Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Nataša Džunuzović
Back

Dr Nataša Džunuzović

Naučni saradnik

Odsek za nauku o materijalima (MS)

Telefon: +381-11/2085-047

E-mail : natasa@imsi.rs; natasa@imsi.bg.ac.rs

Biografija

Obrazovanje

 

 

2015: Doktor hemije i hemijske tehnologije, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu. Naslov teze: “Sinteza i karakterizacija vezivnih materijala na bazi alkalno aktiviranog elektrofilterskog pepela termoelektrana i zgure visoke peći”.

 

2008: Magistar tehničkih nauka u oblasti geologije – mineralogije industrijskih produkata, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Naslov teze: “Sinteza portland-cementnog klinkera sa elektrofilterskim pepelom termoelektrane “Nikola Tesla” kao sirovinskom komponentom”.

 

2001: Diplomirani inženjer geologije za mineralogiju i kristalografiju, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Radno iskustvo

 

2016-danas: Naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2009-2016: Istraživač-saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2001-2009: Istraživač-pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

Stipendije i nagrade

 

• Nagrada za najbolju prezantaciju: “Microstructure Investigation of Portland Cement Clinker Synthesized With Fly Ash from “Nikola Tesla” Power Plant”, Treći srpski kongres o mikroskopiji, 25-28 septembar, 2007, Beograd, Srbija.

Istraživačka interesovanja

 

• Valorizacija industrijskog mineralnog otpada na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana i zgure visoke peći u industriji građevinskih materijala.

• Geopolimeri.

• Trajnost geopolimera.

 

Ostale profesionalne aktivnosti

 

• Učešće na nacionalnim projektima:

 

2008-2010: TR19001 “Geopolimeri – novi materijali na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana u okviru koncepta odživog razvoja”, koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

2005-2007: TR6720B “Razvoj novih vrsta hidrauličnih veziva na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana”, koji je finansiralo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije i JP “Elektroprivreda Srbije”.

 

2003-2004: MNT.2.06.0053. “Istraživanja na području hidrauličnih materijala u cilju poboljšanja njihovog kvaliteta i primene”, koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije i fabrike cementa iz Novog Popovca, Beočina i Kosjerića.

 

 

• Učešće na međunarodnim projektima:

 

2007-2009: “From industrial waste to commercial products”, ЕUREKA Project E!3824, Аcronym: INWASCOMP.

 

2006-2008: “Sustainable application of selected industrial waste materials in cement and concrete industry”, ЕUREKA Project E!3688, Аcronym: SASIWAM.

 

2004-2006: “Economical And Ecological Utilisation Of Selected Residual Materials For Landscape Creation”, ЕUREKA Project E!2936, Аcronym: ECO-UTIRESMAT, Project No. 451-01-292/2004-01/01.

 

 

• Članstva: Srpsko društvo za mikroskopiju, Društvo za keramičke materijale Srbije, Zeolitsko društvo Srbije.

 

Reprezentativne publikacije


Recenzirani međunarodni časopisi

1.

Nikolić V., Komljenović M, Džunuzović N., Ivanović T., Miladinović Z. (2017) Immobilization of hexavalent chromium by fly ash-based geopolymers. Composites Part B 112C: 213-223 IF=3.850 (3.901); Engineering, Multidisciplinary (4/85) – ID=1272

2.

N. Dzunuzovic, M. Komljenovic, V. Nikolic, T. Ivanovic (2017), External sulfate attack on alkali-activated fly ash-blast furnace slag composite, Construction and Building Materials 157 (2017) 737–747. – ID=1449

3.

Marjanović N., Komljenović M., Baščarević Z., Nikolić V., Petrović R. (2015) Physical-mechanical and microstructural properties of alkali-activated fly ash-blast furnace slag blend. Ceramics International 41: 1421-1435 IF = 2.605 (2.540); Materials Science, Ceramics (4/26) – ID=1115

4.

Nikolić V., Komljenović M., Baščarević Z., Marjanović N., Miladinović Z., Petrović R. (2015) The influence of fly ash characteristics and reaction conditions on strength and structure of geopolymers, Construction and Building Materials 94: 361-370 – ID=1096

5.

Marjanović N., Komljenović M., Baščarević Z., Nikolić V. (2014) Improving reactivity of fly ash and properties of ensuing geopolymers through mechanical activation, Construction and Building Materials 57:151-162. – ID=915

6.

Nikolić V., Komljenović M., Marjanović N., Baščarević Z., Petrović R. (2014) Lead immobilization by geopolymers based on mechanically activated fly ash, Ceramics International 40(6): 8479–8488 – ID=914

7.

Baščarević Z., Komljenović M., Miladinović Z., Nikolić V., Marjanović N., Žujović Z., Petrović R. (2013) Effects of the concentrated NH4NO3 solution on mechanical properties and structure of the fly ash based geopolymers. Construction and Building Materials 41: 570-579. Construction & Building Technology 7/57, Materials Science, Multidisciplinary 54/241, 2.293 – ID=34

8.

Komljenović M., Baščarević Z., Marjanović N., Nikolić V. (2013) External sulfate attack on alkali-activated slag. Construction and Building Materials 49: 31–39. Construction & Building Technology 7/57, Materials Science, Multidisciplinary 54/241, 2.293 – ID=883

9.

Komljenović M., Baščarević Z., Marjanović N., Nikolić V. (2012) Decalcification resistance of alkali-activated slag. Journal of Hazardous Materials 233-234: 112-121. Engineering, Civil 2/122, Engineering, Environmental 5/42, Environmental Sciences 16/210, 3.925 – ID=32

10.

Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Jovanović N. (2009) Fly Ash as the Potential Raw Mixture Component for Portland Cement Clinker Synthesis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 96(2): 363-368 – ID=29

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
TR34026 GEOPOLIMERI – Razvoj tehnologije za konverziju industrijskog otpada u funkcionalne materijale Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik
E!5415 NEWCOMAT Razvoj tehnologije za dobijanje konstrukcionih materijala recikliranjem industrijskog otpada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, EUREKA projekat Učesnik
COST Action TU 1301 NORM za građevinske materijale (NORM4BUILDING) COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) Učesnik