Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Maja Korolija
Back

Maja Korolija

Istraživač-pripravnik

Odsek za nauku o materijalima (MS)

Telefon: +381-11/3555-258

E-mail : mkorolija@imsi.rs

Biografija

Obrazovanje

 

2016 – Upisala multidisciplinarne doktorske studije pri Univerzitetu, studijski program: Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije

 

2016 – završila master akademske studije Sociologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u trajanju od 60 ESPB bodova, prosečna ocena 9,80, stečen akademski naziv: master sociolog, naslov master rada: Bernalovo shvatanje odnosa nauke i društva.
(2015 – završila prvu godinu master akademskih studija Poslovna psihologija na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ Univerziteta Union u Novom Sadu, u trajanju od 60 ESPB bodova, prosečna ocena 9,40, na osnovu čega je stečen stučni naziv: diplomirani psiholog)

 

2014 – završila osnovne akademske studije Sociologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u trajanju od 240 ESPB bodova, prosečna ocena 9,73, stečen stručni naziv: diplomirani sociolog.

 

2014 – završila osnovne akademske studije Poslovna psihologija na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu Univerziteta Union, u trajanju od 180 ESPB bodova, prosečna ocena 9,39, stečeni stručni naziv: psiholog.

 

Radno iskustvo

 

2018-danas: Istraživač pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2017/2018 – angažovana od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjivanje siromaštva Vlade Republike Srbije kao naučni istraživač za sprovođenje analize udžbenika za Srpski jezik i književnost u osnovnim školama. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Podrška socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC, kako bi se identifikovali stereotipni i diskriminatorni prikazi rodnih uloga u školskim udžbenicima.

 

2016 – saradnik na sprovođenju empirijskog istraživanja u okviru projekta Gender that Matters: Poverty and Social Inclusion – Social Protection Status in Rural Kosovo and Serbia, Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP Western Balkans).

 

Istraživačka interesovanja

 

• Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije.

• Sociologija nauke

• Sociologija sazanja

• Sociologija politike

• Psihologija

 

Članstvo u naučnim udruženjima

 

• Istočno evropska mreža za filozofiju nauke (EENPS)

• Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN)

• Srpsko društvo za istoriju nauke

• Srpsko sociološko društvo

• Društvo psihologa Srbije

 

ORCID iD:

 
https://orcid.org/0000-0002-7714-4761

 

Reprezentativne publikacije


Časopisi

1.

Korolija M. (2018). Shvatanje alhemije kod Sime Lozanića. Flogiston (br. 26), str. 297-320. – ID=1517

2.

Korolija M. (2017). Relacija nauke i političke ideologije na primerima iz oblasti nauke i
obrazovanja u odnosima SSSR i FNRJ.
Filozofija i društvo XXVIII(4), str. 1160-
1171. – ID=1519

Naučne konferencije

1.

Korolija, M. (2019). Preliminarni pregled početaka jugoslovenskog nuklearnog programa (Preliminary review of the beginnings of the Yugoslav nuclear program). ETRAN: zbornik radova (in print) – ID=1521

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
OI179048 Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik