Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja


Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011 – 2014)


RB Oznaka projekta Naziv projekta Status IMSI
1. COST action MP1407 Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization Učestvuje
2. ON171005 Fizika uredjenih nanostruktura i novih materijala u fotonici Učestvuje
3. COST Action BM1405 COST Action BM1405: Non-globular proteins. From sequence to structure, function and application in molecular physiopathology. Učestvuje
4. SPS G5320 Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yield Institut upravlja potprojektom
5. 760891 Chicory as a multipurpose crop for dietary
fibre and medicinal terpenes
Učestvuje
6. 985402 Improved security through safer cementation of hazardous wastes Učestvuje
7. DS-2016-0051 Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects) Učestvuje
8. Operativni monitoring Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije, Partija 1 – Operativni monitoring površinskih voda Učestvuje
9. M – 2866/12 Ispitivanje stanja i valorizacija ribolovnog resursa u Dunavu i Savi na teritoriji Beograda – osnova za razvoj programa monitoringa Rukovodi projektom
10. Sava Lake Populaciona istraživanja alohtonih invazivnih vrsta riba u Savskom jezeru Rukovodi projektom
11. 143045 Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije Institut upravlja potprojektom
12. MNTR Standardizacija i harmonizacija tehnika za izradu populacionih studija riba iz familije jesetri i veštačko razmnožavanje Rukovodi projektom
13. III41028 An integral study to identify the regional genetic and environmental risk factors for the common noncommunicable diseases in the human population of Serbia Učestvuje
14. III43001 Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena Učestvuje
15. III43009 Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja Učestvuje
16. III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa Rukovodi projektom
17. III45007 0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje Rukovodi projektom
18. III45012 Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine Rukovodi podprojektom / Učestvuje
19. III45014 Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj Učestvuje
20. III45015 Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini Učestvuje
21. III45021 Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama Rukovodi podprojektom / Učestvuje
22. OI171016 Atomski sudarni procesi i fotoakustička spektrometrija molekula i čvrstih tela Učestvuje
23. OI171023 Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijala
Učestvuje
24. OI171033 Elektronske, transportne i optičke osobine nanofaznih materijala Učestvuje
25. OI172015 Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima Učestvuje
26. OI172054 Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode Učestvuje
27. OI173014 Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji Učestvuje
28. OI173017 Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom Rukovodi projektom
29. OI173022 Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja Učestvuje
30. OI173028 Mineralni stres i adaptacija biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištima Rukovodi projektom
31. OI173040 Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode Rukovodi projektom
32. OI173045 Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije Rukovodi projektom
33. OI179048 Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive Učestvuje
34. TR32016 Inovativne elektronske komponente i sistemi bazirani na neorganskim i organskim tehnologijama ugrađeni u robe i proizvode široke potrošnje Učestvuje
35. TR34009 Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje Učestvuje
36. TR34026 GEOPOLIMERI – Razvoj tehnologije za konverziju industrijskog otpada u funkcionalne materijale Rukovodi projektom
37. TR37009 Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija Učestvuje