Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Disertacije i teze

 

1. Doktorske disertacije u toku

2. Odbranjene doktorske disertacije

3. Odbranjene magistarske teze

 

 

Odbranjene doktorske disertacije

 


Prva Prethodna 1 2 Sledeća Poslednja 

Strana 1/2, Slog 1- 60/63.

RB Godina Kandidat Naslov disertacije Odbranjena na PDF
1. 2018. Nikola Ilić Procesiranje, svojstva i mogućnost primene multiferičnih materijala na bazi bizmut-ferita Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
2. 2015. Marija Vidović Antioksidativni metabolizam belog i zelenog tkiva listova panaširanih biljaka Pelargonium zonale i Plectranthus coleoides – uticaj zračenja iz vidljive i UV-B oblasti Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. 2015. Ljiljana Kostić Kravljanac Moduliranje rizosfernih procesa i prilagođavanje pšenice različitim merama popravke zemljišta oštećenih rudničkom jalovimnom
4. 2015. Zvezdana Baščarević Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
5. 2014. Aleksandar Radojković SVOJSTVA KERAMIKE NA BAZI BARIJUM-CERIJUM-ITRIJUM-OKSIDA KAO ELEKTROLITA ZA ČVRSTE GORIVNE ĆELIJE UNIVERZITET BEOGRAD, TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
6. 2013. Stefan Skorić Populaciona dinamika, ishrana i ekotoksikologija velikog kormorana (Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758) na Carskoj bari Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
7. 2013. Nina Nikolić Ecology of Alluvial Arable Land Polluted by Copper Mine Tailings: New Insights for Restoration
Univerzitet u Hohenhajmu, Štutgart, Nemačka
8. 2013. Marina Stanić Ispitivanje elemenata respiratornog lanca gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff: veza sa metabolizmom fosfatnih jedinjenja Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
9. 2013. Marija Smederevac-Lalić SOCIO-EKONOMSKE I BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE PRIVREDNOG RIBOLOVA NA DUNAVU Univerzitet u Beogradu
10. 2013. Milan Žižić Metabolizam i metabolički efekti vanadijuma kod gljive Phycomyces blakesleeanus Univerzitet u Beogradu
11. 2013. Danijela Luković Golić Solvotermalna sinteza cink-oksida sa kontrolisanom veličinom čestica na nano i mikro skali Univerzitet u Beogradu
12. 2013. Aleksandar Savić Primena naprednih statističkih metoda u analizi složenih EPR i fluorescentnih spektara slobodnih radikala Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
13. 2013. Daniela Đikanović Golubović Strukturna ispitivanja ćelijskog zida i lignina različitog porekla Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
14. 2012. Jelena Bobić Uticaj parametara sinteze i dopanata na strukturu i svojstva barijum bizmut-titanatne keramike Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
15. 2012. Željka Višnjić-Jeftić Ekološka i toksikološka istraživanja crnomorske haringe (Alosa immaculata Bennett, 1835) u Dunavu u Srbiji Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
16. 2012. Kontrola strukturnih i mikrostrukturnih karakteristika binarnih i ternarnih oksida titana za primenu u obnovljivim izvorima energije Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
17. 2011. Boris Pejin Hemijski sastav i medicinski potencijal odabranih vrsta lišajeva, briofita i sunđera Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
18. 2011. Aleksandar Menićanin Analiza karakteristika EMI potiskivača u visokofrekventnom opsegu u balansiranom režimu rada Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
19. 2011. Filis Morina Biohemijski mehanizmi antioksidativnog odgovora divizme (Verbascum thapsus L.) na povišene koncentracije cinka: međupopulacijske razlike Univerzitet u Beogradu
20. 2010. Anode Supported IT-SOFCs Based on Proton Conducting Electrolyte Films Fabricated by Electrophoretic Deposition Inženjerski fakultet, Univerzitet “Tor Vergata” u Rimu, Italija
21. 2010. Mirjana Vijatović Petrović Uticaj dopanata na strukturu i svojstva barijum-titanatne keramike i filmova dobijenih iz organometalnih kompleksa Univerzitet u Beogradu
22. 2010. Uroš Lačnjevac Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija prahova metala i legura trijade gvožđa i prahova legura nikla sa molibdenom Univerzitet u Beogradu
23. 2010. Ivan Jarić Histopatološke promene i akumulacija teških metala u populacijama kečige (Acipenser ruthenus L.) u Dunavu Univerzitet u Beogradu
24. 2010. Modifikacija strukture i svojstava cink-oksida indukovana mehaničkom aktivacijom Univerzitet u Beogradu
25. 2010. Jelena Dragišić-Maksimović Zonalana distribucija pojedinih komponenti antioksidativnog sistema duž korena kukuruza (Zea mays L.) i ječma (Hordeum vulgare L.) Univerzitet u Beogradu
26. 2010. Polioktandiol citrat/sebacat elastomeri: nova klasa materijala za inženjering ljudskog tkiva Univerzitet Južne Australije, Adelajd, Australija
27. 2009. Doprinos analizi struktuiranih, električnih i optičkih svojstava debeloslojnih NTC termistora Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
28. 2009. Branislav Mićković Mlađ skakavica (Mugilidae) kao prirodni resurs i optimizacija njenog intenzivnog uzgoja Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
