Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Nagrada “Docent dr Milena Dalmacija”

Posted on by asavic

Drugu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za 2020. godinu dobio je dr Dušan Nikolić za doktorsku disertaciju pod nazivom “Ekotoksikologija i histopatologija grgeča (Perca fluviatilis) iz veštačkih jezera u Srbiji” urađenu na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom dr Jasmine Krpo-Ćetković, vanrednog profesora Biološkog fakulteta i dr Stefana Skorića, višeg naučnog saradnika Instututa za multidsiciplinarana istraživanja.

Link

Leave a Reply