University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj

Back
Oznaka projekta III45014
Naziv projekta Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj

Rukovodilac projekta Dr Slavko Mentus, redovni profesor, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Intergralna i interdisciplinarna istraživanja (III)

 

OPIS PROJEKTA

Sadržaj projekta podrazumeva razvoj metoda sinteze i ispitivanja osobina anodnih i katodnih materijala, submikronske do nanodisperznosti, metode pripreme i ispitivanje osobina elektrolita, metode pripreme i ispitivanja osobina strujnih kolektora, kao i formiranje kompletnih prototipova baterija tipa litijum-jon i njihovo ispitivanje u radnim uslovima sa stanovišta kulonskog kapaciteta, snage i vremena života merenog brojem ciklusa punjenja i pražnjenja. Biće ispitivan i uticaj masenog udela elektroprovodnih aditiva i polimernih veziva u elektrodnim materijalima na kapacitet i snagu izvora i ciklični život.

Fizička karakterizacija elektrodnih materijala podrazumava: disperznost (TEM, SEM) električnu provodljivost, holovsku pokretljivost, fotoakustičnu adsorpciju, strukturna (x-difraktometrija), Raman i IR spektroskopska ispitivanja. Kompjuterskim modeliranjem i eksperimentalnim metodama radiće se dizajniranje prototipova litijum-jon baterija velike snage, za dualni sistem napajanja 42/14 V, sa stanovišta optimizacije termičkog balansa, pouzdanosti i bezbedne upotrebe. Paralelno, biće razvijane metode za testiranja sigurnosti litijum-jon izvora u ekstremnim uslovima rada. Cilj je i studija proizvodne linije za masovnu proizvodnju litijum- jon baterija. Radi praćenja svetskih trendova u oblasti gorivnih ćelija, biće ispitivani elektrodni materijali, membrane i elektroliti gorivnih ćelija, katalitički i izotopski efekti, i mogućnosti razvoja hibridnih pogonskih sistema litijum-jon baterije-gorivne ćelije.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

►Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

►Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

►Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

►Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu

►Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

►Fabrika Krušik-Akumulatori AD

►Electra M&V

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Slavko Mentus, redovni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Obrad Aleksić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Maria Vesna Nikolić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Nenad Nikolić, viši stručni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
i ostali.