Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Disertacije i teze

 

1. Doktorske disertacije u toku

2. Odbranjene doktorske disertacije

3. Odbranjene magistarske teze

 

 

Odbranjene magistarske teze

 


Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 49/49.

RB Godina Kandidat Naslov teze Odbranjena na PDF
1. 2010. Dragosav Mutavdžić Multivarijaciona faktorska analiza u fluoroscentnoj spektroskopiji Univerzitet u Beogradu
2. 2010. Milica Počuča-Nešić Struktura i svojstva tankih filmova LaNiO3 dobijenih iz polimernih prekursora Univerzitet u Beogradu
3. 2010. Olivera Prodanović Antioksidativni enzimi tokom klijanja semena Pančićeve omorike (Picea omorika (Panč) Purkinye) u fiziološkim uslovima stresa izazvanog visokim koncentracijama kadmijuma Univerzitet u Beogradu
4. 2009. Ivan Jarić Population viability analysis of the Danube sturgeon populations Swedish Biodiversity Centre, Uppsala University and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Švedska
5. 2009. Gorčin Cvijanović Taksonomske i ekološke karakteristike crnog američkog patuljastog soma (Ameiurus melas Rafinesque, 1820) u slivu reke Tise i mogućnost njegove ekonomske eksploatacije Univerzitet u Beogradu
6. 2009. Maize (Zea mays L.) landraces in eastern Serbia: Characterization and the present cultivation Swedish Biodiversity Centre, Uppsala University and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Švedska
7. 2008. Nataša Džunuzović Sinteza portland-cementnog klinkera sa elektrofilterskim pepelom termoelektrane “Nikola Tesla” kao sirovinskom komponentom Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
8. 2008. Aleksandar Menićanin Analiza osnovnih karakteristika trodimenzionalnog anemometra sastavljenog od debeloslojnih segmentiranih termistora Univerzitet u Beogradu
9. 2007. Jelena Bogdanović Pristov Ispitivanje prostih fenolnih jedinjenja i enzima zaštite od oksidacionih oštećenja u četinama omorike (Picea omorika (Panč.) Purkyne) sa planine Tara i iz generativne semenske plantaže Univerzitet u Beogradu
10. 2007. Marija Smederevac-Lalić Socio-ekonomski karakter i značaj ribarstva kao delatnosti na Gornjem Podunavlju u Srbiji Univerzitet u Beogradu
11. 2006. Analiza osetljivosti debeloslojnih NTC termistora na promene temperature i protoka vazduha Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu
12. 2006. Daniela Đikanović Golubović Strukturna karakterizacija lignina Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
13. 2006. Univerzitet Južne Australije, Adelajd, Australija
14. 2006. Jelena Dragišić-Maksimović Uticaj silicijuma na kompartmentaciju mangana i antioksidativne reakcije krastavca (Cucumis sativus L.) Univerzitet u Beogradu
15. 2006. Električna i mikrostrukturna svojstva metal-oksidnih varistora u funkciji strukture granice zrna Univerzitet u Beogradu
16. 2005. Danijela Luković Golić Uticaj dopiranja niklom na optička, transpotna i neka toplotna svojstva olovo-telurida Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
17. 2003. Slađana Spasić Adaptivni računarski tutor za virtuelni sistem EKOLOG Univerzitet u Beogradu
18. 2003. Slobodan Krnjajić Dinamika populacija jajnih parazitoida kupusne sovice (Mamestra brassicae L.) sa osvrtom na mogućnost korišćenja Trichogramma evanescens Westwood u suzbijanju štetočina iz reda Lepidoptera Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
19. 2002. Nina Nikolić Vegetation and soil analysis along a land use gradient hillside in the uplands of Northern Vietnam Univerzitet Hoenhajm, Štutgart, Nemačka
20. 2000. Zorica Marinković Stanojević Uticaj sinteze na strukturnu hijerarhiju u sinterovanom sistemu ZnO-Cr2O3 Univerzitet u Beogradu
21. 2000. Žaklina Marjanović Diverzitet i ekologija makromiceta kanjona reke Trešnjice Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
22. 1999. Goran Branković Meduzavisnost strukture i transportnih procesa u sinterovanom materijalu sistema CdO-Bi2O3 Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
23. 1999. Vuk Maksimović Neenzimsko oksidativno cepanje ketoza različite dužine ugljeničnog skeleta kao mogući izvor glikolata u različitim biohemijskim procesima – in vitro ispitivanja Univerzitet u Beogradu
