Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Jelena Bobić
Back

Dr Jelena Bobić

Viši naučni saradnik

Odsek za nauku o materijalima (MS)

Telefon: +381-11/2085-039

E-mail : jelena@imsi.rs; jelena@imsi.bg.ac.rs

Biografija

Obrazovanje

 

2012: Doktor tehničkih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu. Naslov doktorske disertacije: “Uticaj parametara sinteze i dopanata na strukturu i svojstva barijum bizmut-titanatne keramike”.

 

2006: Diplomirani inženjer tehnologije, odsek – neorganska hemijska tehnologija, smer – analitička kontrola, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Radno iskustvo

 

2018-danas: Viši naučni saradnik, Institut za multidiscuplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

 

2013-2018: Naučni saradnik, Institut za multidiscuplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

 

2008-2013: Istraživač saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

 

2006-2008: Istraživač pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

 

Istraživačka interesovanja

 

• Ferolektrični materijali.

• Multiferoici.

• Sinteza nedopiranih i dopiranih barijum bizmut-titanatnih prahova i keramike.

• Mehanohemijske metode sinteze.

• Kinetika i mehanizam reakcije u čvrstom stanju.

• Sinterovanje.

• Električna karakterizacija materijala za primenu u elektronici.

 

 

Ostale profesionalne aktivnosti

 

• Učešće na međunarodnim projektima:

 

2018-2022: COST Action CA 17123 “Ultra-brza opto-magnetna elektronika za ne-dezintegracionu informacionu tehnologiju”

 

2019-2021: Bilateralni projekat između Republike Srbije i Italije, “Bezolovni piezoelektrični i multiferoični fleksibilni filmovi za primenu u nanotehnologiji, energetsko efikasnim tehnologijama i uređajima za skladištenje energije”, Member

 

2018-2019: Bilateralni projekat između Republike Srbije i Austrije, “Materijali Auriviliusove strukture bez prisustva olova: korelacija Ramanove spektroskopije i feroelektričnih i multiferoičnih svojstava”, Project leader

 

2014-2018: COST Actions: MP 1308 “Ka elektronici na bazi oksida”, Member

 

2014-2015: Bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Slovenije, “Multiferoični kompozitni materijali za primenu u novim tehnologijama”, Project leader

 

2013-2017: COST IC 1208 „Integrisanje uređaja i materijala: izazov za nove instrumentacije u informacionim i komunikacionim tehnologijama“ Zamena redovnog člana odbora.

 

2011-2014: COST MP0904 “Single and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries – SIMUFER”.

 

2006-2010: COST 539 “Electroceramics Produced from Nanopowders by Innovative Methods-ELENA”.

 

 

• Učešće na nacionalnom projektu:

 

2011-danas: III45021 “Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama” Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

2006-2010: P142059 “Sinteza nanoprahova i dobijanje keramike i nanokompozita za primenu u novim tehnologijama”, Ministrastvo nauke Republike Srbije.

 

• Radne posete u inostranstvu:

 

2011: Laboratorija za dielektrična merenja, Fakultet za fiziku, Vilnius, Litvanija u okviru saradnje na projektu COST MP0409. Tema: Dielektrična svojstva čiste i dopirane barijum bizmut-titanatne keramike.

 

2007: Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, u okviru saradnje na projektu COST 539. Tema: Karakterizacija BaBi4Ti4O15 praha i keramike.

 

 

Reprezentativne publikacije


Knjige

1.

Magnetic, Ferroelectric, and Multiferroic Metal Oxides, Elsevier Publisher 2018, Edited by Biljana D. Stojanovic and Series Editor Ghenadii Korotcenkov

Chapter 2: Perovskite and Aurivillius: Types of ferroelectric metal oxides, Pages 35-49
Mirjana M. Vijatovic Petrovic, Jelena D. Bobic

Chapter 11: Review of the most common relaxor ferroelectrics and their applications, pages 233-249
Jelena D. Bobic, Mirjana M. Vijatovic Petrovic, Biljana D. Stojanovic

Chapter 26: Bulk composite multiferroics: BaTiO3-ferrites, pages 545-557
Mirjana M. Vijatovic Petrovic, Jelena D. Bobic, Biljana D. Stojanovic

Chapter 27: Complex composites: Polymer matrix-ferroics or multiferroics, pages 559-569
Biljana D. Stojanovic, Adis S. Dzunuzovic, Nikola I. Ilic, Mirjana M. Vijatovic Petrovic

– ID=1498

2.

Nanoscale Ferroelectrics and Multiferroics: Key Processing and Characterization Issues, and Nanoscale Effects, First Edition. Edited by Miguel Alguer´o, J. Marty Gregg, and Liliana Mitoseriu.© 2016 John Wiley & Sons
Chapter 17: Correlation between Microstructure and Electrical Properties of Ferroelectric Relaxors, chapter 17 pp 554-587
Jelena D. Bobic, Jan Macutkevic, Robertas Grigalaitis, Maksim Ivanov, Mirjana M. Vijatovic Petrovic, Juras Banys, Biljana D. Stojanovic
– ID=1497

Recenzirani međunarodni časopisi

1.

