Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Oprema

1. Odsek za nauku o materijalima (MS)

2. Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

3. Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu (ES)

4. Sva oprema Instituta

 

Sva oprema Instituta

 

Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 40/40.

Vrsta Naziv / Opis Dept. Slika

Kapitalna oprema

Spektrofotometar Shimadzu 2501-PC (Shimadzu, Japan)

Uredjaj se koristi za spektrofotometrijsku karakterizaciju tečnih uzoraka i za izvodjenje biohemiskih eseja.
Spektorfotometar sa kontrolom temperature; Opseg talasnih dužina 200-800 nm

LS

Kapitalna oprema

Spektrofluorimetar i fosforimetar FL3-221 P TCSPC (HORIBA JOBIN YVON)

Instrument meri steady state i vremenski razlučenu fluorescenciju i fosforescenciju, na tečnim i čvrstim uzorcima. Ima dva detektora u T konfiguraciji (brojač fotona i fotomultiplikator). Za vremenski razlučenu fluorescenciju kupljene su diode koje emituju na: 265, 278, 340, 370, 460, 488, 625 nm, i 650 nm laserska dioda. Vremenski razlučena fluorescencija može da se meri u oblasti 100 pikosekundi do 10 mikrosekundi.
Izvori svetlosti: 450 W ksenonska lampa i mikrosekundna UV ksenon fleš lampa
Ekscitacioni opseg: 200-950 nm
Emisioni opseg: 200-950 nm
Mogućnost održavanja temperature u mernoj ćeliji u opsegu -20 do 80°C pomoću Peltierovog hladnjaka.
Dodatak za merenje polarizacije fluorescencije.
Djuarov (Dewar) sud za držanje uzorka u tečnom azotu u kućištu u toku merenja.
Fluoresens prateći softver.

LS

Kapitalna oprema

Heka-AM Systems-Axiovert Patch-Clamp sistem

Koristi se za ispitivanjem potencijala i struja na membrani i identifikacija i kvalitativno opisivanje funkcije kanala
Sistem se sastoji iz mikroskopa, pojačavača, mikromanipulator, puler elektroda, interfejsa.

LS

Kapitalna oprema

Gasni hromatograf GC-2010-Plus (Shimatzu, Japan)

Koristi se za identifikaciju i kvantifikaciju isparljivih jedinjenja u tečnim uzorcima
Ima izuzetno visoku oseljivost
Tip detektora – maseni; noseći gas – helijum; tip jonizacije – EI

LS

Kapitalna oprema

Skenirajući elektronski mikroskop (SEM) “Tescan Vega TS 5130MM″ (Češka Republika) opremljen BSE detektorom i EDS sistemom (“INCAPentaFETx-3″ detektor, Oxford Instruments, UK).

MS

Kapitalna oprema

Spektofluorimetar FluoroLog 3 (Horiba, Japan)

Fluorolog-3 spektrofluorometar se koristi za merenje fluoroscentnih i fosforoscentnih spektara uzoraka u tečnom i čvrstom stanju.
Glavni delovi sistema Fluorolog-3 spektrofluorometar su:
kućište sa optičkim komponentama ( ovo uključuje monohromator sa putevima pobude i emisije u „L“ konfiguraciji opsega 200 – 800 nm, FL 1040 fosforimetar i F-3004 Peltierov hladnjak ),
personalni računar,
DataMax, prateći softer.

LS

Kapitalna oprema

EPR spektrometar Varian E104-A (Varian, SAD)

Koristi se za tečne i solidne uzorke, i može da detektuje organske radikale, trapovane reaktivne vrse kisonika, azota i druge paramagnetne vrste. Može se koristiti za detekciju tranzicionih metala.
Uredjaj radi u X oblasti i opremljen je sistemom za hladjenje do temperature tecnog azota. Uzorci se mogu osvetljavati tokom merenja.

LS

Kapitalna oprema

a) Instrument za merenje impedanse “HIOKI LCR HiTester 3532-50″ (Japan);
b) Spoljni DC BIAS adapter;
c) Električna peć;
d) Ćelija za električna merenja.

MS

Kapitalna oprema

Potenciostat/galvanostat “Reference 600″.

Proizvođač: GAMRY Instruments, SAD.

MS

Kapitalna oprema

Strujno-naponski izvor i merač “Keithley 237″.

Proizvođač: Keithley, SAD.

MS

Kapitalna oprema

Sistem za električnu karakterizaciju uzoraka: Instrument za merenje impedanse “Agilent HP 4276A LCZ Meter″ (SAD) + peć “Elektron″ (Srbija).

MS

Kapitalna oprema

Merač protoka gasa “MKS PR 4000B-F″ + kontrolori protoka gasa “MKS 1479A″.

Proizvođač: MKS Instruments GmbH, Nemačka.

MS

Kapitalna oprema

Sistem za nanošenje tankih filmova.

Proizvođač: Cookson Electronics, UK.

MS

Kapitalna oprema

Viskozimetar “Haake PK 100″.

Proizvođač: HAAKE, Nemačka.

MS

Kapitalna oprema

Leitz mikroskop “Laborlux″.

Proizvođač: Leitz, Wetzlar, Nemačka.

MS

Kapitalna oprema

Tečni hromatograf visokih performansi, HPLC, LC-20AB Prominence (Shimadzu, Japan)

U kombinaciji sa odgovarajućim kolonama i mobilnim fazama aparat omogućava razdvajanje i karakterizaciju širokog spektra metabolita (fenolnih kiselina, flavonoida sa antocijanima, aminokiselina, karboksilnih kiselina, askorbata, glutationa, karotenoida…).