24. 1998. Aleksandra Mitrović Cvetanje kratkodnevne biljke Chenopodium rubrum L. i dugodnevme biljke Chenopodium murale L. u kulturi in vitro Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
25. 1998. Nevenka Elezović Karakterizacija legura Ni-Cd and Ni-Co primenom elektrohemijskih tehnika Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
26. 1997. Zoran Gačić Formiranje i evaluacija baze pacijenata sa kraniocerebralnom povredom Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
27. 1996. Zorica Branković Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beograd
28. 1996. Miroslav Nikčević Primena modularnih reciklažnih sistema za akvakulturu u ispitivanju aklimacionih svojstava ribljih vrsta, posebno manića (Lota lota L.) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
29. 1996. Maria Vesna Nikolić Poređenje modela zaokreta sa postojećim rešenjima rutiranja kod multiračunarske mreže sa topologijom rešetke Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
30. 1995. Aleksandar Hegediš Populacije evropske jegulje u priobalnim vodama južnog Jadrana, mere zaštite i mogućnost korišćenja u akvakulturi Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
31. 1995. Miroslav Nikolić Proučavanje Fe-hloroze i načina njenog suzbijanja na vinovoj lozi Vitis vinifera L. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
32. 1994. Branislav Mićković Sezonska i prostorna distribucija mlađi cipolskih vrsta (Mugilidae) crnogorskog primorja i njena ekofiziološka svojstva od značaja za primenu u akvakulturi Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
33. 1993. Miroslav Komljenović Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
34. 1993. Miloljub Luković Sinteza, konstrukcije i analiza karakteristika ZnO varistora u debelom filmu Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
35. 1992. Tatjana Srećković Međuzavisnost strukture i svojstava materijala dobijenih reakcionim sinterovanjem sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
36. 1990. Ksenija Radotić Hadži-Manić Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
37. 1989. Sonja Veljović Jovanović Kompleksna kinetika fluorescencije hlorofila u intaktnim izolovanim hloroplastima graška Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
38. 1989. Branka Živanović Doprinos fotosintetske, transportne i fotoperiodske komponente razlici bioelektričnog potencijala duž intaktne biljke Chenopodium rubrum L. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
39. 1988. Čedomir Jovalekić Uticaj mikrostrukture na polarizacione osobine Bi4Ti3O12 Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
40. 1984. Aleksandar Kalauzi Topografska i frekventna raspodela amplituda i sinhroniteta humanih EEG signala Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
41. 1984. Mirjana Lenhardt Generalizovan kompjuterski program za izračunavanje optimalnog izlova ribe na Velikoj Moravi Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
42. 1981. Obrad Aleksić Zavisnost magnetnih karakateristika polidisperznih i polikristalnih tvrdih ferita od veličine čestice i veličine zrna Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
43. 1981. Dragan Todorović Optičke osobine minerala vivijanita Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
44. 1980. Predrag Jovanić Modelovanje rasprostiranja zagađivača u vazduhu i tačkastih izvora Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
45. 1979. Borka Jović Korišćenje galvanodinamičke metode u elektrodnoj kinetici Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
46. 1979. Korišćenje metode faradejske rezonance u elektrodnoj kinetici Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
47. 1978. Kataliza vazdušne elektrode Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
48. 1978. Problemi sinteze kompleksnih procesnih sistema Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
49. 1975. Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu

Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 49/49.