Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

jesetra Nauka o
životnoj sredini

O odseku

Istraživanja

life

Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu (ES)

Grupa za ihtiologiju i akvakulturu koja se bavi ekološkim i ekofiziološkim istraživanjima riba i njihovog okruženja, biohemijom riba, istraživanjima i monitoringom invazivnih alohtonih vrsta riba, populacionom genetikom riba, geometrijskom morfometrijom riba, histopatologijom riba, genotoksičnošću, teškim metalima i njihovom akumulacijom kod riba, konzervacijom ugroženih vrsta riba, ekologijom piscivornih ptica, ribarstvenim menadžmentom, socio-ekonomskim aspektima korišćenja ribolovnih resursa, akvakulturom, izradom naučnih studija i programa upravljanja vezanim za ribolovne resurse.

Grupe na Odseku sarađuju međusobno na monitoringu teških metala u zemljištu i površinskim vodama i razvijanju analitičkih metoda za određivanje mineralnih elemenata u tkivima biljaka i riba.

Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu (ES)

Rukovodilac: Dr Aleksandar Hegediš

RB Oznaka projekta Naziv projekta Finansiranje
1.III43001 Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogenaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2.III43009 Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenjaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
3.III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
4.OI173028 Mineralni stres i adaptacija biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištimaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
5.OI173040 Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
6.OI173045 Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda SrbijeMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
7.TR34009 Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnjeMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
8.TR37009 Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacijaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
9.FP7 CytoThreat 265264 Sudbina i dejstvo citostatika u okruženju i identifikacija biomarkera za poboljšanje procene rizika na životnu sredinuEU okvirni program 7 (FP7)
10.680-00-140/2012- 09/02 Harmonizacija metoda za praćenje kvalitativnog i kvantitativnog sastava ribljih populacija u velikim rekamaBilateralna saradnja između Republike Srbije i Slovačke Republike
11. Ekološki aspekti vida kod vodenih i amfibiontnih životinjaSrpska akademija nauka i umetnosti – Ruska akademija nauka
12. Akvakultura ugroženih ribljih vrsta i njena primena u zaštiti i restituciji prirodnih populacijaSrpska akademija nauka i umetnosti – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti – Ruska akademija nauka
    
  		
 • Tithane dioxide Description 1
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide
 • Tithane dioxide