Proizvođač: Shimadzu, Kyoto, Japan.
Modularni sistem čine:
– degazer (DGU-20A),
– binarni sistem pumpi (LC-20 AD),
– autosempler (SIL-20 AC),
– temperaturno kontrolisana pećnica za kolonu (CTO-20A)
– fotodiodni, UV-VIS detektorom (SPD-M20A)
– detektor za merenje intenziteta fluorescencije (RF-10-AXL).

LS

Kapitalna oprema

Sistem za razaranje uzoraka mikrotalasima pod visokim pritiskom.

Proizvođač: BERGHOF Instruments GmbH, Eningen, Nemačka.

LS

Kapitalna oprema

HPLC LC-MS Sistem (Waters, SAD)

Uređaj za razdvajanje, kvalitativnu i kvantitativnu analizu komponenti manje molekulske mase. Moguća je precizna detekcija različitih klasa jedinjenja: šećera, fenola, organskih kiselina i niza drugih metabolita male molekulske mase.
Tehnički podaci:
Modularni sistem koji čine:
Binarne pumpe – model 1525
Autosempler – model 717+
Elektrohemijski detektor – model 2465
Diode array detektor – model 2996
Maseni detektor – model EMD 1000

LS

Kapitalna oprema

ICP-OES “SpectroGenesis EOP II″.

Proizvođač: Spectro Analytical Instruments GmbH, Kleve, Nemačka.

LS

Kapitalna oprema

Mobilna terenska laboratorija-set za merenje temperature, pH, konduktiviteta i količine kiseonika u vodi “Multi 340i / SET”.

Proizvođač: WTW, Nemačka.

ES

Kapitalna oprema

Mobilna terenska laboratorija-set za merenje oko 35 parametara kvaliteta vode “UW 2000″.

Proizvođač: Windaus, Nemačka.

ES

Kapitalna oprema

Mobilna terenska laboratorija-set za merenje fosfata, kalijuma, amonijuma, nitrata, nitrita i pH zemljišta “Visocolor”.

Proizvođač: Macherey-Nagel, Nemačka.

ES

Pomoćna oprema

Sistem za 2D elektroforezu “Multiphor II, EPS 3501 XL, SE 600 Ruby″ (Amersham BioSciences, UK)

LS

Pomoćna oprema

PCR aparat “Applied Biosystems 2720″ (Applied Biosystems, SAD)

LS

Pomoćna oprema

Sistem za vizuelizaciju gelova “GelDoc UVIDOC, UVIdoc D-55-LCD-20M-Auto″ (Uvitec, UK)

LS

Pomoćna oprema

Laminar komora AURA MINI (Laftech Bio-Cabinets, Australija)

LS

Pomoćna oprema

BioRad Trans-Blot SD sistem (BioRad, SAD)

LS

Pomoćna oprema

Kisenična elektroda (Hansatech Instruments Ltd., UK)

LS

Pomoćna oprema

Biohemijska laboratorija

Biohemijska laboratorija se sastoji od: standardizovanih radnih površina, ormara i rashladnih uređaja za čuvanje hemikalija, tri centrifuge sa kontrolom temperature (Eppendorf, Nemačka), analitičke vage (Sartorius, Nemačka), pH-metra (Mettler Toledo, Švajcarska), šejkera (Heidolph, Nemačka), čitača mikroploča (GDV, Austrija), mlinova za čvrste uzorke (Fritsch, Nemačka), digestora (Waldner-Lab, Nemačka).

LS

Pomoćna oprema

Zamrzivač za skladištenje uzoraka na -80 ℃ “Sanyo MDF-393″ (Sanyo, Japan)

LS

Pomoćna oprema

Komorna peć sa maksimalnom temperaturom od 1600°C.

Proizvođač: Elektron, Srbija.

MS

Pomoćna oprema

Cevna peć sa maksimalnom temperaturom od 1600°C.

Proizvođač: Lenton, UK.

MS

Pomoćna oprema

Komora za rad u atmosferi azota (Plas-Lab, SAD)

LS

Pomoćna oprema

Planetarni mlinovi (3 komada).

Proizvođač: Fritsch Pulverisette, Nemačka.

MS

Pomoćna oprema

Reaktor za hidrotermalnu sintezu prahova.

Proizvođač: Roth, Karlsruhe, Nemačka.

MS

Pomoćna oprema

Aparat za elektroribolov (uzimanje uzoraka riba u tekućim vodama) “ELEMAX SHX 2000″.

Specifikacija: 220 V / 6A DC 1,2 kW.

Proizvođač: Honda Engines, Japan.

ES

Pomoćna oprema

Mobilni, ultrasonični “Doppler” aparat za merenje protoka vode u rečnim tokovima i kanalima “Q-LINER″.

Specifikacija: Radna akustična frekvenca 1.0 MHz / 2.0 MHz; Opseg dubine merenja od 0,35 m do 20 m; Rezolucija 1 mm/s; Opseg radnih temperatura od -4 do 40 °C.

Proizvođač: ОТТ, Nemačka.

ES

Pomoćna oprema

Terensko vozilo sa pogonom na sva 4 točka “Mitsubishi L 200″.

Specifikacija: 5 sedišta, 4 cilindra, 2500 cm3, 168 KS.

Proizvođač: Mitsubishi, Japan.

ES

Pomoćna oprema

Čamac za uzimanje uzoraka riba na većim rečnim tokovima i akumulacijama “Specijal 80″.

Specifikacija: dužina 7 m, širina 1,5 m, 4 osobe.

Proizvođač: Premix, Titel, Srbija.

ES

Pomoćna oprema

Četvorotaktni vanbrodski motor “Yamaha F8 CMH”.

Specifikacija: 2 cilindra, 197 cm3, 8 KS.

Proizvođač: Yamaha, Japan.

ES

Prva Prethodna 1 Sledeća Poslednja 

Strana 1/1, Slog 1- 40/40.