University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije

Back
Oznaka projekta 143045
Naziv projekta Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije

Rukovodilac projekta
Status IMSI Institut upravlja potprojektom

Finansiranje Ministarvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Stalna degradacija vodenih ekosistema, narušavanje i uništavanje staništa, kao i nekontrolisana eksploatacija ribljih populacija predstavljaju glavne faktore ugrožavanja faune riba. Pored ovoga, neadekvatna poribljavanja, kao i širenje invazivnih vrsta dodatno utiču na sastav i stanje autohtonih vrsta riba. Navedeni faktori utiču na promene ihtiofaunističkog diverziteta na području Srbije, kao i na smanjenje genofonda vrsta od naglašenog konzervacionog i ekonomskog značaja. Ovim projektom je omogućena determinacija referentnog i aktuelnog stanja ihtiofaunističkog diverziteta, egzaktno i efikasno određivanje statusa ugroženosti pojedinih taksona, utvrđivanje centara diverziteta i područja od vitalnog značaja za očuvanje i obnavljanje ribljih populacija. Procena sastava, strukture i stanja faune riba, njihova obrada i interpretacija mogu da posluže kao osnova za uspostavljanje programa praćenja promena u populacijama, zajednicama i vodenim ekosistemima na području Srbije, što je neophodan preduslov za uspešnu realizaciju mera predviđenih Rezolucijom o politici očuvanja biodiverziteta u Srbiji. Takođe, procena stope racionalne eksploatacije omogućava dugoročno održivo korišćenje ribljih resursa. Imajući u vidu savremeno višenamensko korišćenje vodenih ekosistema, dobijeni rezultati mogu da posluže kao informaciona osnova za planiranje i razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije, sa osnovnim ciljem očuvanja njihovog ekološkog statusa u skladu sa proklamovanim principima Evropske direktive za vode.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2006.   Do: 31.12.2010.

 

PARTNERI

 

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Ministarvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Miroslav Nikčević, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Branislav Mićković, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Ivan Jarić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu