University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Inovativne elektronske komponente i sistemi bazirani na neorganskim i organskim tehnologijama ugrađeni u robe i proizvode široke potrošnje

Back
Oznaka projekta TR32016
Naziv projekta Inovativne elektronske komponente i sistemi bazirani na neorganskim i organskim tehnologijama ugrađeni u robe i proizvode široke potrošnje

Rukovodilac projekta Dr Ljiljana Živanov, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Tehnološki razvoj (TR)

 

OPIS PROJEKTA

Projekat je posvećen razvoju inovativnih umreženih ugrađenih elektronskih komponenti i sistema baziranih na neorganskim i organskim tehnologijama za robe i proizvode široke potrošnje (pre svega u oblasti prehrambene industrije, sigurnosti, RF/medicinske elektronike). Oblast ugrađenih elektronskih sistema je prepoznata kao jedna od prioritetnih tema u oblasti IKT u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu 2009-2014. Budući ugrađeni sistemi vide se kao minijaturni, jeftini, umreženi uređaji utisnuti u okruženje i prisutni u svim sferama ljudskog života. Ova paradigma zapravo predstavlja model interakcije kod koga je akvizicija i obrada informacija integrisana u svakodnevne objekte i aktivnosti.

U okviru istraživanja na projektu planiraju se sledeće grupe aktivnosti: 1. projektovanje, simulacija, modelovanje i fabrikacija senzora, primo-predajnika i drugih komponenti i kola na čvrstoj podlozi, za ugradnju u proizvode prehrambene industrije i telemedicine, kao i druge proizvode široke potrošnje; 2. hardverska implementacija i verifikacija algoritama (npr. Mašinskog učenja) kao osnove za razvoj adaptivnih, inteligentnih ugrađenih elektronskih sistema, za prepoznavanje, identifikaciju i klasifikaciju; 3. projektovanje, simulacija i optimizacija protokola za umrežavanje razvijenih ugrađenih elektronskih sistema; 4. prenošenje iskustava iz neorganske u organsku tehnologiju i pilot fabrikacija na fleksibilnim podlogama; 5. projektovanje, simulacija, modelovanje i fabrikacija ugrađenih komponenti i sistema baziranih na fleksibilnom supstratu (nalepnice za detekciju i monitoring ispravnosti prehrambenih proizvoda, SMART RFID tagovi protiv krađe, za praćenje proizvoda tokom kompletnog proizvodnog ciklusa, elektronske kodove, brendiranje proizvoda, pametne kartice koje bežično komuniciraju s čitačem kartica) na primer za praćenje roba, vozila, čak i osoba u zaštićenim oblastima kao što su aerodromi, bolnice, javne ustanove; 6. funkcionalna i formalna verifikacija razvijenih ugrađenih elektronskih sistema i protokola za njihovo umrežavanje; 7. realizacija prototipova, patentne aktivnosti i objavljivanje radova i tehničkih rešenja; 8. pilot istraživanja u vezi sa ugrađenim komponentama i sistemima baziranim na radnom pristupu kao priprema za ulazak u nove istraživačke oblasti i buduće projekte.

Nove performanse razvijenih uređaja bi bile fleksibilnost, mala težina i veoma mala cena proizvodnje, ali i širok opseg novih primena. Za primenu u pametnim pakovanjima planira se realizacija vremensko-temperaturnih indikatora, mikrosenzora (gasova, enzima itd.) i RFID tagova za identifikaciju i/ili monitoring proizvoda.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►IRITEL AD, Beograd

►Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

►Vlatacom d.o.o., Beograd

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Ljiljana Živanov, redovni profesorFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
2.
Dr Miloljub Luković, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Aleksandar Menićanin, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
i ostali.