29. 2008. Jelena Bogdanović Pristov Sezonsko variranje komponenata antioksidativnog sistema u četinama Pančićeve omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyne) Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
30. 2008. Slobodan Krnjajić Uloga cikade Scaphoideus titanus Ball u prenošenju fitoplazme zlatastog žutila vinove loze (Flavescence dorée Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
31. 2007. Zorica Marinković Stanojević Uticaj mehaničke aktivacije polaznih oksida na strukturu i svojstva spinela ZnCr2O4 Univerzitet u Beogradu
32. 2007. Aleksandra Mitrović Fiziološke i biohemijske karakteristike vegetativnog i reproduktivnog razvića in vitro fotoperiodski zavisne biljke Chenopodium rubrum L. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
33. 2007. Slađana Spasić Teorija haosa i fraktalna analiza biosignala Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
34. 2007. Aleksandar Hegediš Migracija i odlike staklaste jegulje (Anguilla anguilla) kao limitirajući faktori za ribnjačko gajenje Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
35. 2006. Ivan Spasojević Ispitivanje uticaja citostatika 5-fluorouracila i cisplatina na eritrocite. Mehanizmi kardiotoksičnosti kod hemoterapije Univerzitet u Beogradu
36. 2006. Vuk Maksimović Reakcije ketomonosaharida sa vodonik-peroksidom Fentonovim mehanizmom – doprinos neenzimskih reakcija bioenergetskom saldu fotorespiracije Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
37. 2005. Nevenka Elezović Reakcija izdvajanja vodonika na elektrohemijski formiranim Fe-Mo legurama Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
38. 2005. Zoran Gačić Elektrofiziološke odlike vidnih receptora riba Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
39. 2004. Žaklina Marjanović Uticaj formiranja mikorize i suše na ekspresiju i funkciju akvaporina kod smrče (Picea abies (L.) Karst.) i hibridne topole (Populus tremula L. x Populus tremuloides Mich) Karl-Eberhard univerzitet u Tibingenu, Nemačka
40. 2003. Maria Vesna Nikolić Fenomenološke zakonitosti kinetike procesa sinterovanja Univerzitet u Beogradu
41. 2002. Goran Branković Fenômenos de contôrno de grão em cerâmicas à base de SnO Institute of Chemistry, Sao Paolo State University (UNESP), Araraquara, SP, Brasil
42. 2001. Miloljub Luković Planarne debeloslojne integrisane LCV ćelije Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
43. 2000. Miroslav Nikčević Termoadaptivna svojstva kinetičkih odlika laktatatne dehidrogenaze kod riba Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
44. 2000. Zorica Branković Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
45. 1999. Miroslav Nikolić Mehanizam usvajanja gvožđa u mezofilu lista viših biljaka Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
46. 1999. Tatjana Srećković Uticaj tribofizičke aktivacije na svojstva sinterovanog cink-oksida Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
47. 1999. Čedomir Jovalekić Korelacija mikrostrukturnih i dielektričnih karakteristika feroelektrika na bazi bizmut-titanata Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
48. 1998. Borka Jović Adsorption of anions on the silver single crystal electrodes Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
49. 1997. Miroslav Komljenović Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
50. 1997. Mirjana Lenhardt Ekološko-biohemijska istraživanja populacija štuke (Esox lucius) iz Dunava kod Beograda Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
51. 1997. Branka Živanović Razlika električnog potencijala duž intaktne biljke Chenopodium rubrum L. u vegetativnoj i reproduktivnoj fazi razvića Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
52. 1996. Aleksandar Kalauzi Odnos faza Furijeovih komponenti i alfa-nosećih učestanosti humanih elektroencefalografskih signala Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
53. 1995. Sonja Veljović Jovanović Efekat sumpor-dioksida i visokih koncentracija ugljen-dioksida na fotosintezu lista Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
54. 1994. Ksenija Radotić Hadži-Manić Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
55. 1993. Predrag Jovanić Modelovanje mešanja prahova korišćenjem teorije haosa Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
56. 1989. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
57. 1988. Razvoj metoda kompjuterske optimizacije sirovinske osnove, kvaliteta gotovih proizvoda i procesa proizvodnje građevinskih materijala sa aspekta štednje energije Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
58. 1987. Uticaj dodataka na elektrohemijsko ponašanje srebro-oksidne i nikl-oksidne elektrode u alkalnom elektrolitu. Hemijsko-tehnološki fakultet, Univerzitet u Splitu
59. 1986. Obrad Aleksić Doprinos određivanju magnetnih, dielektričnih i optičkih karakteristika polikristalnih tvrdih ferita Univerzitet u Beogradu
60. 1986. Dragan Todorović Doprinos uporednoj analizi fotoakustičnih i optičkih osobina poluprovodnika Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu

Prva Prethodna 1 2 Sledeća Poslednja 

Strana 1/2, Slog 1- 60/63.