University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija

Back
Oznaka projekta TR37009
Naziv projekta Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija

Rukovodilac projekta Dr Zorana Naunović, docent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Tehnološki razvoj (TR)

 

OPIS PROJEKTA

Projekat se bavi sinhronizovanim razvojem metodologije merenja i matematičkih modela za praćenje fizičkih, hemijskih, hidromorfoloških i bioloških parametara statusa velikih reka, akumulacija i jezera (vodnih tela) u Srbiji. Povezivanjem merenja i matematičkog modelisanja obezbeđuju se pouzdani parametri za formiranje, kalibraciju i verifikaciju modela. Razvoj linijskih, ravanskih i prostornih modela (i njihovo povezivanje u lanac modela) omogućava kvantitativne simulacije istorijskih i prognoze budućih efekata promena režima voda, sa jasnim prikazima posledica na životnu sredinu.

Cilj bioloških istraživanja je ocena uticaja različitih hidromorfoloških promena na vodeni ekosistem, što je osnova za definisanje indikatora za ocenu nivoa hidromorfološke degradacije korišćenjem bioloških elementa kvaliteta (BEK). Istraživanja obuhvataju alge, vodene makrofite i makrobeskičmenjake, kao obavezne BEK prema Direktivi o vodama EU (Direktiva 2000/60/EC - ODV). Istraživanja riba obuhvatiće analizu kvalitativne i kvantitativne strukture ihtiocenoza u rekama i akumulacijama i procenu interakcija strukture zajednica, hidromorfoloških promena i kvaliteta vode. Analiziraće se i efekti upravljanja ribljim fondom na status vodenog ekosistema. Projekat će se baviti unapređenjem metodologije za projektovanje, upravljanje i održavanje hidrotehničkih objekata, u cilju dobijanja pouzdanih i kvalitetnih objekata, koji će ujedno omogućiti bolje ekološke uslove u rekama i vodnim akumulacijama.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2019.

 

PARTNERI

 

►Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Građevinski fakultet, Subotica

►Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu

►Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Zorana Naunović, docentGrađevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Miroslav Nikčević, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Branislav Mićković, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Milica Jaćimović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
i ostali.