Instituta

 

Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 40/40.

Vrsta Naziv / Opis Dept. Slika

Spektrofotometar Shimadzu 2501-PC (Shimadzu, Japan)

Uredjaj se koristi za spektrofotometrijsku karakterizaciju tečnih uzoraka i za izvodjenje biohemiskih eseja.
Spektorfotometar sa kontrolom temperature; Opseg talasnih dužina 200-800 nm

Spektrofluorimetar i fosforimetar FL3-221 P TCSPC (HORIBA JOBIN YVON)

Instrument meri steady state i vremenski razlučenu fluorescenciju i fosforescenciju, na tečnim i čvrstim uzorcima. Ima dva detektora u T konfiguraciji (brojač fotona i fotomultiplikator). Za vremenski razlučenu fluorescenciju kupljene su diode koje emituju na: 265, 278, 340, 370, 460, 488, 625 nm, i 650 nm laserska dioda. Vremenski razlučena fluorescencija može da se meri u oblasti 100 pikosekundi do 10 mikrosekundi.
Izvori svetlosti: 450 W ksenonska lampa i mikrosekundna UV ksenon fleš lampa
Ekscitacioni opseg: 200-950 nm
Emisioni opseg: 200-950 nm
Mogućnost održavanja temperature u mernoj ćeliji u opsegu -20 do 80°C pomoću Peltierovog hladnjaka.
Dodatak za merenje polarizacije fluorescencije.
Djuarov (Dewar) sud za držanje uzorka u tečnom azotu u kućištu u toku merenja.
Fluoresens prateći softver.

Heka-AM Systems-Axiovert Patch-Clamp sistem

Koristi se za ispitivanjem potencijala i struja na membrani i identifikacija i kvalitativno opisivanje funkcije kanala
Sistem se sastoji iz mikroskopa, pojačavača, mikromanipulator, puler elektroda, interfejsa.

Gasni hromatograf GC-2010-Plus (Shimatzu, Japan)

Koristi se za identifikaciju i kvantifikaciju isparljivih jedinjenja u tečnim uzorcima
Ima izuzetno visoku oseljivost
Tip detektora – maseni; noseći gas – helijum; tip jonizacije – EI

Skenirajući elektronski mikroskop (SEM) “Tescan Vega TS 5130MM″ (Češka Republika) opremljen BSE detektorom i EDS sistemom (“INCAPentaFETx-3″ detektor, Oxford Instruments, UK).

Spektofluorimetar FluoroLog 3 (Horiba, Japan)

Fluorolog-3 spektrofluorometar se koristi za merenje fluoroscentnih i fosforoscentnih spektara uzoraka u tečnom i čvrstom stanju.
Glavni delovi sistema Fluorolog-3 spektrofluorometar su:
kućište sa optičkim komponentama ( ovo uključuje monohromator sa putevima pobude i emisije u „L“ konfiguraciji opsega 200 – 800 nm, FL 1040 fosforimetar i F-3004 Peltierov hladnjak ),
personalni računar,
DataMax, prateći softer.

EPR spektrometar Varian E104-A (Varian, SAD)

Koristi se za tečne i solidne uzorke, i može da detektuje organske radikale, trapovane reaktivne vrse kisonika, azota i druge paramagnetne vrste. Može se koristiti za detekciju tranzicionih metala.
Uredjaj radi u X oblasti i opremljen je sistemom za hladjenje do temperature tecnog azota. Uzorci se mogu osvetljavati tokom merenja.

a) Instrument za merenje impedanse “HIOKI LCR HiTester 3532-50″ (Japan);
b) Spoljni DC BIAS adapter;
c) Električna peć;
d) Ćelija za električna merenja.

Potenciostat/galvanostat “Reference 600″.

Proizvođač: GAMRY Instruments, SAD.

Strujno-naponski izvor i merač “Keithley 237″.

Proizvođač: Keithley, SAD.

Sistem za električnu karakterizaciju uzoraka: Instrument za merenje impedanse “Agilent HP 4276A LCZ Meter″ (SAD) + peć “Elektron″ (Srbija).

Merač protoka gasa “MKS PR 4000B-F″ + kontrolori protoka gasa “MKS 1479A″.

Proizvođač: MKS Instruments GmbH, Nemačka.

Sistem za nanošenje tankih filmova.

Proizvođač: Cookson Electronics, UK.

Viskozimetar “Haake PK 100″.

Proizvođač: HAAKE, Nemačka.

Leitz mikroskop “Laborlux″.

Proizvođač: Leitz, Wetzlar, Nemačka.

Tečni hromatograf visokih performansi, HPLC, LC-20AB Prominence (Shimadzu, Japan)

U kombinaciji sa odgovarajućim kolonama i mobilnim fazama aparat omogućava razdvajanje i karakterizaciju širokog spektra metabolita (fenolnih kiselina, flavonoida sa antocijanima, aminokiselina, karboksilnih kiselina, askorbata, glutationa, karotenoida…).

