University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Populaciona istraživanja alohtonih invazivnih vrsta riba u Savskom jezeru

Back
Oznaka projekta Sava Lake
Naziv projekta Populaciona istraživanja alohtonih invazivnih vrsta riba u Savskom jezeru

Rukovodilac projekta
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje JKP \"Ada Ciganlija\"


Kategorija projekta Bilateralna saradnja

 

OPIS PROJEKTA

Projekat obuhvata istraživanje populacionih karatkeristika i elemenata životnog ciklusa (gustina, brojnost, reprodukacija, ishrana, distribucija) crnog američkog patuljastog soma (Ameiurus melas) sa ciljem stvaranja Studije o mogućnostima i primenama biomanipulativnih metoda i postupaka za efikasno upravljanje i kontrolu brojnosti ovih vrsta. Ideja je da se model sa Savskog jezera zatim primeni na sve jezerske ekosisteme u Srbiji.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2009.   Do: 31.12.2012.

 

PARTNERI

 

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►JKP “Ada Ciganlija“

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Milica Jaćimović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu