Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja


Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011 – 2014)


RB Oznaka projekta Naziv projekta Status IMSI
1. COST action MP1407 Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization Učestvuje
2. ON171005 Fizika uredjenih nanostruktura i novih materijala u fotonici Učestvuje
3. COST Action BM1405 COST Action BM1405: Non-globular proteins. From sequence to structure, function and application in molecular physiopathology. Učestvuje
4. SPS G5320 Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yield Institut upravlja podprojektom
5. III41028 An integral study to identify the regional genetic and environmental risk factors for the common noncommunicable diseases in the human population of Serbia Učestvuje
6. III43001 Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena Učestvuje
7. III43009 Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja Učestvuje
8. III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa Rukovodi projektom
9. III45007 0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje Rukovodi projektom
10. III45012 Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine Rukovodi podprojektom / Učestvuje
11. III45014 Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj Učestvuje
12. III45015 Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini Učestvuje
13. III45021 Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama Rukovodi podprojektom / Učestvuje
14. OI171016 Atomski sudarni procesi i fotoakustička spektrometrija molekula i čvrstih tela Učestvuje
15. OI171023 Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijala
Učestvuje
16. OI171033 Elektronske, transportne i optičke osobine nanofaznih materijala Učestvuje
17. OI172015 Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima Učestvuje
18. OI172054 Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode Učestvuje
19. OI173014 Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji Učestvuje
20. OI173017 Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom Rukovodi projektom
21. OI173022 Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja Učestvuje
22. OI173028 Mineralni stres i adaptacija biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištima Rukovodi projektom
23. OI173040 Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode Rukovodi projektom
24. OI173045 Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije Rukovodi projektom
25. OI179048 Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive Učestvuje
26. TR32016 Inovativne elektronske komponente i sistemi bazirani na neorganskim i organskim tehnologijama ugrađeni u robe i proizvode široke potrošnje Učestvuje
27. TR34009 Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje Učestvuje
28. TR34026 GEOPOLIMERI – Razvoj tehnologije za konverziju industrijskog otpada u funkcionalne materijale Rukovodi projektom
29. TR37009 Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija Učestvuje