University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja

Back
Oznaka projekta OI173022
Naziv projekta Neurobiologija spavanja u starenju i bolesti – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja

Rukovodilac projekta Dr Jasna Šaponjić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja \\\"Siniša Stanković\\\", Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Predmet istraživanja ovog projekta je neurobiologija spavanja i disanja u toku spavanja u pacovskim modelima starenja i neuropatologije najčešćih neurodegenerativnih bolesti u starenju (kao što su Alchajmerova bolest (AB), Parkinsonova bolest (PB) i razni tipovi demencija), sa ciljem rasvetljavanja i boljeg razumevanja mehanizama normalnog i poremećenog spavanja, posebno poremećaja disanja u toku spavanja kao što je apneja, kao i identifikovanja neuronskih makro i mikrokrugova (neuronskih mreža) odgovornih za regulaciju spavanja i obrasca disanja u toku stanja budnost/spavanje.

Kako etiopatologija AB i PB podrazumeva selektivni gubitak specifičnih neuronskih populacija, važnu ulogu holinergičkih neurona, kao i ushodni obrazac progresije neurodegeneracije od REM regulatornih struktura u moždanom stablu ka bazalnim prednjemoždanim regionima, naša istraživanja su vezana za pacovske modele unilateralne i bilateralne lezije nucleus basalis-a (NB; glavni holinergički centar kore velikog mozga), i nucleus pedunculopontine tegmentum-a, (PPT; glavni holinergički centar moždanog stabla - ponsa) koje su izvršene pomoću stereotaksički vođenih selektivnih mikroinfuzija ekscitotoksina u nanolitarskom volumenu.

Mi pratimo težinu i progresiju poremećaja prouzrokovanog neurodegenerativnim procesom pomoću elektroencefalografije (EEG): promene EEG ritmova i/ili određenih EEG oscilacija, promene u stanjima budnost/spavanje i u cikličnosti NREM/REM faza spavanja. Sve ustanovljene promene na nivou EEG-a koreliramo sa promenama u obrascu disanja koristeći linearne i nelinearne metode u analizi signala. Verujemo da EEG predstavlja još uvek veoma bogat izvor za sada neotkrivenih informacija vezanih za funkcionalno, fiziološko i patološko stanje mozga, kao i da razvoj novih metoda analize i modeliranja EEG-a može značajno doprineti razumevanju mehanizama regulacije spavanja, detekciji poremećaja spavanja i disanja u toku spavanja, kao i proceni početka i progresije neurodegenerativne bolesti. Komplementarne humane studije i studije u pacovskim modelima humane patologije neurodegenerativnih bolesti će biti veoma obogaćene razvojem praktičnih i senzitivnih metodologija za ranu detekciju poremećenog spavanja, i biće od velike pomoći za ranu prevenciju i promenu terapijskog pristupa u lečenju pacijenata sa rizikom razvoja AB i PB.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa", Beograd

►Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu

►Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Jasna Šaponjić, viši naučni saradnikInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Aleksandar Kalauzi, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Miodrag VukčevićKliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa", Beograd
4.
Srdjan KesićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
5.
Jelena PetrovićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
6.
Jelena ĆirićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Vera GardijanMedicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Milica ObradovićMedicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu