University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine

Back
Oznaka projekta III45012
Naziv projekta Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u energetici, mehaničkom inženjerstvu, zaštiti životne sredine i biomedicini
Podprojekat: Proučavanje i izmene strukture biljnog ćelijskog zida kao osnove za nove materijale za primenu u nanotehnologiji

Rukovodilac projekta Dr Branko Matović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac podprojekta: Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi podprojektom / Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Intergralna i interdisciplinarna istraživanja (III)

 

OPIS PROJEKTA

OPIS PODPROJEKTA:
Izučavali bismo strukturne razlike između izolovanih ćelijskih zidova i njihovih komponenata iz različitih biljnih vrsta, kao i specijalno homogenizovano tkivo biljaka, kao osnove za nove materijale. Proučavali bismo kako razlike u hemijskom sastavu, građi ĆZ i mehaničkim osobinama, utiču na primenu. Kompleksirali bismo taj biljni materijal sa bio-kompatibilnim i bio-razgradivim sintetičkim materijalima i proučavali osobine takvog kompozita. Koristeći enzimski inženjering poboljšali bismo razgradivost komponenti ĆZ u pravcu dobijanja njegovih boljih osobina za biomaterijale. Proučavaćemo interakcije proizvedenih kompozitnih materijala sa biološkim sistemima. Proučavala bi se biokompatibilnost dobijenih materijala: in vitro testovi kompatibilnosti sa ćelijskim kulturama sisara, simulirana biološka razgradnja, ispitivanje potencijala za regeneraciju ljudskog tkiva.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu

►Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

►Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

►Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

►Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Čačak

►Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Branko Matović, naučni savetnikInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Daniela Đikanović Golubović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Dragosav Mutavdžić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Jasna Simonović Radosavljević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Zvezdana Baščarević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
i ostali.