Proizvođač: Shimadzu, Kyoto, Japan.
Modularni sistem čine:
– degazer (DGU-20A),
– binarni sistem pumpi (LC-20 AD),
– autosempler (SIL-20 AC),
– temperaturno kontrolisana pećnica za kolonu (CTO-20A)
– fotodiodni, UV-VIS detektorom (SPD-M20A)
– detektor za merenje intenziteta fluorescencije (RF-10-AXL).

Sistem za razaranje uzoraka mikrotalasima pod visokim pritiskom.

Proizvođač: BERGHOF Instruments GmbH, Eningen, Nemačka.

HPLC LC-MS Sistem (Waters, SAD)

Uređaj za razdvajanje, kvalitativnu i kvantitativnu analizu komponenti manje molekulske mase. Moguća je precizna detekcija različitih klasa jedinjenja: šećera, fenola, organskih kiselina i niza drugih metabolita male molekulske mase.
Tehnički podaci:
Modularni sistem koji čine:
Binarne pumpe – model 1525
Autosempler – model 717+
Elektrohemijski detektor – model 2465
Diode array detektor – model 2996
Maseni detektor – model EMD 1000

ICP-OES “SpectroGenesis EOP II″.

Proizvođač: Spectro Analytical Instruments GmbH, Kleve, Nemačka.

Mobilna terenska laboratorija-set za merenje temperature, pH, konduktiviteta i količine kiseonika u vodi “Multi 340i / SET”.

Proizvođač: WTW, Nemačka.

Mobilna terenska laboratorija-set za merenje oko 35 parametara kvaliteta vode “UW 2000″.

Proizvođač: Windaus, Nemačka.

Mobilna terenska laboratorija-set za merenje fosfata, kalijuma, amonijuma, nitrata, nitrita i pH zemljišta “Visocolor”.

Proizvođač: Macherey-Nagel, Nemačka.

Sistem za 2D elektroforezu “Multiphor II, EPS 3501 XL, SE 600 Ruby″ (Amersham BioSciences, UK)

PCR aparat “Applied Biosystems 2720″ (Applied Biosystems, SAD)

Sistem za vizuelizaciju gelova “GelDoc UVIDOC, UVIdoc D-55-LCD-20M-Auto″ (Uvitec, UK)

Laminar komora AURA MINI (Laftech Bio-Cabinets, Australija)

BioRad Trans-Blot SD sistem (BioRad, SAD)

Kisenična elektroda (Hansatech Instruments Ltd., UK)

Biohemijska laboratorija

Biohemijska laboratorija se sastoji od: standardizovanih radnih površina, ormara i rashladnih uređaja za čuvanje hemikalija, tri centrifuge sa kontrolom temperature (Eppendorf, Nemačka), analitičke vage (Sartorius, Nemačka), pH-metra (Mettler Toledo, Švajcarska), šejkera (Heidolph, Nemačka), čitača mikroploča (GDV, Austrija), mlinova za čvrste uzorke (Fritsch, Nemačka), digestora (Waldner-Lab, Nemačka).

Zamrzivač za skladištenje uzoraka na -80 ℃ “Sanyo MDF-393″ (Sanyo, Japan)

Komorna peć sa maksimalnom temperaturom od 1600°C.

Proizvođač: Elektron, Srbija.

Cevna peć sa maksimalnom temperaturom od 1600°C.

Proizvođač: Lenton, UK.

Komora za rad u atmosferi azota (Plas-Lab, SAD)

Planetarni mlinovi (3 komada).

Proizvođač: Fritsch Pulverisette, Nemačka.

Reaktor za hidrotermalnu sintezu prahova.

Proizvođač: Roth, Karlsruhe, Nemačka.

Aparat za elektroribolov (uzimanje uzoraka riba u tekućim vodama) “ELEMAX SHX 2000″.

Specifikacija: 220 V / 6A DC 1,2 kW.

Proizvođač: Honda Engines, Japan.

Mobilni, ultrasonični “Doppler” aparat za merenje protoka vode u rečnim tokovima i kanalima “Q-LINER″.

Specifikacija: Radna akustična frekvenca 1.0 MHz / 2.0 MHz; Opseg dubine merenja od 0,35 m do 20 m; Rezolucija 1 mm/s; Opseg radnih temperatura od -4 do 40 °C.

Proizvođač: ОТТ, Nemačka.

Terensko vozilo sa pogonom na sva 4 točka “Mitsubishi L 200″.

Specifikacija: 5 sedišta, 4 cilindra, 2500 cm3, 168 KS.

Proizvođač: Mitsubishi, Japan.

Čamac za uzimanje uzoraka riba na većim rečnim tokovima i akumulacijama “Specijal 80″.

Specifikacija: dužina 7 m, širina 1,5 m, 4 osobe.

Proizvođač: Premix, Titel, Srbija.

Četvorotaktni vanbrodski motor “Yamaha F8 CMH”.

Specifikacija: 2 cilindra, 197 cm3, 8 KS.

Proizvođač: Yamaha, Japan.

Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 40/40.