M.M. Vijatović Petrović, A. Radojković, J.D. Bobić, A. Džunuzović, N. Ilić, B.D. Stojanović (2019) Sensing properties of barium titanate nanoceramics tailored by doping and microstructure control, J. Mater. Sci. DOI: 10.1007/s10853-018-03308-4. – ID=1495

2.

Adis S. Džunuzovic, Mirjana M. Vijatovic Petrovic, Nikola I. Ilic, Jelena D. Bobic, Biljana D. Stojanovic (2019) Magneto-dielectric properties of ferrites and ferrite/ferroelectric multiferroic composites, Processing and Applicastions of Ceramics, 13 [1] (2019), 104-113 – ID=1505

3.

J.D. Bobić, M. Ivanov, N.I. Ilić, A.S. Dzunuzović, M.M. Vijatović Petrović, J. Banys, A. Ribic, Z. Despotovic, B.D. Stojanovic (2018) PZT-nickel ferrite and PZT-cobalt ferrite comparative study: Structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of composite ceramics, Ceram. Int. 44, 6551–6557. – ID=1494

4.

A.S. Dzunuzovic, M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, N.I. Ilic, M. Ivanov, R. Grigalaitis, J. Banys, B.D. Stojanovic (2018) Magneto-electric properties of xNi0.7Zn0.3Fe2O4 – (1-x)BaTiO3 multiferroic composites, Ceram. Int. 44, 683–694. – ID=1493

5.

Vijatovic Petrovic M.M., Grigalaitis R., Dzunuzovic A., Bobic J.D., Stojanovic B.D., Salasevicius R., Banys J.(2018) Positive influence of Sb doping on properties of di-phase multiferroics based on barium titanate and nickel ferrite, Journal of Alloys and Compounds 749, 1043e1053
– ID=1496

6.

Bobić J.D., Katiliute R.M., Ivanov M., Ilić N.I., Dzunuzović A.S., Vijatović Petrović M.M., Banys J., Stojanović B.D. (2017) Influence of tungsten doping on dielectric, electrical and ferroelectric behavior of BaBi4Ti4O15 ceramics. Journal of Alloys and Compounds 702: 619-625 – ID=1249

7.

B. Stojadinović, Z. Dohčević-Mitrović, D. Stepanenko, M. Rosić, I. Petronijević, N. Tasić, N. Ilić, B. Matović, B. Stojanović (2017) Dielectric and ferroelectric properties of Ho-doped BiFeO3 nanopowders across the structural phase transition, Ceram. Int. 43, 16531–16538. – ID=1492

8.

M.M. Vijatović Petrović, R. Grigalaitis, N. Ilic, J.D. Bobić, A. Dzunuzovic, J. Banys, B.D. Stojanović (2017) Interdependence between structure and electrical characteristics in Sm-doped barium titanate, J. Alloy Compd. 724, 959-968. – ID=1490

9.

Bobić J.D., Katiliute R.M., Ivanov M., Vijatović Petrović M.M., Ilić N.I., Džunuzović A.S., Banys J., Stojanović B.D. (2016) Dielectric, ferroelectric and magnetic properties of La doped Bi5Ti3FeO15 ceramics. Journal of Material Science: Materials in Electronics 27: 2448–2454 – ID=1253

10.

Ilić N.I., Bobić J.D., Stojadinović B.S., Džunuzović A.S., Vijatović Petrović M.M., Dohčević-Mitrović Z.D., Stojanović B.D. (2016) Improving of the electrical and magnetic properties of BiFeO3 by doping with yttrium. Materials Research Bulletin 77: 60-69 – ID=1250

11.

Bobić J.D., Vijatović Petrović M.M., Ilić N.I., Palaimiene E., Grigalaitis R., Paiva Santos C.O., Cilence M., Stojanović B.D. (2015) Lead-free BaBi4Ti4O15 ceramics: Effect of synthesis methods on phase formation and electrical properties. Ceramics International 41: 309-316.

– ID=1029

12.

Ilic N.I., Džunuzovic A.S., Bobic J.D., Stojadinovic B.S., Hammer P., Vijatovic Petrovic M.M., Dohcevic-Mitrovi Z.D., Stojanovic B.D. (2015) Structure and properties of chemically synthesized BiFeO3: Influence of fuel and complexing agent. Ceramics International 41: 69-77. – ID=1031

13.

Džunuzović A.S., Ilić N.I., Vijatović Petrović M.M., Bobić J.D., Stojadinović B., Dohčević-Mitrović Z., Stojanović B.D. (2015) Structure and properties of Ni–Zn ferrite obtained by auto-combustion method. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374: 245-251. – ID=1030

14.

Vijatović Petrović M.M., Bobić J.D., Grigalaitis R., Ilic N.I., Dzunuzovic A.S., Jankauskaite V., Banys J., Stojanović B.D. (2015) Donor–acceptor joint effect in barium titanate systems. Ceramics International 41: 11365–11371 – ID=1251

15.

