University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima

Back
Oznaka projekta OI172015
Naziv projekta Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima

Rukovodilac projekta Dr Ljiljana Kolar-Anić, redovni profesor, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Ovaj multidisciplinarni naučni projekt, u osnovi fundamentalne prirode, pruža mogućnosti za raznovrsne atraktivne primene. Planirana fundamentalna istraživanja imaju za cilj razumevanje molekularnnih mehanizama samoorganizacije u odabranim nelinearnim fizičkohemijskim, hemijskim i biohemijskim sistemima pod uslovima daleko od ravnoteže. Poznato je da se takvi kompleksni sistemi pod neravnotežnim uslovima mogu spontano samoorganizovati u prostorno-vremenske strukture, kao što su multistabilna stanja, oscilacije i determički haos. Praktični izazovi projekta odnosiće se na upotrebu neravnotežnog stanja za dizajniranje analitičkih postupaka sa nižim granicama detekcije, katalizatora većih aktivnosti i/ili selektivnosti i drugih materijala sa poboljšanim svojstvima, kao i za povećanje efikasnosti procesa za dobijanje alternativnih goriva, novih tipova hidrogelova primenljivih u farmaciji, medicini i agrohemiji, novih tipova smola, glina, sintetičkih ugljeva i dr.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 01.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Ljiljana Kolar-Anić, redovni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
2.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Slobodan Anić, vanredni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Dragomir Stanisavljev, vanredni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Borivoj Adnađević, redovni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Dragica Minić, redovni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
7.
i ostali.