Dzunuzovic A.S., Vijatovic Petrovic M.M., Stojadinovic B.S., Ilic N.I., Bobic J.D., Foschini C.R., Zaghete M.A., Stojanovic B.D. (2015) Multiferroic (NiZn)Fe2O4–BaTiO3 composites prepared from nanopowders by auto-combustion method. Ceramics International 41: 13189–13200 – ID=1252

16.

R. Grigalaitis, M.M. Vijatović Petrović, J.D. Bobić, A. Dzunuzovic, R. Sobiestianskas, A. Brilingas, B.D. Stojanović, J. Banys (2014) Dielectric and magnetic properties of BaTiO3 –NiFe2O4 multiferroic composites. Ceramics International, 40: 6165-6170. – ID=917

17.

Vijatović Petrović M.M.,  Bobić J.D., Banys J., Stojanović B.D. (2013) Electrical properties of antimony doped barium titanate ceramics. Materials Research Bulletin 48: 3766-3772. Materials Science, Multidisciplinary 71/241, 1.913 – ID=888

18.

Bobić J.D., Vijatović Petrović M.M., Banys J., Stojanović B.D. (2013) Effect of La substitution on the structural and electrical properties of BaBi4−xLaxTi4O15. Ceramics International 39: 8049–8057. Materials Science, Ceramics 3/27, 1.789 – ID=890

19.

Petrovic M.M.,  Bobic J.D., Ursic H., Banys J., Stojanovic B.D. (2013) The electrical properties of chemically obtained barium titanate improved by attrition milling. Journal of Sol Gel Science 67: 267-272. Materials Science, Ceramics 4/27, 1.660 – ID=889

20.

Vijatovic Petrovic M.M., Bobic J.D., Grigalaitis R., Stojanovic B.D., Banys J. (2013) La-doped and La/Mn-co-doped Barium Titanate Ceramics. Acta Physica Polonica A 124: 155-160. – ID=1032

21.

Bobic J.D., Vijatovic Petrovic M.M., Banys J., Stojanovic B.D. (2012) Electrical properties of niobium doped barium bismuth-titanate ceramics. Materials Research Bulletin 47: 1874-1880. Materials Science, Multidisciplinary 71/241 1.913 – ID=41

22.

Vijatovic Petrovic M.M., Bobic J.D., Radojkovic A.M., Banys J., Stojanovic B.D. (2012) Improvement of barium titanate properties induced by attrition milling. Ceramics International 38: 5347-5354. Materials Science, Ceramics 3/27 1.789 (M21) – ID=40

23.

Vijatovic Petrovic M.M., Bobic J.D., Ramoska T., Banys J., Stojanovic B.D. (2011) Antimony doping effect on barium titanate structure and electrical properties. Ceramics International 37: 2669-2677. Materials Science, Ceramics 3/25 1.751 – ID=39

24.

Vijatović Petrović M.M., Bobić J.D., Ramoška T., Banys J., Stojanović B.D. (2011) Electrical properties of lanthanum doped barium titanate ceramics. Materials Characterization 62: 1000-1006. Materials Science, Characterization & Testing 3/32, 1.572 – ID=38

25.

Bobic J.D., Vijatovic M.M., Greicius S., Banys J., Stojanovic B.D. (2010) Dielectric and relaxor behavior of BaBi4Ti4O15 ceramics. Journal of Alloys and Compounds 499: 221-226. Materials Science, Multidisciplinary 50/225, Metallurgy & Metallurgical Engineering 5/76, 2.138 – ID=37

26.

Vijatovic M.M., Stojanovic B.D., Bobic J.D., Ramoska T., Bowen P. (2010) Properties of lanthanum doped BaTiO3 produced from nanopowders. Ceramics International 36: 1817-1824. Materials Science, Ceramics 5/25 1.472 – ID=36

27.

Lazarevic Z.Z., Romcevic N.Z., Bobic J.D., Romcevic M.J., Dohcevic-Mitrovic Z., Stojanovic B.D. (2009) Study on bi-layered ceramics powders prepared by the mechanochemical synthesis. Journal of Alloys and Compounds 486: 848–852. Materials Science, Multidisciplinary 46/214, Metallurgy & Metallurgical Engineering 5/70, 2.135 – ID=35

28.

Vijatović M.M., Bobić J.D., Stojanović B.D. (2008) History and Challenges of Barium Titanate: Part I. Science of Sintering 40: 155-165 – ID=784

29.

Vijatović M.M., Bobić J.D., Stojanović B.D. (2008) History and Challenges of Barium Titanate: Part II. Science of Sintering 40: 235-244 – ID=785

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
COST Action CA17123 Ultrabrza opto-magneto elektronika za nedisipativne informacione tehnologije (MAGNETOFON) COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) Učesnik
Bilateralni SRB-ITA Bezolovni piezoelektrični i multiferoični fleksibilni filmovi za primenu u nanotehnologiji, energetski efikasnim tehnologijama i uređajima za skladištenje energije Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Italijanske Republike Učesnik
Bilateralni SRB-AUT Materijali Aurivilijusove strukture bez prisustva olova: korelacija Raman spektroskopije i feroelektričnih i multiferoičnih svojstava Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Republike Austrije Korukovodilac
III45021 Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik